Mobi
+
lös [lö:s] adj.
(lös, löst, lösa)
som inte sitter (stadigt) fast
liruar (i,e)
(jo (i,e) fiksuar, lirë (i,e), pashtrënguar (i,e))
Motsatser: fast, bunden
Exempel
 • knappen är löskopsa (pulla) është liruar
 • slita sig lös(i) shpëtoj nga (duart)
Uttryck
 • lös egendom ("inventarier etc")pasuri e luajtshme
 • i lös vikt ("inte i färdig förpackning")hapur (i,e),("(mall) papaketuar (i,e)")
 • elden är lös ("det brinner")shpërthen zjarri
 • lösa ("ogrundade") antagandensupozime të pathemelta, supozime pa bazë
lös [lö:s] adj.
(lös, löst, lösa)
mjuk, porös
shkrifët (i,e)
(butë (i,e), poroz, -e)
Motsatser: hård, kompakt
Exempel
 • lös sandrërë poroze (e shkrifët)
Uttryck
 • vara lös i magen ("ha tunnflytande avföring")kam diarre, kam heqje të shpeshta barku
and|lös [²An:dlö:s] adj.
(and|lös, andlöst, andlösa)
som inte drar andan; som får ngn att tappa andan
befasues, -e
(që të lë pa frymë, që shtangem nga habia; qetë (i,e))
Exempel
 • andlöst väntade hon på kyssenajo e priti puthjen me qetësi
 • andlös spänninggjendje drithëruese (tronditëse)
aningslös [²A:ni@slö:s] adj.
(aningslös, aningslöst, aningslösa)
omisstänksam, omedveten
mosdyshues, -e
(naiv, -e, drejtë (i,e))
anspråkslös [²An:språ:kslö:s] adj.
(anspråkslös, anspråkslöst, anspråkslösa, anspråkslösheten)
som inte har stora krav; blygsam, enkel
modest, -e
(thjeshtë (i,e))
Exempel
 • en anspråkslös personnjë njeri modest, një njeri i thjeshtë
 • en anspråkslös måltidnjë ushqim i thjeshtë
 • ett anspråkslöst förslagnjë propozim modest
Avledningar
 • anspråkslöshet anspråkslöshetenmodesti-a, thjeshtësi-a, maturi-a
ansvarslös [²An:sva:r+slö:s] adj.
(ansvarslös, ansvarslöst, ansvarslösa)
utan ansvarskänsla, oansvarig
papërgjegjsh/ëm (i), -me (e)
arbetslös [²Ar:be:tslö:s] adj.
(arbetslös, arbetslöst, arbetslösa, arbetslösheten)
som saknar arbete
papunë (i,e)
Exempel
 • bli arbetslösmbetem pa punë
 • gå arbetslösmbetem pa punë
Avledningar
 • arbetslöshet arbetslöshetenpapunësi
arvlös [²Ar:vlö:s] adj.
(arvlös, arvlöst, arvlösa)
som inte ärver något, utan arv
jotrashëgues, -e
(që nuk trashëgon asgjë)
Exempel
 • göra någon arvlöslë dikë pa trashëgimi
bekymmer [becYm:er] subst.
(bekymmer, bekymret, bekymmer, bekymren bekymmerna)
(anledning till) oro; problem
brengë
(telash, shqetësim, ankth, kokëçarje, vështirësi)
Exempel
 • prognoserna inger bekymmerparashikimet na brengosin
 • barnen vållade sina föräldrar bekymmerfëmijët u shkaktonin telashe prindërve të tyre
Sammansättningar
 • bekymmer|samshqetësuar (i,e), brengosur (i,e)
 • bekymmers|lösshkujdesur (i,e), pavëmendsh/ëm (i), -me (e)
betydelse [betY:delse] subst.
(betydelse, betydelsen, betydelser, betydelse|fullt)
värde, vikt
rëndësi
(vlerë, peshë)
Exempel
 • frågan är av största betydelse för fackföreningsrörelsençështja është e një rëndësie të veçantë për lëvizjen sindikale
Sammansättningar
 • betydelse|full betydelse|fulltrëndësish/ëm (i), -me (e), konsideruesh/ëm (i), -me (e)
 • betydelse|löspa rëndësi, pa vlerë, parëndësish/ëm (i), -me (e)
botten [bÅt:en] subst.
(botten, bottnen, bottnar, botten|våningen)
det som är längst ner
fund ("fig. dhe në ligj. e përdit. "fundërinë"")
(caku ku mbaron diçka)
Uttryck
 • i grund och botten ("i själva verket")fund e krye, tërësisht, plotësisht, me themel
 • filmen är botten ("usel")filmi është i dobët ("pa vlerë")
Sammansättningar
 • havsbottenfund i detit
 • botten|våning botten|våningenkat përdhe
 • botten|löspafund (i,e), paarritsh/ëm (i), -me (e), tepër (i,e) thellë
chans [can:s (el. $a@:s)] subst.
