Mobi
+
kraft [kraf:t] subst.
(kraft, kraften, krafter)
styrka, energi
fuqi
(forcë, energji)
Exempel
 • ha kraft att opponera sigkam fuqi të kundërvihem, kam forcë të kundërshtoj
Uttryck
 • (kämpa) av alla krafter ("så mycket man orkar")(luftoj) me të gjitha forcat; (luftoj) me mish e me shpirt
Sammansättningar
 • handlingskraftforcë vepruese, energji
 • motståndskraftkundërvënie, rezistencë, qëndresë
 • vattenkrafthidroenergji
 • kraft|fullenergjiplotë, fuqish/ëm (i), -me (e), fortë (i,e)
kraft [kraf:t] subst.
(kraft, kraften, krafter)
verkande faktor, verkan; makt
forcë ("edhe për njerëzit")
Exempel
 • konservativa krafterforcat konservatore
 • en betydande kraft inom företagetnjë forcë e rëndësishme në ndërmarrje
kraft [kraf:t] subst.
(kraft, kraften, krafter)
(rättslig) giltighet
Användning: oböjligt
fuqi legale ("në shprehje")
(vlefshmëri, efektshmëri (e ligjit))
Exempel
 • laga kraftfuqi legale, fuqi ligjore
Uttryck
 • träda i kraft ("börja gälla")hyn në fuqi (një ligj)
ansträngning [²An:stre@:ni@] subst.
(ansträngning, ansträngningen, ansträngningar)
hårt arbete; strävan, anspänning
përpjekje
(mund)
Exempel
 • med gemensamma ansträngningarme përpjekje të përbashkëta
 • göra stora ansträngningar (för) att spara energibëj përpjekje të mëdha për të kursyer energjinë
Sammansättningar
 • kraftansträngningpërpjekje e madhe
 • överansträngningstërmundim
arbets|kraft [²Ar:be:tskraf:t] subst.
(arbets|kraft, arbetskraften)
personal som kan utföra arbete
fuqi punëtore
(krah pune)
Exempel
 • utländsk arbetskraftfuqi punëtore e huaj
atom|kraft [²atÅ:mkraf:t] subst.
(atom|kraft, atomkraften, atomkraft|verket)
energi som kan utvinnas genom klyvning av atomer, kärnkraft
energji bërthamore
(energji atomike)
Sammansättningar
 • atomkraft|verk atomkraft|verketcentral elektrik bërthamor
bärkraft [²bÄ:rkraf:t] subst.
(bärkraft, bärkraften)
förmåga att klara av tyngd
kapacitet mbajtës
(fuqi mbajtëse)
Exempel
 • isen har dålig bärkraftakulli ka kapacitet të dobët mbajtës
Avledningar
 • bärkraftigfortë (i,e), që mban shumë
dom|kraft [²dOm:kraf:t] subst.
(dom|kraft, domkraften, domkrafter)
verktyg som man använder för att lyfta t ex en bil
krik (vinçi)
(vegël a mekanizëm për të ngritur nga toka pesha të rënda)
Extra
dragnings|kraft [²drA:gni@skraf:t] subst.
(dragnings|kraft, dragningskraften)
tyngdkraft, gravitation
forcë ("fig. "tërheqje, joshje"")
(graviteti, fuqi tërheqëse)
driv|kraft [²drI:vkraf:t] subst.
(driv|kraft, drivkraften, drivkrafter)
yttre el. inre kraft som driver något el. någon
forcë lëvizëse
(fuqi e jashtme ose e brendshme që çon diçka ose dikë përpara)
el [e:l] förk.
(el, elen)
elektricitet
Användning: mest i sms
el.
(energji elektrike, elektricitet)
Sammansättningar
 • el|ransoneringracionim i energjisë elektrike
 • el|chockshok elektrik, goditje nga korrenti
 • el|gitarrkitarë elektrike
 • el|kraftenergji elektrike
 • el|visppërzierës elektrik, mikser
 • hushållselenergjia elektrike që shpenzohet në ekonominë shtëpiake
 • kärnkraftselenergji elektrike bërthamore
fusion [fu$O:n] subst.
(fusion, fusionen, fusioner, fusions|kraften)
sammanslagning av lätta atomkärnor till tyngre så att energi frigörs
shkrirje
(fuzion, proces i shkrirjes së bërthamave atomike të lehta në ato më të rënda, çka çliron energji)
Sammansättningar
 • fusions|kraft fusions|kraftenfuqi termo-bërthamore, energji fuzioni
genomslag [²jE:nåmsla:g] subst. jämför slår igenom
(genomslag, genomslaget, genomslag, genomslagen, genomslags|kraften)
effekt, genombrott
depërtim
(penetrim)
Sammansättningar
 • genomslags|kraft genomslags|kraftenfuqi depërtuese
kraft|ledning [²krAf:tle:dni@] subst.
