Mobi
+
allmän|gods [²Al:men:got:s] subst.
(allmän|gods, allmängodset)
något som alla kan el. vet
banalitete
(gjëra të njohura)
frakt [frak:t] subst.
(frakt, frakten, frakter, frakt|godset)
sändning av varor, transport
mbartje
(dërgesë mallrash, transportim)
Sammansättningar
 • flygfrakttransport ajror
 • frakt|gods frakt|godsetmallra për transport
giftorätts|gods [²jIf:toret:sgot:s] subst.
(giftorätts|gods, giftorättsgodset)
äkta makes egendom som den andre maken har giftorätt i till skillnad från enskild egendom
(të mirat materiale që burojnë nga e drejta e pasurisë bashkëshortore)
gods [got:s] subst.
(gods, godset, gods, godsen, gods|ägaren)
större egendom, herrgård
çiflig
Sammansättningar
 • familjegodsçiflig i familjes
 • gods|ägare gods|ägarenpronar i madh tokash, çifligar
gods [got:s] subst.
(gods, godset, gods|transporten, gods|vagnen)
varor
mallra ("edhe në kuptim të përgjithshëm "material, mall"")
(artikuj)
Sammansättningar
 • stöldgodsmall i vjedhur
 • allmängodspronë publike
 • utfyllnadsgodsmaterial mbushës
 • gods|transport gods|transportentransport mallrash
 • gods|vagn gods|vagnenvagon mallrash
hittar [²hIt:ar] verb
(hittar, hittade, hittat, hitta, hitte|godset)
finna, upptäcka, påträffa
<A hittar B/x>
gjej
(zbuloj, hedh dritë)
Exempel
 • försök att hitta en orsak!mundohu të gjesh një arsye!
Sammansättningar
 • hitte|gods hitte|godsetsende të humbura, tashmë të rigjetura
hitte|gods [²hIt:egot:s] subst.
(hitte|gods, hittegodset)
något som upphittats
sende të gjetura
Sammansättningar
 • hittegods|expeditionzyrë për sendet e humbura
il- [²I:l-] förled
(il-, il|farten, il|godset)
som går mycket snabbt
urgjent
(ekspres)
Sammansättningar
 • il|fart il|fartenshpejtësi e rrufeshme (e madhe)
 • il|gods il|godsetdërgesë e shpejtë (ekspres), postë ekspres
 • il|budkorrier (lajmëtar) i shpejtë
 • il|telegramtelegram urgjent
ler|gods [²lE:rgot:s] subst.
(ler|gods, lergodset)
keramik (t ex tegel, kakel o dyl)
prodhime argjili
(qeramikë (p.sh. tulla, pllaka etj.))
res|gods [²rE:sgot:s] subst.
(res|gods, resgodset)
bagage
bagazh
(plaçka e gjithçka tjetër që marrim me vete në një udhëtim)
smuggel|gods [²smUg:elgot:s] subst.
(smuggel|gods, smuggelgodset)
varor som har smugglats in eller ska smugglas ut ur landet
mall kontrabandë
(artikull kontrabandë)
sten|gods [²stE:ngot:s] subst.
(sten|gods, stengodset)
bruksvaror av hårdbränd lera
enë balte
(prodhim gresi)
stycke|gods [²stYk:egot:s] subst.
(stycke|gods, styckegodset)
olika sorters fraktgods
ngarkesë mikse
(mallra të ndryshme për transport)