(chans, chansen, chanser, chans|löst, chansningen)
möjlighet att lyckas, tillfälle
shans
(mundësi, rast, fat)
Exempel
 • målvakten var utan chansportieri ishte pa fat
 • han hade ingen chans att klara sigai nuk pati mundësi t'ia dilte mbanë
 • gripa chansenkap rastin, kap shansin
Uttryck
 • ta en chans ("försöka på vinst och förlust")rrezikoj, provoj shansin
Sammansättningar
 • vinstchansmundësi fitimi
 • chans|lös chans|löstpa asnjë mundësi, pa shans
Avledningar
 • chansning chansningenpërpjekje për të provuar fatin
egendom [²E:gendom:] subst.
(egendom, egendomen, egendomar, egendoms|löst)
tillhörighet, ägodel; fastighet på landet
pronë
(pasuri, katandi)
Exempel
 • kibbutzen är en koloni där all egendom ägs gemensamtKibuci është një koloni ku gjithçka është pronë e përbashkët.
 • han äger stora egendomar på landsbygdenai ka prona të mëdha në fshat
 • enskild egendompasuri (pronë) private
 • fast egendompronë e patundshme
Sammansättningar
 • egendoms|lös egendoms|löstpa pasuri, pa katandi
exempellös [²eksEm:pelö:s] adj.
(exempellös, exempellöst, exempellösa)
som saknar motstycke
pashembullt (i,e)
(padëgjuar (i,e), paparë (i,e) ndonjëherë)
fantasi [fantasI:] subst.
(fantasi, fantasien, fantasier, fantasi|fullt, fantasi|löst)
förmåga att hitta på
imagjinatë
(fantazi)
Sammansättningar
 • fantasi|full fantasi|fulltplot imagjinatë, magjinuar (i,e), përfytyruar (i,e), me imagjinatë
 • fantasi|lös fantasi|löstpa fantazi, pa imagjinatë
far [fa:r el. 2fA:der] subst.
(far, fadern, fäder, fader|löst)
manlig förälder, pappa
Variantform: fader
baba
(at/ë-i)
Sammansättningar
 • fader|lös fader|löstpa baba
Avledningar
 • faderligatësor, -e
Extra
fredlös [²frE:dlö:s] adj.
(fredlös, fredlöst, fredlösa)
ställd utanför lagens skydd
jashtëligjor, -e
(jashtëligjsh/ëm (i),-me (e), jashtë ligjit)
fruktlös [²frUk:tlö:s] adj.
(fruktlös, fruktlöst, fruktlösa)
resultatlös
pafrytsh/ëm (i), -me (e)
(shterpë, padobish/ëm (i), -me (e), jofrytdhënës, -e)
Exempel
 • fruktlösa försökpërpjekje të kota (pa rezultat)
färglös [²fÄr:jlö:s] adj.
(färglös, färglöst, färglösa)
intetsägande, ointressant
pangjyrë (i,e)
(shpëlarë (i,e), jo interesant, -e)
förbehåll [²fÖ:rbehål:] subst.
(förbehåll, förbehållet, förbehåll, förbehållen, förbehålls|löst)
inskränkning, villkor, begränsning
rezervë
(kusht, klauzolë, kufizim)
Exempel
 • med vissa förbehållme disa kufizime
Sammansättningar
 • förbehålls|lös förbehålls|löstpa kufizim, pa kushte
förutsättnings|lös [²fÖ:ru:tset:ni@slö:s] adj.
(förutsättnings|lös, förutsättningslöst, förutsättningslösa)
objektiv, opartisk
paansh/ëm (i), -me (e)
(objektiv, -e)
föräldralös [²förEl:dralö:s] adj.
(föräldralös, föräldralöst, föräldralösa)
som inte har några föräldrar
jetim
(që nuk ka prindër)
gagn [ga@:n] subst.
(gagn, gagnet, gagnade, gagn|löst)
nytta, fördel
dobi
(përfitim, leverdi)
Exempel
 • vara till gagn för mänsklighetenjam në dobi të njerëzimit
Sammansättningar
 • gagn|lös gagn|löstpadobish/ëm (i), -me (e), kotë (i,e), pavlerë (i,e)
Avledningar
 • gagna gagnadepërfitoj, favorizoj, vlen, (i) sjell dobi, i bën mirë
gom [gom:] subst.
