Mobi
+
lön [lö:n] subst.
(lön, lönen, löner, löne|uppgiften, löntagaren)
pengar som betalas ut för arbete, ersättning
pagë ("fig. "pasojë (negative), paguaj (ndëshkohem) për diçka"")
(rrogë)
Exempel
 • vad har du i lön?sa e ke rrogën? ç'pagë ke?
 • få lön för mödanshpërblehet për mundin
 • syndens lönna presin telashe (belara)
Sammansättningar
 • månadslönpaga (rroga) mujore
 • löne|uppgift löne|uppgiftentë dhëna (shënime) për pagën
 • löntagare löntagarenrrogëtar, punëtor me pagë
ackord [akÅ:r+d] subst.
(ackord, ackordet, ackord, ackorden, ackords|arbetet, ackords|lönen)
lön som bygger på att man utför en viss mängd arbete för en viss betalning; betinglön, stycklön
maakor, drrëveshje
(pagë me copë, pagë që mbështetet në një pagesë të caktuar për një sasi të caktuar pune)
Motsatser: tidlön
Exempel
 • arbeta på ackordpunoj me akord, punoj me normë
 • rakt ackordakord i pastër
Sammansättningar
 • ackords|arbete ackords|arbetetpunë me akord
 • ackords|lön ackords|lönenpagë sipas sasisë së prodhimit dhe punës së kryer
 • blandackordakord i përzier
begynnelse [bejYn:else] subst.
(begynnelse, begynnelsen, begynnelser, begynnelse|lönen)
början, start
Användning: mest som förled
fillim-i
(fillesë, nisje, origjinë)
Exempel
 • från tidernas begynnelseqysh nga fillimi i botës
Sammansättningar
 • begynnelse|lön begynnelse|lönenpagë fillestare
bonus [bO:nus] subst.
(bonus, bonusen, bonus|förlusten)
andel i vinst
kompensim
(bonus)
Exempel
 • 75 procents bonus på bilförsäkringen75 për qind kompensim për sigurimin e veturës
Sammansättningar
 • bonus|förlust bonus|förlustenhumbje e shtesës (kompensimit)
 • bonus|lönpagë me bonus (kompensim)
brutto|lön [²brUt:olö:n] subst.
(brutto|lön, bruttolönen, bruttolöner)
lön innan skatten är dragen
pagë bruto
((pa zbritur taksat))
check [cek:] subst.
(check, checken, checkar checker, check|lönen)
ett slags betalningsmedel, bankanvisning
çek-u
(një lloj mjeti pagese; urdhër-pagesë për tërheqjen e një shume të caktuar të hollash nga banka apo arka, në emër të personit që e ka lëshuar atë)
Sammansättningar
 • check|lön check|lönenpagë me çek
Extra
genomsnitt [²jE:nåmsnit:] subst.
(genomsnitt, genomsnittet, genomsnitts|familjen, genomsnitts|lönen, genomsnittligt)
medeltal
mesatare
(numër mesatar)
Exempel
 • i genomsnittmesatarisht
Sammansättningar
 • riksgenomsnittmesatarja në shkallë vendi
 • genomsnitts|familj genomsnitts|familjenfamilja mesatare
 • genomsnitts|lön genomsnitts|lönenpagë mesatare
Avledningar
 • genomsnittlig genomsnittligtmesatar, -e
hitte|lön [²hIt:elö:n] subst.
(hitte|lön, hittelönen)
belöning för den som hittar något borttappat
(shpërblim për personin që gjen një send të humbur)
lönlös [²lÖ:nlö:s] adj.
(lönlös, lönlöst, lönlösa)
meningslös
kotë (i,e)
(pavlerë (i,e), padobish/ëm (i), -me (e), pa dobi)
lön|tagare [²lÖ:nta:gare] subst.
(lön|tagare, löntagaren, löntagare, löntagarna)
anställd, arbetstagare
rrogëtar-i
(punësuar-i (i), punëmarrës-i)
minimum [mI:nimum] subst.
