Mobi
+
andakt [²An:dak:t] subst.
(andakt, andakten, andakter, andakts|fullt)
kort gudstjänst; högtidlig religiös stämning
lutje fetare
Sammansättningar
 • kvällsandaktlutje e mbrëmjes
 • andakts|full andakts|fulltdevotsh/ëm (i), -me (e)
kurs [kur+s:] subst.
(kurs, kursen, kurser, kurs|deltagaren)
viss del av längre utbildning; kortare utbildningsserie
kurs (mësimor)
Sammansättningar
 • studiekurskurs studimi
 • kvällskurskurs i natës (nate)
 • kurs|deltagare kurs|deltagarenkursant, kursist
 • kurs|gårdqendër kursesh mësimore
kväll [kvel:] subst.
(kväll, kvällen, kvällar, kvälls|tidningen)
dagens övergång till natt, afton
mbrëmje
Exempel
 • på onsdag kvälltë mërkurën në mbrëmje
 • god kväll!mirëmbrëma!
Sammansättningar
 • sommarkvällmbrëmje vere
 • lördagskvälltë shtunën në mbrëmje
 • kvälls|tidning kvälls|tidningengazetë e mbrëmjes
 • kvälls|matdarkë, ushqim i mbrëmjes
 • kvälls|öppen(i,e) hapur në mbrëmje
Extra
kvälls|kvist [²kvEl:skvis:t(en)] subst.
skift [$if:t] subst.
(skift, skiftet, skift, skiften)
arbetspass mellan ombyten av arbetskraft
ndërresë ("edhe për punëtorët e një turni")
(turn)
Exempel
 • arbeta (i) skiftpunoj me turne
Sammansättningar
 • kvällsskiftturn i natës
 • treskiftme tri turne
tid [ti:d] subst.
(tid, tiden, tider, tids|begränsningen)
det som förflyter mellan olika händelser
kohë ("edhe për një periudhë të veçantë")
(periudhë)
Exempel
 • tid att tänkakohë për të menduar
 • en lång tid framöveredhe shumë kohë më pas
 • i en månads tidbrenda një muaji, për një muaj
 • på Karl XII:s tidnë kohën e Karlit të XII-të
 • ha tid till (el. med) någotkam kohë për diçka; jam i ngeshëm të bëj diçka
Uttryck
 • under tiden ("samtidigt")ndërkohë, në të njëjtën kohë
 • komma i god tid ("före utsatt klockslag")vij pak para kohe
 • beställa tid ("avtala tid för besök (på sjukhus o dyl)")caktoj orar për një takim
 • i sinom tid ("efter en viss (vänte)tid")në kohën e duhur, në periudhën e caktuar
 • med tiden ("så småningom")me kohën, dalëngadalë
 • tids nog ("efter viss (vänte)tid")mjaft shpejt
 • nu för tiden ("i vår tid")tani për tani, në kohën e sotme, aktualisht
Sammansättningar
 • kvällstidmbrëmje
 • övertid(punë) jashtë orarit
 • vintertidkohë dimri
 • kristidkohë krize
 • tids|begränsning tids|begränsningenlimit kohe
tidning [²tI:dni@] subst.
(tidning, tidningen, tidningar, tidnings|reportaget)
regelbundet utkommande skrift med aktuellt innehåll, nyhetsblad
gazetë
Exempel
 • läsa tidningenlexoj gazetën
Sammansättningar
 • veckotidninggazetë javore
 • kvällstidninggazetë e mbrëmjes
 • tidnings|reportage tidnings|reportagetreportazh gazete
 • tidnings|artikelartikull gazete
Extra
timme [²tIm:e el. -a] subst.
(timme, timmen, timmar, tim|lönen)
ett tidsmått (1/24 av ett dygn), 60 minuter
Variantform: timma
orë ("edhe për orë mësimi në shkollë")
(60 minuta)
Exempel
 • två gånger i timmendy herë në orë
 • ett par timmars arbetenjë punë disa orëshe
Uttryck
 • i elfte timmen ("nästan försent")në çastin (momentin) e fundit
 • timme ut och timme in ("lång tid")orë pas ore
Sammansättningar
 • kvällstimmeorë e mbrëmjes
 • håltimmeorë e lirë (në shkollë etj.)
 • tim|lön tim|lönenpagë me orë
Extra
tjänst [cen:st] subst.
(tjänst, tjänsten, tjänster)
arbete, tjänstgöring
punë
Uttryck
 • göra tjänst som ("fungera som")punoj si, funksionoj si
 • vara i tjänst ("arbeta")jam në punë, punoj
Sammansättningar
 • kvällstjänstpunë nate