(gom, gommen, gommar)
munhålans tak
qiellzë
(ana e sipër e zgavrës së gojës)
Sammansättningar
 • lösgomprotezë dhëmbësh
 • gomsegelqiellza e butë
Extra
grund|lös [²grUn:dlö:s] adj.
(grund|lös, grundlöst, grundlösa)
ogrundad, obevisad
pathemeltë (i,e)
(pa bazë)
Exempel
 • grundlösa beskyllningarakuza të pathemelta
gräns|lös [²grEn:slö:s] adj.
(gräns|lös, gränslöst, gränslösa)
obegränsad, oändlig
pakufish/ëm (i), -me (e)
(pafund (i,e), paanë (i,e))
Exempel
 • hans lojalitet mot sin mor var gränslösbesnikëria e tij ndaj së ëmës ishte e pakufishme
harmlös [²hAr:mlö:s] adj.
(harmlös, harmlöst, harmlösa)
oförarglig
padjallëzuar (i,e)
(urtë (i,e), pastër (i,e), naiv, -e, padëmsh/ëm (i), -me (e), parreziksh/ëm (i), -me (e), joarmiqësor, -e)
Exempel
 • en harmlös personnjë njeri i padjallëzuar
hem|lös [²hEm:lö:s] adj.
(hem|lös, hemlöst, hemlösa)
som saknar ett hem
pastrehë (i,e)
(pashtëpi (i,e))
herre [²hÄr:e] subst.
(herre, herrn, herrar, herre|löst)
man som bestämmer, härskare
zot, pronar ("në tr. e shq. "Zoti, Perëndia"")
(padron)
Exempel
 • Herren är min herdeZoti është rojtari im
Uttryck
 • herre Gud! (herregud!) ("mild svordom")o Zot! o Zot i madh! ("sharje e butë")
Sammansättningar
 • byggherrepronar i ndërtimit
 • segerherrefitimtar, fitues, triumfues, ngadhënjimtar
 • herre|lös herre|löstpa pronar, pa të zot
hjälplös [²jEl:plö:s] adj.
(hjälplös, hjälplöst, hjälplösa)
som är utan hjälp; utlämnad
pa mbrojtje
(pa përkrahje, braktisur (i,e))
Exempel
 • ett hjälplöst offer för utvecklingennjë viktimë e braktisur e zhvillimit
hjärt|lös [²jÄr+t:lö:s] adj.
(hjärt|lös, hjärtlöst, hjärtlösa)
utan känsla, kall, grym
pazemër (i,e)
(pamëshirsh/ëm (i), -me (e), mizor, -e, zemërgur, -e, ftohtë (i,e))
hopp|lös [²hÅp:lö:s] adj.
(hopp|lös, hopplöst, hopplösa)
som är utan hopp, tröstlös, ohjälplig
pashpresë (i,e)
(pandihmë (i,e), dëshpëruar (i,e))
Exempel
 • en hopplös situationnjë situatë e pashpresë
humor [hU:mor] subst.
(humor, humorn, humor|löst, humoristen)
förmågan att le åt tillvarons brister
humor ("veçanërisht për aftësinë për të bërë shaka")
(ndjenjë humori, gjendje shpirtërore)
Sammansättningar
 • folkhumorhumor popullor
 • humor|lös humor|löstpa humor
Avledningar
 • humorist humoristenhumorist-i
hut [hu:t] subst.
hut|lös [²hU:tlö:s] adj.
(hut|lös, hutlöst, hutlösa)
oförskämd
pacipë (i,e)
(paturp (i,e), paturpsh/ëm (i), -me (e), pafytyrë (i,e), skandaloz, -e)
Exempel
 • hutlösa priserçmime skandaloze
håg [hå:g] subst.
(håg, hågen, håg|löst)
människans förmåga till tanke och känsla
mendje, intelekt
(arsye, gjendje shpirtërore)
Exempel
 • glad i hågengëzuar (i,e), në qejf
 • hennes håg stod till advokatbananshpirti ia donte avokatinë, qejfi ia kish t'i hynte avokatisë
Sammansättningar
 • håg|lös håg|löstzemërlëshuar, plogët (i,e), ngathët (i,e), topitur (i,e), apatik, -e
hår [hå:r] subst. visa film
(hår, håret, hår|sprayen, hår|strået, hår|frisörskan)
tunna strån som växer på kroppen (särskilt på huvudet)
flok
(qime)
Exempel
 • rött hårflokë të kuq, flokëkuq, -e
 • tvätta håretlaj flokët
Uttryck
 • med hull och hår ("fullständigt")kokë e këmbë ("plotësisht, krejt, fare")
 • på håret ("mycket nära att (något skulle inträffa)")gati, për një qime
Sammansättningar
 • löshårflokë artificialë, parukë
 • hår|spray hår|sprayenspraj flokësh
 • hår|strå hår|stråetfije (qime) floku
 • hår|frisörska hår|frisörskanfloktare, parukiere
Extra
hämning [²hEm:ni@] subst.
