Mobi
+
anspråk [²An:språ:k] subst.
(anspråk, anspråket, anspråk, anspråken, anspråks|fullt)
krav för egen räkning
synim
(pretendim, kërkesë)
Exempel
 • vi ställer stora anspråk på utbildningenne parashtrojmë (kemi) pretendime të mëdha për arsimin
 • listan gör inte anspråk på att vara fullständignuk pretendohet se lista është e plotë
Uttryck
 • får jag ta din tid i anspråk ("utnyttja")?a mund të marr pakëz nga koha jote?
Sammansättningar
 • löneanspråkkërkesë për pagë, pretendime për rrogë
 • anspråks|full anspråks|fulltjomodest, -e, me pretendime
glidning [glI:dni@] subst.
(glidning, glidningen, glidningar)
det att glida
rrëshqitje ("edhe fig.")
(shkarrje)
Sammansättningar
 • löneglidningrritja e pagës jashtë kontratës
 • betydelseglidningndryshim semantik (kuptimor)
kuvert [kuvÄ:r] subst. visa film
(kuvert, kuvertet, kuvert, kuverten)
omslag om brev
zarf
Sammansättningar
 • lönekuvertzarfi i pagës
Extra
lyft [lyf:t] subst.
(lyft, lyftet, lyft, lyften)
det att lyfta (en tyngd)
ngritje ("fig. dhe në ligj. e përdit. "sukses, veprim i suksesshëm"")
(çuarje)
Exempel
 • undvika tunga lyftshmang ngritjen e peshave të rënda
 • det var ett lyft att byta jobbndryshimi i vendit të punës ishte një sukses i vërtetë
Sammansättningar
 • lönelyftrritje pagash
lön [lö:n] subst.
(lön, lönen, löner, löne|uppgiften, löntagaren)
pengar som betalas ut för arbete, ersättning
pagë ("fig. "pasojë (negative), paguaj (ndëshkohem) për diçka"")
(rrogë)
Exempel
 • vad har du i lön?sa e ke rrogën? ç'pagë ke?
 • få lön för mödanshpërblehet për mundin
 • syndens lönna presin telashe (belara)
Sammansättningar
 • månadslönpaga (rroga) mujore
 • löne|uppgift löne|uppgiftentë dhëna (shënime) për pagën
 • löntagare löntagarenrrogëtar, punëtor me pagë
löne|anspråk [²lÖ:nean:språ:k] subst.
(löne|anspråk, löneanspråket, löneanspråk, löneanspråken)
det som man begär i lön
Användning: mest i plural
kërkesë për rrogë
(pretendim për pagën)
löne|avdrag [²lÖ:nea:vdra:g] subst.
(löne|avdrag, löneavdraget, löneavdrag, löneavdragen)
avdrag på lönen
ndalje nga rroga
(zbritje nga rroga)
löne|bidrag [²lÖ:nebi:dra:g] subst.
(löne|bidrag, lönebidraget, lönebidrag, lönebidragen)
statligt bidrag som täcker (en del av) arbetsgivarens kostnader för anställda med nedsatt arbetsförmåga
subvencion në pagë
(kontribut shtetëror në të holla për të mbuluar (një pjesë të) shpenzimeve të punëdhënësit për punonjësit me aftësi të kufizuara)
löne|glidning [²lÖ:negli:dni@] subst.
(löne|glidning, löneglidningen)
löneökning utöver avtalet
rritje e pagës
((tej dispozitave të kontratës))
löne|lyft [²lÖ:nelyf:t] subst.
(löne|lyft, lönelyftet, lönelyft, lönelyften)
löneförhöjning
rritje e pagës
placering [plasE:ri@] subst.
(placering, placeringen, placeringar, placerings|kortet)
plats
vend
(renditje)
Sammansättningar
 • bottenplaceringvend i fundit në klasifikim, në fund të klasifikimit
 • lönegradsplaceringrenditje në klasifikimin e pagave
 • placerings|kort placerings|kortetetiketë e vendit (në tryezë të rezervuar)
påslag [²pÅ:sla:g] subst.
(påslag, påslaget, påslag, påslagen)
tillägg till lön el. på pris
rritje
(shtesë)
Exempel
 • generella påslag på lönernarritje të përgjithshme pagash
Sammansättningar
 • lönepåslagshtesë page
uppgörelse [²Up:jö:relse] subst.
(uppgörelse, uppgörelsen, uppgörelser)
det att göra upp, avtal
marrëveshje ("fig. "konfrontim"")
(pajtim, ujdi)
Exempel
 • min fru och jag hade en häftig uppgörelseunë dhe ime shoqe patëm një zënkë të madhe
Sammansättningar
 • löneuppgörelsemarrëveshje pagash