Mobi
+
general [jenerA:l] subst.
(general, generalen, generaler)
officer av högsta grad
gjeneral ("edhe si titull")
agent [agEn:t] subst.
(agent, agenten, agenter)
ombud, försäljare
përfaqësues-i
(agjent tregtar)
Sammansättningar
 • generalagentkryeagjent, agjent i përgjithshëm
Avledningar
 • agenturagjenci, degë
direktör [direktÖ:r] subst.
(direktör, direktören, direktörer, direktörs|assistenten)
chef (för ett företag, en förvaltning etc)
drejtor
Sammansättningar
 • generaldirektördrejtor i përgjithshëm
 • byrådirektördrejtor byroje; titull për nëpunësit e lartë shtetëror në Suedi
 • direktörs|assistent direktörs|assistentenndihmësdrejtor, zëvendësdrejtor
general- [²jenerA:l-] förled
(general-, general|direktören)
högste, över-
përgjithsh/ëm (i), -me (e)
Sammansättningar
 • general|direktör general|direktörendrejtori i përgjithshëm
general- [²jenerA:l-] förled
(general-, general|strejken)
allmän, generell
universal
(përbashkët (i,e), përgjithsh/ëm (i), -me (e))
Sammansättningar
 • general|strejk general|strejkengrevë e përgjithshme
general|församling [²jenerA:lför+samli@] subst.
(general|församling, generalförsamlingen, generalförsamlingar)
högsta beslutande organ inom en organisation (t ex FN)
asambleja e përgjithshme
(organi më i lartë vendim-marrës i një organizate (p. sh. në OKB))
general|konsul [²jenerA:lkån:sul] subst.
(general|konsul, generalkonsuln, generalkonsuler, generalkonsulatet)
titel på konsul i vissa större städer
kryekonsull
(konsull i përgjithshëm)
Sammansättningar
 • generalkonsulat generalkonsulatetkonsullata kryesore
general|plan [²jenerA:lpla:n] subst.
general|repetition [²jenerA:lrepeti$o:n] subst.
(general|repetition, generalrepetitionen)
slutlig repetition (före en premiär)
prova gjenerale
((para shfaqjes))
general|sekreterare [²jenerA:lsekrete:rare] subst.
(general|sekreterare, generalsekreteraren, generalsekreterare, generalsekreterarna)
chefstjänsteman i vissa större organisationer
sekretar i përgjithshëm
Exempel
 • FN:s generalsekreterareSekretari i Përgjithshëm i OKB-së
 • Röda korsets generalsekreterareSekretari i Përgjithshëm i Kryqit të kuq
repetition [repeti$O:n] subst.
(repetition, repetitionen, repetitioner)
övning
provë ("veçanërisht për teatrin, muzikën, etj.")
(ushtrim)
Sammansättningar
 • generalrepetitionprovë e fundit, provë gjenerale