(kraft|ledning, kraftledningen, kraftledningar)
ledning som transporterar elkraft över långa sträckor
linjë e tensionit të lartë
(përçues elektrik që transporton rrymë elektrike në distanca të mëdha)
Extra
kraft|mätning [²krAf:tmä:tni@] subst.
(kraft|mätning, kraftmätningen, kraftmätningar)
kamp för att se vem som är starkast
hapje e letrave
((për të provuar kush është më i fortë))
Exempel
 • kraftmätning mellan två partierhapje letrash midis dy palëve, garë mes dy palëve
kraft|station [²krAf:tsta$o:n] subst.
(kraft|station, kraftstationen, kraftstationer)
kraftverk
central elektrik
kraft|uttryck [²krAf:tu:tryk:] subst.
(kraft|uttryck)
ord som används för att uttrycka ilska, förvåning e dyl; svordom
(fjalë që përdoret për të shprehur indinjatë, hidhërim etj., mallkim, sharje, blasfemi)
kraft|verk [²krAf:tvär:k] subst.
(kraft|verk, kraftverket, kraftverk, kraftverken)
anläggning där elektrisk energi produceras
central elektrik
(aparatura ku prodhohet energji elektrike)
Sammansättningar
 • oljekraftverkcentral elektrik me naftë
 • kärnkraftverkcentral elektrik bërthamor
kärn- [²cÄ:r+n-] förled
(kärn-, kärn|kraften)
atom(kärn)-
bërthamor, -e
(atomik, -e, nuklear, -e)
Sammansättningar
 • kärn|vapenarmë bërthamore
 • kärn|kraft kärn|kraftenenergji nukleare (bërthamore)
 • kärn|avfallmbeturina nukleare (bërthamore)
 • kärn|kraftverkcentral bërthamor (atomik)
 • kärn|reaktorreaktor bërthamor (atomik)
köp|kraft [²cÖ:pkraf:t] subst.
(köp|kraft, köpkraften)
någons förmåga att köpa
fuqi blerëse
motstånds|kraft [²mO:tstån:dskraf:t] subst.
(motstånds|kraft, motståndskraften)
styrka att stå emot; resistens
qëndrueshmëri
(rezistencë, qëndresë)
slag|kraft [²slA:gkraf:t] subst.
(slag|kraft, slagkraften)
effektivitet
efikasitet
(efektivitet, dobi)
Sammansättningar
 • slagkraftigefektiv, -e, efektsh/ëm (i), -me (e), dobish/ëm (i), -me (e)
tyngd|kraft [²tY@:dkraf:t] subst.
(tyngd|kraft, tyngdkraften)
den kraft som drar en kropp mot jorden
forcë e rëndesës
(gravitet)
uttryck [²U:tryk:] subst.
(uttryck, uttrycket, uttryck, uttrycken)
ordförbindelse, formulering
shprehje
(lokucion, formulim)
Sammansättningar
 • kraftuttrycksharje, mallkim, blasfemi
vatten|kraft [²vAt:enkraf:t] subst.
(vatten|kraft, vattenkraften, vattenkraft|verket)
(elektrisk) energi från strömmande vatten
energji hidraulike
(energji ujore)
Sammansättningar
 • vattenkraft|verk vattenkraft|verkethidrocentral
vind|kraft [²vIn:dkraf:t] subst.
(vind|kraft, vindkraften)
energi som fås vid utnyttjande av vinden
fuqi motorike e erës
(energji elektrike që përftohet nga shfrytëzimi i fuqisë së erës)
Sammansättningar
 • vindkraft|verkcentral elektrik me erë
åtgärd [²Å:tjä:r+d] subst.
(åtgärd, åtgärden, åtgärder)
handling (för att nå ett visst syfte), ingripande, behandling
masë
(për të arritur një qëllim të caktuar)
Exempel
 • förebyggande åtgärdermasa parandaluese (profilaktike)
 • vi måste vidta snabba åtgärder för att förbättra landets ekonomiduhet të marrim masa urgjente për të përmirësuar ekonominë e vendit
Sammansättningar
 • kraftåtgärdmasë energjike (drastike)
 • motåtgärdkundërmasë
 • åtgärdspaketpaketë masash