(hämning, hämningen, hämningar, hämnings|löst)
(sjuklig) tillbakaträngning av naturliga impulser; hinder
ngurrim
(frenim, kompleks, pengesë)
Exempel
 • när hämningarna släppte blev han mycket pratsamkur u çlirua nga komplekset u bë shumë llafazan
Sammansättningar
 • hämnings|lös hämnings|löstpa komplekse
händelse [²hEn:delse] subst.
(händelse, händelsen, händelser, händelse|löst)
något som händer, tilldragelse
ngjarje
(ndodhi, rast)
Exempel
 • en historisk händelsenjë ngjarje historike
Sammansättningar
 • olyckshändelsenjë rast fatkeqësie, një aksident
 • världshändelsengjarje botërore (ndërkombëtare)
 • händelse|lös händelse|löstpa ngjarje, pa incidente
 • händelse|förlopprrjedhë ngjarjesh
hänsyn [²hÄ:nsy:n] subst.
(hänsyn, hänsynen, hänsyn, hänsynen, hänsyns|fullt, hänsyns|löst)
respekt för andras önskemål
konsideratë
(vëmendje, respekt)
Exempel
 • visa hänsyntregoj respekt
Uttryck
 • med hänsyn till ("med tanke på") rådande förhållandenduke marrë parasysh kushtet aktuale
 • ta hänsyn till (något) ("ta (något) med i beräkningen")mbështetem tek diçka, marr diçka në konsideratë
Sammansättningar
 • miljöhänsynrespekt ndaj mjedisit (ambientit)
 • hänsyns|full hänsyns|fulltkujdessh/ëm (i), -me (e), vëmendsh/ëm (i), -me (e)
 • hänsyns|lös hänsyns|löstpamëshirsh/ëm (i), -me (e), pashpirt (i,e), mizor, -e
kontakt [kåntAk:t] subst.
(kontakt, kontakten, kontakter)
förbindelse
kontakt, lidhje ("shpesh përdoret në kuptimin "njohje, njohuri, marrëdhënie"")
(marrëdhënie)
Exempel
 • kontakten mellan hem och skolakontakti shkollë-shtëpi; marrëdhëniet shkollë-shtëpi
 • ha goda kontakterkam lidhje të mira
Uttryck
 • ta kontakt ("sätta sig i förbindelse") medhyj në kontakt me, hyj në lidhje me
Sammansättningar
 • direktkontaktkontakt i drejtpërdrejtë, lidhje e drejtpërdrejtë
 • kontakt|löspa kontakte, pa lidhje
ljud|lös [²jU:dlö:s] adj.
(ljud|lös, ljudlöst, ljudlösa)
som inte hörs, tyst
pazë (i,e)
(pazësh/ëm (i), -me (e), heshtur (i,e), që nuk dëgjohet)
lönlös [²lÖ:nlö:s] adj.
(lönlös, lönlöst, lönlösa)
meningslös
kotë (i,e)
(pavlerë (i,e), padobish/ëm (i), -me (e), pa dobi)
lösdrivare [²lÖ:sdri:vare] subst.
(lösdrivare, lösdrivaren, lösdrivare, lösdrivarna)
person som varken har fast arbete el. bostad
vagabond
(person që endet rrugëve pa punë e shtëpi)
lös|egendom [²lÖ:se:gendom:] se lös 1
löser [lÖ:ser] verb
(löser, löste, löst, lös, lösa)
ge fri
<A löser B>
liroj
(jap liri)
Exempel
 • lösa någon ur fångenskapliroj dikë nga robëria
löser [lÖ:ser] verb
(löser, löste, löst, lös, lösa)
få mot betalning
<A löser ut x>
paguaj
Exempel
 • lösa biljettpaguaj për biletën
 • lösa ut en väskapaguaj për një çantë
löser [lÖ:ser] verb
(löser, löste, löst, lös, lösa)
blanda upp
<A löser upp x>
tret
(shkrij)
Exempel
 • tabletten löses i vattentableta shkrihet (tretet) në ujë
löser [lÖ:ser] verb
(löser, löste, löst, lös, lösa)
klara, komma tillrätta med
<A löser x>
zgjidh
Exempel
 • lösa ett problemzgjidh një problem
lös|nummer [²lÖ:snum:er] subst.
(lös|nummer, lösnumret, lösnummer, lösnumren lösnummerna)
tidningsexemplar som säljs ett och ett (och inte genom prenumeration)
gazetë në shitje
((pa parapagim paraprak))
lös|öre [²lÖ:sö:re] subst.
