Mobi
+
ansökning [²An:sö:kni@] subst.
(ansökning, ansökningen, ansökningar, ansöknings|handlingen, ansöknings|tiden)
(skriftlig) begäran
Användning: mest i plural
kërkesë me shkrim
(lutje me shkrim)
Exempel
  • ansökningarna om studiepenning måste vara inne före 15 februarikërkesat për ndihmë ekonomike studimi pranohen deri më 15 shkurt
Sammansättningar
  • ansöknings|handling ansöknings|handlingenshkresë kërkese
  • ansöknings|tid ansöknings|tidenafati për dorëzimin e kërkesës (lutjes)
handling [²hAn:dli@] subst.
(handling, handlingen, handlingar, handlings|förlamningen)
det som man gör, gärning
vepër
(veprim, akt)
Exempel
  • kriminella handlingarveprime (akte) kriminale
Sammansättningar
  • handlings|förlamning handlings|förlamningenpaaftësi veprimi
handling [²hAn:dli@] subst.
(handling, handlingen, handlingar)
det som händer el. utspelar sig, intrig
ngjarje
(histori, ndodhi)
Exempel
  • handlingen i boken utspelar sig i Greklandngjarja e librit zhvillohet në Greqi
handling [²hAn:dli@] subst.
(handling, handlingen, handlingar)
akt, dokument
dokument
(akt)
Exempel
  • offentliga handlingardokumente zyrtare
Sammansättningar
  • rättshandlingakt juridik
identitets|handling [²identitE:tshan:dli@] subst.
(identitets|handling, identitetshandlingen, identitetshandlingar)
dokument som visar vem man är (pass, körkort etc)
dokument identiteti
(dokument personal që tregon identitetin e dikujt (pasaportë, patentë shoferi, letërnjoftim etj.))
vålds|handling [²vÅl:dshan:dli@] subst.
(vålds|handling, våldshandlingen, våldshandlingar)
handling som utförs med våld
vepër e dhunshme
(veprim i dhunshëm)