Mobi
+
aktion [ak$O:n] subst.
(aktion, aktionen, aktioner, aktions|gruppen, aktions|radien)
handling, verksamhet
veprim
(aksion, aktivitet)
Exempel
 • gå till aktioni përvishem punës, nis të veproj, hidhem në veprim
 • i full aktionnë veprim të plotë
 • starta en aktion (mot kärnkraft)nis një aksion (kundër energjisë bërthamore)
Sammansättningar
 • aktions|grupp aktions|gruppengrup veprimi
 • aktions|radie aktions|radienrreze veprimi
 • protestaktionaksion proteste
anpassnings|grupp [²An:pasni@sgrup:] subst.
(anpassnings|grupp, anpassningsgruppen, anpassningsgrupper)
enligt arbetsmiljölagen skall skyddskommittén på en arbetsplats arbeta för anpassning och rehabilitering av arbetshandikappade. Detta kan ske i en anpassningsgrupp
grup pune koordinues
(sipas Ligjit mbi Mbrojtjen e Ambientit të Punës, komiteti i mbrojtjes pranë çdo qendre pune, punon për përshtatjen dhe rehabilitimin e invalidëve në ambientin e punës. Një gjë e tillë mund të ndodhë në një grup pune koordinues.)
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
arbets|grupp [²Ar:be:tsgrup:] subst.
(arbets|grupp, arbetsgruppen, arbetsgrupper)
mindre grupp som har fått i uppgift att behandla ett visst problem
grup pune
Exempel
 • tillsätta en arbetsgruppcaktoj një grup pune
befolkning [befÅl:kni@] subst.
(befolkning, befolkningen, befolkningar, befolknings|gruppen)
folk, invånare
popullsi
(popullatë, popull, banorë)
Sammansättningar
 • civilbefolkningpopullsi civile, qytetarët, banorë
 • befolknings|grupp befolknings|gruppengrup njerëzish
deltids|grupp [²dE:lti:dsgrup:] subst.
diskussionsgrupp [²disku$O:nsgrup:] subst.
(diskussionsgrupp, diskussionsgruppen, diskussionsgrupper)
forum på Internet där ett antal datoranvändare diskuterar (ett ämne)
(grup personash që diskutojnë (për një çështje) përmes internetit)
Exempel
 • han är med i en diskussionsgrupp som diskuterar datorspelai është pjesëtar i një grupi që diskuton mbi lojrat elektronike
folk|grupp [²fÅl:kgrup:] subst.
(folk|grupp, folkgruppen, folkgrupper)
människor med gemensamt ursprung och gemensam kultur
pakicë kombëtare
(minoritet)
grupp [grup:] subst.
(grupp, gruppen, grupper, grupp|arbetet, grupp|medlemmen, grupp|terapin)
samling personer som hör ihop
grup ("fig. grumbull objektesh së bashku")
(grumbull)
Exempel
 • en grupp skolbarnnjë grup nxënësish
 • en grupp inom företagetnjë grup i ndërmarrjes
Sammansättningar
 • studiegruppgrup studimor
 • intressegrupplob, grup ndikues
 • soffgruppkompleks kolltukësh
 • socialgruppgrup social
 • blodgruppgrup gjaku
 • grupp|arbete grupp|arbetetpunë në grup
 • grupp|medlem grupp|medlemmenanëtar grupi
 • grupp|terapi grupp|terapinterapi në grup
ledning [²lE:dni@] subst.
(ledning, ledningen, ledningar, lednings|gruppen)
styrelse
kryesi
(udhëheqje, organ drejtues)
Sammansättningar
 • företagsledningdrejtori e ndërmarrjes
 • lednings|grupp lednings|gruppengrup drejtues
minoritet [minoritE:t] subst.
(minoritet, minoriteten, minoriteter, minoritets|gruppen, minoritets|regeringen)
grupp (av människor) som har färre medlemmar än konkurrerande grupp
pakicë
(minoritet)
Exempel
 • vara i minoritetjam në pakicë, jam në minoritet
 • språklig minoritetpakicë gjuhësore
Sammansättningar
 • befolkningsminoritetpopullsi minoritare
 • minoritets|grupp minoritets|gruppengrup minoritar
 • minoritets|regering minoritets|regeringenpushteti i pakicës, qeveria e pakicës
mål [må:l] subst.