(lös|öre, lösöret, lösören, lösörena)
viss typ av lös egendom
orendi ("veçanërisht për mobilie dhe oriendi shtëpiake")
(plaçkë, pasuri e tundshme)
Motsatser: fast egendom
maka|lös [²mA:kalö:s] adj.
(maka|lös, makalöst, makalösa)
som inte har sin like, enastående
pakrahasuesh/ëm (i), -me (e)
(pashoq (i,e), që nuk e ka ekuivalentin e vet)
makt [mak:t] subst.
(makt, makten, makter, makt|löst, makt|koncentrationen, makthavaren, makt|kampen)
förmåga och kraft att styra, herravälde
forcë
(fuqi, pushtet)
Exempel
 • med all maktme gjithë fuqinë, me tërë forcën, me të gjitha forcat
 • vanans maktforcë e zakonit
 • komma till maktenvij në pushtet
 • sitta vid maktenmbaj pushtetin
Sammansättningar
 • vapenmaktforcë e armëve, forcë e armatosur
 • makt|lös makt|löstpa pushtet, pafuqish/ëm (i), -me (e), dobët (i,e)
 • makt|balansekuilibër forcash
 • kungamaktpushtet mbretëror
 • statsmaktpushtet shtetëror
 • makt|koncentration makt|koncentrationenpërqendrim i pushtetit
 • makthavare makthavarenpushtetarë, pushtetmbajtës
 • makt|kamp makt|kampenluftë për pushtet
 • makt|övertagandemarrje pushteti
makt|lös [²mAk:tlö:s] adj. jämför makt 1
(makt|lös, maktlöst, maktlösa)
som inte har makt, hjälplös
pafuqish/ëm (i), -me (e)
(dobët (i,e), paaftë (i,e), që nuk ka fuqi)
Exempel
 • stå maktlös inför någotqëndroj i pafuqishëm para diçkaje
medel [mE:del] subst.
(medel, medlet, medel, medlen, medel|löst)
tillgångar, pengar
Användning: endast i plural
mjete financiare
(të ardhura, para)
Exempel
 • ställa medel till förfogandevë mjete financiare në dispozicion
 • offentliga medelmjete publike
Sammansättningar
 • studiemedelndihmë financiare për studim
 • medel|lös medel|löstnevojtar, -e
meningslös [²mE:ni@slö:s] adj.
(meningslös, meningslöst, meningslösa)
som inte tjänar något syfte, lönlös
pakuptimtë (i,e)
(pa kuptim)
Exempel
 • en meningslös diskussionnjë diskutim pa kuptim
menlös [²mE:nlö:s] adj.
(menlös, menlöst, menlösa)
oförarglig, poänglös
parreziksh/ëm (i), -me (e)
(padëmsh/ëm (i), -me (e), baballëk, bajat, -e)
mål [må:l] subst.
(mål, målet, mål, målen, mål|löst)
språk, talförmåga
Användning: mest i sms
gjuhë
(aftësia për të folur)
Uttryck
 • ha mål i munnen ("kunna tala")di të flas, është orator i mirë
Sammansättningar
 • modersmålgjuhë amtare, gjuhë e nënës
 • mål|lös mål|löstpagojë (i,e), hutuar (i,e), befasuar (i,e), memec, -e
mållös [²mÅ:lö:s] adj.
(mållös, mållöst, mållösa)
utan mål
pa gola
(pa shënuar gol; paqëllimtë (i,e), kotë (i,e))
Exempel
 • en mållös matchnjë ndeshje pa gola
mållös [²mÅ:lö:s] adj.
(mållös, mållöst, mållösa)
stum
shtangur (i,e)
(gojëhapur (nga habia))
Exempel
 • man blir mållös inför en sådan fräckhetpara kësaj paturpësie të kyçet goja
norm [når:m] subst.
(norm, normen, normer, norm|löst)
regel för handling och tänkande
rregull
(normë, standard)
Exempel
 • utarbeta centrala normerhartoj normat kryesore
 • fasta (etiska) normerrregulla të përcaktuara (etike)
Sammansättningar
 • norm|givandenormativ, -e, ligjor, -e
 • norm|lös norm|löstpa rregulla (norma)
omdöme [²Åm:döm:e] subst.
(omdöme, omdömet, omdömen, omdömena, omdömes|gillt, omdömes|löst)
förmåga att bedöma, urskillningsförmåga
gjykim, vendim
(aftësi gjykimi, arsyetim)
Exempel
 • visa dåligt omdömetregoj dobësi gjykimi
Sammansättningar
 • omdömes|gill omdömes|gilltgjykuar (i,e), arsyesh/ëm (i), -me (e), matur (i,e)
 • omdömes|lös omdömes|löstmungesë gjykimi, paarsyesh/ëm (i), -me (e)
ork [år:k] subst.