(minimum, minimumet minimetminimum, minimum minima, minimumen minima, minimi|lönen)
det lägsta el. minsta möjliga
Användning: mest i sms
minimum
Motsatser: maximum
Sammansättningar
 • minimi|lön minimi|lönenpaga minimale, rroga më e vogël
månads|lön [²mÅ:nadslö:n] subst. jämför ackord
(månads|lön, månadslönen, månadslöner)
lön för en månad; tidlön
pagë mujore
(të ardhura mujore, rrogë mujore)
netto [²nEt:o] subst.
(netto, nettot, netton, nettona, netto|lönen, netto|vinsten, netto|vikten)
återstod (när alla avdrag gjorts), behållning
fitim neto
(të ardhurat neto)
Exempel
 • företagets netto efter skatttë ardhurat neto të ndërmarrjes pas shlyerjes së taksave
Sammansättningar
 • netto|lön netto|lönenpagë neto
 • netto|vinst netto|vinstenfitim neto
 • netto|vikt netto|viktenpeshë neto
permittering [pärmitE:ri@] subst.
(permittering, permitteringen, permitteringar, permitterings|lönen)
tillfällig avstängning av anställda utan att anställningen upphör
pezullim i përkohshëm nga puna
Sammansättningar
 • permitterings|lön permitterings|lönenpagë për të larguarit nga puna
premie [prE:mie] subst.
(premie, premien, premier, premie|lönen)
pris, belöning
çmim, shpërblim
Sammansättningar
 • premie|lön premie|lönenpagë shpërblimi
prestation [presta$O:n] subst.
(prestation, prestationen, prestationer, prestations|förmågan, prestations|lönen)
det som någon presterar
rezultat ("veçanërisht për rezulate të mira (pavarësisht nga vështirësitë)")
(kryerje, zbatim)
Exempel
 • skidåkaren gjorde en god prestationskiatori arriti një rezultat të mirë, skiatori pati një paraqitje të mirë
Sammansättningar
 • arbetsprestationrendiment në punë
 • prestations|förmåga prestations|förmågankapacitet prodhues, aftësi prodhimi
 • prestations|lön prestations|lönenpagë sipas rezultatit të punës
real|lön [²reA:lö:n] subst.
(real|lön, reallönen, reallöner)
lön uttryckt i vad man kan köpa för den
pagë reale
semester|lön [²semEs:ter+lö:n] subst.
(semester|lön, semesterlönen, semesterlöner)
betalning under semestern
pagë e lejes vjetore
svält [svel:t] subst.
(svält, svälten)
brist på näring under längre tid, hunger
uri ("edhe fig. "mungesë për diçka"")
(zi buke)
Exempel
 • barnen dör av svält och sjukdomarfëmijët vdesin nga uria dhe sëmundjet
Sammansättningar
 • svältlönpagë e vogël
 • världssvälturi në botë, zi buke në botë
tid|lön [²tI:dlö:n] subst.
(tid|lön, tidlönen, tidlöner)
lön som beror på den tid man arbetar
pagë me orë pune
Motsatser: ackordslön
timme [²tIm:e el. -a] subst.
(timme, timmen, timmar, tim|lönen)
ett tidsmått (1/24 av ett dygn), 60 minuter
Variantform: timma
orë ("edhe për orë mësimi në shkollë")
(60 minuta)
Exempel
 • två gånger i timmendy herë në orë
 • ett par timmars arbetenjë punë disa orëshe
Uttryck
 • i elfte timmen ("nästan försent")në çastin (momentin) e fundit
 • timme ut och timme in ("lång tid")orë pas ore
Sammansättningar
 • kvällstimmeorë e mbrëmjes
 • håltimmeorë e lirë (në shkollë etj.)
 • tim|lön tim|lönenpagë me orë
Extra
vecka [²vEk:a] subst.
(vecka, veckan, veckor, vecko|lönen)
period av sju dagar (från måndag till söndag); arbetsdagar (i motsats till lördag-söndag)
javë
Exempel
 • nästa veckajavën e ardhshme, javën tjetër
 • en gång i veckannjë herë në javë
 • under veckanbrenda javës, gjatë javës
Sammansättningar
 • arbetsveckajavë pune
 • femdagarsveckajavë pune pesëditëshe
 • vecko|lön vecko|lönenpagë javore
Extra