Mobi
+
ansträngning [²An:stre@:ni@] subst.
(ansträngning, ansträngningen, ansträngningar)
hårt arbete; strävan, anspänning
përpjekje
(mund)
Exempel
  • med gemensamma ansträngningarme përpjekje të përbashkëta
  • göra stora ansträngningar (för) att spara energibëj përpjekje të mëdha për të kursyer energjinë
Sammansättningar
  • kraftansträngningpërpjekje e madhe
  • överansträngningstërmundim