(ork, orken)
styrka, uthållighet
fuqi
(forcë, qëndrueshmëri)
Sammansättningar
 • orkes|löspafuqish/ëm (i), -me (e), dobët (i,e)
plan|lös [²plA:nlö:s] adj.
(plan|lös, planlöst, planlösa)
på måfå, utan plan
pa plan
poäng [poE@:] subst.
(poäng, poängen, poänger, poäng|löst)
(avslutande) komisk höjdpunkt i en historia
poentë
(humor)
Exempel
 • historien saknade poängtregimit i mungonte poenta
Sammansättningar
 • poäng|lös poäng|löstpa humor, pa kripë, pa lezet
rastlös [²rAs:tlö:s] adj.
(rastlös, rastlöst, rastlösa, rastlösheten)
okoncentrerad på ett nervöst sätt
shqetësuar (i,e)
(turbulluar (i,e), trazuar (i,e), paqetë (i,e), nervoz, -e, lëvizsh/ëm (i), -me (e), ethsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en rastlös aktivitetnjë aktivitet i ethshëm
 • en rastlös människanjë njeri i lëvizshem, një njeri i shqetësuar
Avledningar
 • rastlöshet rastlöshetenshqetësim, nervozizëm, trazirë, pagjumësi
reservationslös [²resärva$O:nslös:t] adj.
(reservationslös, reservationslöst, reservationslösa)
som görs utan förbehåll
pa rezervë
(pa kusht)
rotlös [²rO:tlö:s] adj.
(rotlös, rotlöst, rotlösa)
som saknar en fast punkt i livet, vilsen
hushkulur
(rrënjëshkulur, shkularak, -e)
Exempel
 • många stadsbor känner sig rotlösashumë banorë të qytetit ndihen si në tym
rygg|rad [²rYg:ra:d] subst.
(rygg|rad, ryggraden, ryggrader)
rad av skelettkotor i ryggen
shtyllë kurrizore ("fig. "skelet mbajtës, element bazë", fig. "karakter i fortë"")
Sammansättningar
 • ryggrads|löspa karakter, paqëndruesh/ëm (i), -me (e), pa kurriz (njeri)
Extra
rättslös [²rEt:slö:s] adj.
(rättslös, rättslöst, rättslösa, rättslösheten)
som saknar lagens skydd
joligjor, -e
(jolegal, -e, pa të drejta ligjore)
Avledningar
 • rättslöshet rättslöshetenpadrejtësi, joligjshmëri
samvete [²sAm:ve:te] subst.
(samvete, samvetet, samveten, samvetena, samvets|löst)
känsla för vad som är rätt och orätt
ndërgjegje
(vetëdije)
Uttryck
 • ha dåligt samvete ("vara skuldmedveten")më vret ndërgjegjja, më bren ndërgjegjja
Sammansättningar
 • samvets|lös samvets|löstpandërgjegjsh/ëm (i), -me (e)
sans [san:s] subst.
(sans, sansen, sans|löst)
klart medvetande; lugn; förnuft
vetëdije, arsye
(logjikë, gjykim)
Exempel
 • förlora sansenhumbas vetëdijen, humbas logjikën
Sammansättningar
 • sans|lös sans|löstpavetëdijsh/ëm (i), -me (e)
sanslös [²sAn:slö:s] adj.
(sanslös, sanslöst, sanslösa)
medvetslös
zalisur (i,e)
(alivanosur (i,e), pa ndjenja)
Exempel
 • han föll sanslös till markenai ra pa ndjenja në tokë
sanslös [²sAn:slö:s] adj.
(sanslös, sanslöst, sanslösa)
obehärskad, ohämmad
tërbuar (i,e)
(papërmbajtur (i,e), pafre (i,e))
Uttryck
 • sanslöst (rolig) ("mycket (rolig)")tepër (argëtues), shumë (argëtues)
sed [se:d] subst.
(sed, seden, seder, sede|samt, sedes|löst)
traditionellt bruk
traditë
(zakon)
Exempel
 • moderna sedertraditë moderne
Sammansättningar
 • alkoholsedtraditë në konsumin e alkoolit
 • sede|sam sede|samtmodest, -e, thjeshtë (i,e)
 • sedes|lös sedes|löstshthurur (i,e), zvetnuar (i,e), pamoral (i,e)
själlös [²$Ä:lö:s] adj.
