Mobi
+
konflikt [kånflIk:t] subst.
(konflikt, konflikten, konflikter, konflikt|situationen)
svår motsättning, tvist
konflikt
(mosmarrëveshje e thellë, grindje, acarim)
Exempel
 • råka i konflikt med sina arbetskamraterhyj në konflikt me shokët e punës
Sammansättningar
 • konflikt|situation konflikt|situationensituatë grindjesh, situatë konfliktuale
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
forskning [²fÅr+s:kni@] subst.
(forskning, forskningen, forskningar, forsknings|resultatet, forsknings|projektet)
vetenskapligt arbete
hulumtim, studim
(gjurmim, kërkim, punë shkencore)
Sammansättningar
 • konfliktforskningstudim i konflikteve
 • forsknings|resultat forsknings|resultatetrezultat i kërkimit (studimit)
 • forsknings|projekt forsknings|projektetprojekt studimor (shkencor)
sammanstötning [²sAm:anstö:tni@] subst.
(sammanstötning, sammanstötningen, sammanstötningar)
strid, konflikt
konflikt
(përplasje, përleshje)
Exempel
 • risk för militära sammanstötningarrrezik për përleshje ushtarake