Mobi
+
skriv|kunnig [²skrI:vkun:ig] adj.
(skriv|kunnig, skrivkunnigt, skrivkunniga, skrivkunnigheten)
som kan skriva
që di shkrim
(që di të shkruajë)
Avledningar
  • skrivkunnighet skrivkunnighetenaftësi për të shkruar