(själlös, själlöst, själlösa)
andefattig, tom
pashpirt (i,e)
(pajetë (i,e), zbrazët (i,e), bosh, -e)
skadeslös [²skA:deslö:s] adj.
skam|lös [²skAm:lö:s] adj. jämför skam 2
(skam|lös, skamlöst, skamlösa)
utan blygsel, fräck
paturpsh/ëm (i), -me (e)
(arrogant, -e, skandaloz, -e, pafytyrë (i,e), pacipë (i,e))
Exempel
 • kraven är skamlösakërkesa është e paturpshme
skoningslös [²skO:ni@slö:s] adj.
(skoningslös, skoningslöst, skoningslösa)
grym, hänsynslös
pamëshirsh/ëm (i), -me (e)
(panjerëzish/ëm (i), -me (e), mizor, -e)
smak [sma:k] subst.
(smak, smaken, smaker, smak|sensationen)
förmåga att känna sött, surt etc
shije
(të shijuarit)
Exempel
 • lukt och smakerë dhe shije
 • en smak av kanelnjë shije kanelle
Sammansättningar
 • fruktsmakshije frutash
 • smak|sensation smak|sensationensensacion i shijes
 • smak|löspa shije
smak [sma:k] subst.
(smak, smaken, smaker, smak|riktningen, smak|fullt)
uppfattning om vad som är vackert el. passande
shije
(ndjesia për të bukurën)
Exempel
 • kjolen föll henne i smakenfundi përputhej me shijen e saj
 • hon har utsökt smakajo ka shije
Uttryck
 • efter tycke och smak ("efter personlig smak")sipas qejfit, sipas dëshirës
Sammansättningar
 • publiksmakshije e publikut
 • smak|riktning smak|riktningenprirje estetike, shije
 • smak|full smak|fulltme shije, që ka shije
 • smak|löspa shije
sorg [sår:j] subst.
(sorg, sorgen, sorger, sorge|högtiden, sorg|fritt)
djup förtvivlan (t ex över någons död)
zi ("edhe "brengë, vuajtje, telashe, fatkeqësi"")
(pikëllim, dhembje, hidhërim)
Exempel
 • med sorg i hjärtatme pikëllim në zemër
Sammansättningar
 • sorge|högtid sorge|högtidenceremonial i zisë
 • sorg|fri sorg|frittmoskokëçarës, -e, shpërfillës, -e, shpenguar (i,e)
 • sorg|dräktveshje zie
 • sorg|lösshkujdesur (i,e)
spår [spå:r] subst.
(spår, spåret, spår, spåren)
avtryck, märke
gjurmë ("fig. "shenjë e dukshme"")
(dirë, fërkem, shenjë, vragë, tragë)
Exempel
 • brottslingarna lämnade inte minsta spår efter sigkriminelët nuk lanë asnjë gjurmë (shenjë)
 • hon visade inte ett spår av rädslaajo nuk tregoi asnjë shenjë frike
Sammansättningar
 • fotspårgjurmë këmbësh
 • spårlöspa gjurmë
spårlös [²spÅ:r+lö:s] adj.
(spårlös, spårlöst, spårlösa)
utan några spår
pa gjurmë
Exempel
 • hon är spårlöst försvunnenajo u zhduk pa lënë gjurmë
stats|lös [²stAt:slö:s] adj.
(stats|lös, statslöst, statslösa)
som inte är medborgare i något land
pa shtetësi
(që nuk është shtetas i ndonjë vendi)
svarslös [²svA:r+slö:s] adj.
(svarslös, svarslöst, svarslösa)
som inte kan ge svar
gojëzënë
(çoroditur (i,e), hutuar (i,e))
sömnlös [²sÖm:nlö:s] adj.
(sömnlös, sömnlöst, sömnlösa, sömnlösheten)
som inte kan sova
pagjumë (i,e)
(që nuk i flihet)
Avledningar
 • sömnlöshet sömnlöshetenpagjumësi
takt|lös [²tAk:tlö:s] adj.
(takt|lös, taktlöst, taktlösa)
som saknar finkänslighet
pa takt
(pasjellsh/ëm (i), -me (e), që i mungon takti)
tandlös [²tAn:dlö:s] adj.
(tandlös, tandlöst, tandlösa)
utan tänder
pa dhëmbë ("fig. "pafuqish/ëm (i), -me (e), butë (i,e)"")
Exempel
 • tandlös kritikkritikë e butë
tanklös [²tA@:klö:s] adj.
(tanklös, tanklöst, tanklösa, tanklösheten)
som inte tänker sig för, obetänksam
pamenduar (i,e)
(papeshuar (i,e), shkujdesur (i,e), pa mend)
Exempel
 • ett tanklöst yttrandenjë deklaratë e pamenduar
Avledningar
 • tanklöshet tanklöshetenpakujdesi-a, moskokëçarj/e-a
tidlös [²tI:dlö:s] adj.
