Mobi
+
klass [klas:] subst.
(klass, klassen, klasser)
grupp av företeelser
klasë ("me disa tipare të caktuara")
(nëndarje në grupe të mëdha sipas tipareve të përbashkëta)
Sammansättningar
 • prisklassgamë çmimesh
 • åldersklassgrup i të moshuarve
 • samhällsklassklasë shoqërore
klass [klas:] subst.
(klass, klassen, klasser)
avdelning skolelever i samma årskurs
klasë
(vit mësimor; tërësi e nxënësve që ndjekin mësimet në të njëjtin vit mësimor)
Exempel
 • gå i första klassshkoj në klasën e parë
Sammansättningar
 • skolklassklasë shkolle
Extra
klass [klas:] subst.
(klass, klassen, klasser)
hög standard
nivel i lartë
Exempel
 • hålla hög klassmbaj cilësi të lartë
 • en musiker av klassnjë muzikant i klasës së lartë, një muzikant klase
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
 • industriarbetarepunëtor në industri
 • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
 • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
 • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
 • arbetar|partiparti e punës
 • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
ekonomi|klass [²ekonåmI:klas:] subst.
(ekonomi|klass, ekonomiklassen)
billig prisklass inom flyget
klasë turistike
((ekonomike, e lirë) në avion)
förberedelse|klass [²fÖ:rbere:delseklas:] subst.
(förberedelse|klass, förberedelseklassen, förberedelseklasser)
klass med undervisning för elever som inte kan tala svenska
klasë përgatitore
(për ata që nuk dinë suedisht)
kamrat [kamrA:t] subst.
(kamrat, kamraten, kamrater)
vän, kompis
shok
(mik, koleg)
Sammansättningar
 • arbetskamratshok pune, koleg
 • klasskamratshok klase
klass|föreståndare [²klAs:fö:restån:dare] subst.
(klass|föreståndare, klassföreståndaren, klassföreståndare, klassföreståndarna)
lärare (från högstadiet och uppåt) som har huvudansvar för en klass
mësues kujdestar
klass|lärare [²klAs:lä:rare] subst. jämför ämneslärare
(klass|lärare, klassläraren, klasslärare, klasslärarna)
lärare på låg- och mellanstadiet
mësues, arsimtar
(mësues lëndësh të veçanta në klasat e ciklit të ulët dhe të mesëm)
klass|mamma [²klAs:mam:a] subst.
(klass|mamma, klassmamman, klassmammor)
kontaktperson bland föräldrarna till barnen i en skolklass
(përfaqësuesja e prindërve të një klase nxënësish)
klass|rum [²klAs:rum:] subst.
(klass|rum, klassrummet, klassrum, klassrummen)
rum för skolundervisning
klasë
(dhoma e mësimit)
Extra
klyfta [²klYf:ta] subst.
(klyfta, klyftan, klyftor)
något som är kluvet el. avskilt, spricka
plasë, hendek ("fig. "prishje, çarje, kontradiktë, mospajtim, mosmarrëveshje, përçarje"")
(çarë (e))
Exempel
 • klyftan mellan i-land och u-landhendeku mes vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim
Sammansättningar
 • apelsinklyftathelë portokalli
 • klassklyftadallim klasor, hendek mes klasave
kompis [kÅm:pis] subst.
(kompis, kompisen, kompisar)
kamrat, vän
shok, mik ("në ligj. e përdit.")
Sammansättningar
 • klasskompisshok klase
medel|klass [²mE:delklas:] subst.
(medel|klass, medelklassen, medelklasser)
samhällsgrupp som består av tjänstemän, småföretagare, lärare m fl
klasë e mesme
(grup shoqëror që përfaqësohet nga nëpunësit, pronarët e vegjël, mësuesit etj.)
ord|klass [²O:r+dklas:] subst.
(ord|klass, ordklassen, ordklasser)
grupp av ord med liknande grammatiska egenskaper
pjesë e ligjëratës
((gram.))
samhälle [²sAm:hel:e] subst.
(samhälle, samhället, samhällen, samhällena, samhälls|kritiken)
(stor) grupp människor (el. djur etc) med gemensamma lagar och sedvänjor; nation, land
shoqëri ("në tr. e shq. "shteti, sektori publik"")
(bashkësi shoqërore, komb)
Exempel
 • dagens samhälleshoqëria e sotme
 • samhällets krav på medborgarnakërkesat e shoqërisë ndaj qytetarëve
Sammansättningar
 • klassamhälleshoqëri me klasa
 • samhälls|kritik samhälls|kritikenkritikë shoqërore
 • samhälls|livjetë shoqërore
 • samhälls|planeringplanifikim shoqëror
skillnad [²$Il:nad] subst.
(skillnad, skillnaden, skillnader)
olikhet
ndryshim
(dallim, diferencë, mospërputhje, mospajtim, pabarazi)
Exempel
 • det är en stor skillnad mellan pojkars och flickors rökvanorka një dallim të madh në shprehitë e të pirit duhan mes djemve dhe vajzave
 • till skillnad mot sjukhusen ägnar vi oss åt friskvårdnë dallim nga spitalet ne i përkushtohemi ruajtjes së shëndetit
Sammansättningar
 • nivåskillnadndryshim niveli
 • klasskillnadndryshim klasor
storlek [²stO:r+le:k] subst.
(storlek, storleken, storlekar, storleks|klassen, storleks|ordningen)
utsträckning i rummet hos ett föremål
madhësi ("edhe për masat e rrobave, "numri i një veshjeje"")
(masë)
Exempel
 • flera villor i olika storlekshumë vila me madhësi të ndryshme
 • vilken storlek har du?ç'numër ke ti?
Sammansättningar
 • skostorleknumër këpuce
 • normalstorlekmadhësi normale
 • storleks|klass storleks|klassenklasifikim mase (madhësie)
 • storleks|ordning storleks|ordningenradhitje (renditje) sipas madhësisë
särklass [²sÄ:rklas:] subst.