Mobi
+
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
 • industriarbetarepunëtor në industri
 • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
 • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
 • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
 • arbetar|partiparti e punës
 • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
ekonomi|klass [²ekonåmI:klas:] subst.
(ekonomi|klass, ekonomiklassen)
billig prisklass inom flyget
klasë turistike
((ekonomike, e lirë) në avion)
förberedelse|klass [²fÖ:rbere:delseklas:] subst.
(förberedelse|klass, förberedelseklassen, förberedelseklasser)
klass med undervisning för elever som inte kan tala svenska
klasë përgatitore
(për ata që nuk dinë suedisht)
klass [klas:] subst.
(klass, klassen, klasser)
grupp av företeelser
klasë ("me disa tipare të caktuara")
(nëndarje në grupe të mëdha sipas tipareve të përbashkëta)
Sammansättningar
 • prisklassgamë çmimesh
 • åldersklassgrup i të moshuarve
 • samhällsklassklasë shoqërore
klass [klas:] subst.
(klass, klassen, klasser)
avdelning skolelever i samma årskurs
klasë
(vit mësimor; tërësi e nxënësve që ndjekin mësimet në të njëjtin vit mësimor)
Exempel
 • gå i första klassshkoj në klasën e parë
Sammansättningar
 • skolklassklasë shkolle
Extra
klass [klas:] subst.
(klass, klassen, klasser)
hög standard
nivel i lartë
Exempel
 • hålla hög klassmbaj cilësi të lartë
 • en musiker av klassnjë muzikant i klasës së lartë, një muzikant klase
medel|klass [²mE:delklas:] subst.
(medel|klass, medelklassen, medelklasser)
samhällsgrupp som består av tjänstemän, småföretagare, lärare m fl
klasë e mesme
(grup shoqëror që përfaqësohet nga nëpunësit, pronarët e vegjël, mësuesit etj.)
ord|klass [²O:r+dklas:] subst.
(ord|klass, ordklassen, ordklasser)
grupp av ord med liknande grammatiska egenskaper
pjesë e ligjëratës
((gram.))
storlek [²stO:r+le:k] subst.
(storlek, storleken, storlekar, storleks|klassen, storleks|ordningen)
utsträckning i rummet hos ett föremål
madhësi ("edhe për masat e rrobave, "numri i një veshjeje"")
(masë)
Exempel
 • flera villor i olika storlekshumë vila me madhësi të ndryshme
 • vilken storlek har du?ç'numër ke ti?
Sammansättningar
 • skostorleknumër këpuce
 • normalstorlekmadhësi normale
 • storleks|klass storleks|klassenklasifikim mase (madhësie)
 • storleks|ordning storleks|ordningenradhitje (renditje) sipas madhësisë