Mobi
+
allmän|giltig [²Al:menjil:tig] adj.
(allmän|giltig, allmängiltigt, allmängiltiga)
som gäller alltid om allt
përbotsh/ëm (i), -me (e)
(universal, -e, përgjithsh/ëm (i), -me (e))
giltig [²jIl:tig] adj.
(giltig, giltigt, giltiga, giltigheten)
som gäller, gångbar; laglig
vlefsh/ëm (i), -me (e)
(ligjor, -e, plotëfuqish/ëm (i), -me (e))
Motsatser: ogiltig
Exempel
  • vara borta utan giltig anledningmungoj pa ndonjë arsye ligjore
Avledningar
  • giltighet giltighetenvlefshmëri
lik|giltig [²lI:kjil:tig] adj.
(lik|giltig, likgiltigt, likgiltiga)
ointresserad, oengagerad
<lik|giltig (för x)>
mospërfillës, -e
(indiferent, -e, painteresuar (i,e), shpërfillës, -e, moskokëçarës, -e)
Exempel
  • vara likgiltig för andras lidandejam indiferent ndaj vuajtjeve të të tjerëve
lik|giltig [²lI:kjil:tig] adj.
(lik|giltig, likgiltigt, likgiltiga)
ointressant
painteres
(jointeresant, -e, parëndësish/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • en likgiltig filmnjë film jointeresant
slut|giltig [²slU:tjil:tig] adj.
(slut|giltig, slutgiltigt, slutgiltiga)
fastställd, definitiv
fundit (i,e)
(përfundimtar, -e, definitiv, -e)