Mobi
+
full [ful:] adj.
(full, fullt, fulla)
som inte rymmer mer, fylld
<full (av y); full (med y)>
plotë (i,e)
(mbushur (i,e) plot me, përgjithsh/ëm (i), -me (e), total, -e)
Exempel
 • full tankcisternë e mbushur
 • gatan var full av folkrruga ishte plot me njerëz
Uttryck
 • full tid ("tid då något avslutas")kohë e plotë (e punës), me kohë të plotë
 • fullt hus ("utsålt")shtëpi e mbushur plot ("e shitur")
Sammansättningar
 • full|godshkëlqyer (i,e), përsosur (i,e), përkryer (i,e)
full [ful:] adj.
(full, fullt, fulla)
hel, fullständig
plotë (i,e)
Exempel
 • på fullt allvarme përgjegjësi të plotë
 • full sysselsättningpunësim i plotë
full [ful:] adj.
(full, fullt, fulla)
berusad, drucken
pirë (i,e)
Motsatser: nykter
andakt [²An:dak:t] subst.
(andakt, andakten, andakter, andakts|fullt)
kort gudstjänst; högtidlig religiös stämning
lutje fetare
Sammansättningar
 • kvällsandaktlutje e mbrëmjes
 • andakts|full andakts|fulltdevotsh/ëm (i), -me (e)
anspråk [²An:språ:k] subst.
(anspråk, anspråket, anspråk, anspråken, anspråks|fullt)
krav för egen räkning
synim
(pretendim, kërkesë)
Exempel
 • vi ställer stora anspråk på utbildningenne parashtrojmë (kemi) pretendime të mëdha për arsimin
 • listan gör inte anspråk på att vara fullständignuk pretendohet se lista është e plotë
Uttryck
 • får jag ta din tid i anspråk ("utnyttja")?a mund të marr pakëz nga koha jote?
Sammansättningar
 • löneanspråkkërkesë për pagë, pretendime për rrogë
 • anspråks|full anspråks|fulltjomodest, -e, me pretendime
bak|full [²bA:kful:] adj.
(bak|full, bakfullt, bakfulla)
påverkad av alkohol dagen efter ett rus
turbulluar (i,e)
(me dhembje koke (nga të pirët një ditë më parë))
behag [behA:g] subst.
(behag, behaget, behag, behagen)
tillfredsställelse; lockelse
kënaqësi ("shpesh në kupt. të vjet. ose iron.")
(qejf)
Exempel
 • vara till behag(i) bëj qejfin (dikujt)
 • nyhetens behagkënaqësi e së resë
Uttryck
 • efter behag ("som man själv vill")sipas dëshirës
Sammansättningar
 • behag|fulltërheqës, -e, hijsh/ëm (i), -me (e), këndsh/ëm (i), -me (e)
betydelse [betY:delse] subst.
(betydelse, betydelsen, betydelser, betydelse|fullt)
värde, vikt
rëndësi
(vlerë, peshë)
Exempel
 • frågan är av största betydelse för fackföreningsrörelsençështja është e një rëndësie të veçantë për lëvizjen sindikale
Sammansättningar
 • betydelse|full betydelse|fulltrëndësish/ëm (i), -me (e), konsideruesh/ëm (i), -me (e)
 • betydelse|löspa rëndësi, pa vlerë, parëndësish/ëm (i), -me (e)
brädd [bred:] subst.
(brädd, brädden, bräddar)
överkant
skaj
(anë, buzë)
Exempel
 • fylla till bräddenmbush deri në skaj, mbush deri në majë
Sammansättningar
 • brädd|fullplot, (i,e) mbushur deri në majë, plot e përplot
charm [$ar:m] subst.
