Mobi
+
abort|rådgivning [²abÅr+t:rå:dji:vni@] subst.
del|ger [²dE:lje:r] verb
(del|ger, delgav, delgett delgivit, delge delgivdelgiva, del|givningen)
meddela, underrätta
<A del|ger B x>
njoftoj
(bëj të ditur, deponoj, informoj, komunikoj)
Exempel
  • delge någon misstanke om brottbëj të ditur një dyshim për kryerjen e një vepre penale, deponoj një dyshim për krim
Sammansättningar
  • del|givning del|givningendeponim (në gjyq)
eld|givning [²El:dji:vni@] subst.
(eld|givning, eldgivningen)
skottlossning
qitje
(e shtënë pushke)
familje|rådgivare [²famIl:jerå:dji:vare] subst.
(familje|rådgivare, familjerådgivaren, familjerådgivare, familjerådgivarna, familje|rådgivningen, familjerådgivnings|byrån)
person som arbetar med kostnadsfri rådgivning och hjälp i familje- och samlevnadsfrågor
këshilltar i familjes
(person, i cili jep falas këshilla e ndihmë për probleme familjare e bashkëshortore)
Sammansättningar
  • familje|rådgivning familje|rådgivningenkëshillim i familjes
  • familjerådgivnings|byrå familjerådgivnings|byrånzyrë e këshillimimit familjar
form|givning [²fÅr:mji:vni@] subst.
(form|givning, formgivningen, formgivningar)
design, utformning av industrivaror
vizatim
(disenj, projektim, modelim, stilizim)
preventivmedels|rådgivning [²preventI:vme:delsrå:dji:vni@] subst.
(preventivmedels|rådgivning, preventivmedelsrådgivningen)
rådgivning om olika metoder att förhindra befruktning
këshillim për përdorimin e mjeteve kontraceptive
(këshillim për metoda që parandalojnë shtatzëninë e padëshiruar)
råd|givning [²rÅ:dji:vni@] subst.
(råd|givning, rådgivningen, rådgivnings|byrån)
det att ge råd, upplysning
këshillë
(dhënie këshillash)
Sammansättningar
  • rådgivnings|byrå rådgivnings|byrånbyro këshilluese, zyrë informacioni