(tidlös, tidlöst, tidlösa)
oberoende av tiden; oberoende av modets växlingar
përjetsh/ëm (i), -me (e)
(përhersh/ëm (i), -me (e), pakushtëzuar (i,e) në kohë, papërcaktuar (i,e) në kohë)
trolös [²trO:lö:s] adj.
(trolös, trolöst, trolösa, trolösheten)
som sviker någons förtroende
pabesë (i,e)
(besëkeq, -e)
Avledningar
 • trolöshet trolöshetenpabesi, tradhti
tröstlös [²trÖs:tlö:s] adj.
(tröstlös, tröstlöst, tröstlösa)
utan hopp, hopplös
pashpresë (i,e)
(dëshpëruar (i,e))
Exempel
 • en tröstlös kampnjë fushatë e pashpresë
tyngdlös [²tY@:dlö:s] adj.
(tyngdlös, tyngdlöst, tyngdlösa)
inte påverkad av tyngdkraften
papeshë (i,e)
(pa peshë, pa gravitet,)
udd [ud:] subst.
(udd, udden, uddar)
spets, tagg
majë ("edhe fig.")
(thep, cep)
Uttryck
 • ta udden av (kritiken) ("göra (kritiken) verkningslös")topit (kritikën), bëj (kritikën) të paefektshme
Sammansättningar
 • knivsuddmajë e thikës
 • udd|löspa majë, shtypur (i,e)
undantag [²Un:danta:g] subst.
(undantag, undantaget, undantag, undantagen, undantags|fallet, undantags|löst)
oregelbundenhet, avvikelse
përjashtim
Exempel
 • med undantag förme përjashtim të
 • undantaget som bekräftar regelnpërjashtim që konfirmon rregullin
Sammansättningar
 • undantags|fall undantags|falletrast i veçantë
 • undantags|lös undantags|löstpa përjashtim
upplöser [²Up:lö:ser] verb
(upplöser, upplöste, upplöst, upplös, upplösa)
få att upphöra
<A upplöser x>
shpërndaj
(shpërbëj, përshkëndit)
Exempel
 • orkestern har upplöstsorkestra është shpërndarë
urskillning [²U:r$il:ni@] subst.
(urskillning, urskillningen)
omdöme
arsye
(mendje, gjykim, forcë mendimi)
Exempel
 • utan urskillningpa dallim
Sammansättningar
 • urskillnings|lösqë nuk ka arsye, që nuk arrin të gjykojë
verkning [²vÄr:kni@] subst.
(verkning, verkningen, verkningar, verknings|löst)
verkan
Användning: mest i plural
pasojë
(rrjedhojë, konsekuencë, efekt, rezultat)
Exempel
 • branden fick förödande verkningarzjarri pati pasoja shkatërruese
Sammansättningar
 • verknings|lös verknings|löstpaefektsh/ëm (i), -me (e), pa pasojë, pa efekt, pa rezultat
 • verknings|fulldobish/ëm (i), -me (e), efektiv, -e, efikas -e,
vilja [²vIl:ja] subst.
(vilja, viljan, viljor, vilje|löst)
förmåga och avsikt att bestämma sina egna handlingar; önskan
vullnet
(dëshirë, qejf)
Exempel
 • en stark viljanjë vullnet i fortë
 • viljan att lära sig någotdëshira për të mësuar diçka
Uttryck
 • mot sin vilja ("motvilligt")kundër vullnetit të vet
 • få sin vilja fram ("få som man vill")(i) bëj qejfin vetes
Sammansättningar
 • motviljamosdëshirë, pahir, mospëlqim, antipati
 • vilje|lös vilje|löstpavullnetsh/ëm (i), -me (e)
Avledningar
 • oviljangurrim, mosdashje, mungesë dëshire
värdelös [²vÄ:r+delö:s] adj.
(värdelös, värdelöst, värdelösa)
som saknar värde
pavlefsh/ëm (i), -me (e)
(pavlerë (i,e), padobish/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • pengarna blev värdelösa över en nattparatë u zhvlerësuan brenda natës
värnlös [²vÄ:r+nlö:s] adj.
(värnlös, värnlöst, värnlösa)
som är utan försvar, försvarslös
pambrojtur (i,e)
(pambrojtje (i,e), që nuk është (i,e) mbrojtur)
Exempel
 • ett litet värnlöst barnnjë fëmijë i vogël e i pambrojtur
ändlös [²En:dlö:s] adj.
(ändlös, ändlöst, ändlösa)
som inte tycks ha något slut, oändlig
pafund (i,e)
(pambarim (i,e), pakufish/ëm (i),-me (e), duket se s'ka fund)
Exempel
 • ett ändlöst föredragnjë ligjëratë e pafund (që s'ka të sosur)