(mål, målet, mål, målen, mål|gruppen)
slutpunkt, riktpunkt
synim ("fig. "pikësynim, qëllim"")
(qëllim, objektiv, pikësynim)
Exempel
 • resans målqëllim i udhëtimit
 • från start till målnga vendnisja në vendmbërritje
 • målet för regeringens politikqëllim i politikës qeveritare
Sammansättningar
 • utflyktsmåldestinacion i ekskursionit
 • mål|grupp mål|gruppengrup që është objekt (i një studimi)
parti [par+tI:] subst.
(parti, partiet, partier, parti|gruppen, parti|distriktet)
politisk sammanslutning
parti
((politike))
Exempel
 • riksdagens största partipartia më e madhe në parlament
 • de borgerliga partiernapartit borgjeze
Uttryck
 • ta parti för (något el. någon) ("ta ställning för")mbaj anën (e diçkaje ose të dikujt) ("pozicionohem për diçka ose ndaj dikujt")
Sammansättningar
 • arbetarpartiparti punëtore (parti laburiste)
 • oppositionspartiparti opozitare
 • majoritetspartiparti e shumicës
 • parti|grupp parti|gruppengrup partiak
 • parti|distrikt parti|distriktetrreth partiak
 • parti|kongresskongres i partisë, kongres partie
 • parti|ledareudhëheqës partie, drejtues partie
 • parti|ledningudhëheqje partiake
 • parti|medlemanëtar i partisë, anëtar partie
pyssel [pYs:el] subst.
(pyssel, pysslet, pyssel|gruppen)
små enkla sysslor
cikërrimë
(punë çikërrimash)
Sammansättningar
 • julpysselpërgatitje (cikërrima) për krishtlindjet
 • pyssel|grupp pyssel|gruppengrup pune që merret me çikërrima
påtryckning [²pÅ:tryk:ni@] subst.
(påtryckning, påtryckningen, påtryckningar, påtrycknings|gruppen)
kraftig övertalning
trysni, presion
Exempel
 • utöva kraftiga påtryckningarushtroj trysni të madhe
Sammansättningar
 • påtrycknings|grupp påtrycknings|gruppengrup trysnie, lob
 • påtryckningsmedelmjet presioni
risk|grupp [²rIs:kgrup:] subst.
(risk|grupp, riskgruppen, riskgrupper)
grupp av människor som är speciellt utsatt för sjukdom e dyl
grup rreziku
(grup njerëzish që janë veçanërisht të rrezikuar nga sëmundje a diçka tjetër)
social|grupp [²sosiA:lgrup:] subst.
(social|grupp, socialgruppen, socialgrupper, socialgrupps|tillhörigheten)
samhällsgrupp med en viss utbildning etc
grup social
(grup shoqëror, shtresë shoqërore)
Exempel
 • socialgrupp 1grupi social
Sammansättningar
 • socialgrupps|tillhörighet socialgrupps|tillhörighetenpërkatësi e grupit social
soffa [²sÅf:a] subst.
(soffa, soffan, soffor, soff|gruppen, soff|hörnan)
stoppad sittmöbel med flera platser
divan
(kanape, nim)
Sammansättningar
 • skinnsoffadivan lëkure
 • soff|grupp soff|gruppentakëm divanësh
 • soff|hörna soff|hörnanqosh e divanit
Extra
syskon|grupp [²sYs:kångrup:] subst.
(syskon|grupp, syskongruppen, syskongrupper)
grupp med barn i flera olika åldrar på daghem
grup fëmijësh
((të moshash të ndryshme në kopsht))
ålder [Ål:der] subst.
(ålder, åldern, åldrar, ålders|gruppen, ålders|pensionen)
antal levnadsår som man har uppnått
moshë
(vite jete)
Exempel
 • vid 75 års åldernë moshën 75-vjeçare
 • barn i åldern 6--8 årfëmijë të moshës 6-8 vjeçe
Sammansättningar
 • medelåldermoshë mesatare, moshë e mesme
 • skolåldermoshë shkollore
 • pensionsåldermoshë pensioni
 • ålders|grupp ålders|gruppengrup-moshë
 • ålders|pension ålders|pensionenpension pleqërie
 • ålders|krämporsëmundje pleqërie