(charm, charmen, charmigt)
förmåga att bli omtyckt, attraktiv förmåga
joshje
(magjepsje, tërheqje, aftësi për t'i hyrë në zemër dikujt, aftësi joshëse)
Exempel
 • han kopplade på hela sin charmai vuri në veprim gjithë aftësinë e tij joshëse
Sammansättningar
 • charm|fullmagjik, -e, magjiplotë, tërheqës, -e, mrekulluesh/ëm (i), -me (e)
 • charm|kurskurs bukurie
 • charm|trollmagjistar, marifetçi, njeri që të tërheq (të bën për vete)
Avledningar
 • charmig charmigtjoshës, -e, magjepës, -e, tërheqës, -e, hirsh/ëm (i), -me (e)
 • charmörmagjepës, joshës, tërheqës, xhentil (njeri)
effekt [efEk:t] subst.
(effekt, effekten, effekter, effekt|fullt)
verkan, intryck; kraft
efekt
(rezultat, dobi, veprim, fuqi)
Exempel
 • krisen har ännu inte fått full effektkriza nuk e pati efektin e vet të plotë
Sammansättningar
 • skrämseleffektefekt tmerrues
 • effekt|full effekt|fulltme efekt të plotë, efektiv, -e, efektsh/ëm (i), -me (e)
fantasi [fantasI:] subst.
(fantasi, fantasien, fantasier, fantasi|fullt, fantasi|löst)
förmåga att hitta på
imagjinatë
(fantazi)
Sammansättningar
 • fantasi|full fantasi|fulltplot imagjinatë, magjinuar (i,e), përfytyruar (i,e), me imagjinatë
 • fantasi|lös fantasi|löstpa fantazi, pa imagjinatë
fasa [²fA:sa] subst.
(fasa, fasan, fasor, fasans|fullt)
skräck, fruktan
tmerr
(lemeri, frikë)
Exempel
 • med avsky och fasame neveri e tmerr
Uttryck
 • ve och fasa! ("uttryck för förskräckelse")Zoti na ndihmoftë! ("shpreh një gjendje alarmi (frike)")
Sammansättningar
 • fasans|full fasans|fullttmerrsh/ëm (i), -me (e), friksh/ëm (i), -me (e), lemerisës, -e, në mënyrë të tmerrshme
fasans|full [²fA:sansful:] adj.
(fasans|full, fasansfullt, fasansfulla)
som framkallar fasa, hemsk
tmerrsh/ëm (i), -me (e)
(lemeritsh/ëm (i), -me (e); friksh/ëm (i), -me (e))
fridfull [²frI:dful:] adj.
(fridfull, fridfullt, fridfulla)
lugn
qetë (i,e)
full|bokad [²fUl:bo:kad] adj.
(full|bokad, fullbokat, fullbokade)
bokad till sista plats
plotësuar (i,e)
(zënë (i,e), mbushur (i,e))
Exempel
 • resan är fullbokadtë gjitha vendet e udhëtimit janë të zëna
full|fjädrad [²fUl:fjä:drad] adj.
(full|fjädrad, fullfjädrat, fullfjädrade)
så skicklig man kan bli
zhvilluar (i,e) plotësisht
(me kualifikim të plotë)
Exempel
 • en fullfjädrad artistnjë artist me kualifikim të plotë
fullföljds|hänvisning [²fUl:följdshä:nvi:sni@] subst.
(fullföljds|hänvisning, fullföljdshänvisningen, fullföljdshänvisningar)
besked om hur man kan överklaga en dom
udhëzim mbi të drejtën e ankesës
(procedurë gjyqësore mbi apelimin e një vendimi (dënimi))
fullföljer [²fUl:föl:jer] verb
(fullföljer, fullföljde, fullföljt, fullfölj, fullfölja)
hålla fast vid, slutföra
<A fullföljer x>
zbatoj
(vë në zbatim, realizoj, kryej, vë në jetë)
Exempel
 • fullfölja sina planerzbaton planet e veta
fullgör [²fUl:jö:r] verb
(fullgör, fullgjorde, fullgjort, fullgör, fullgöra)
göra färdigt, utföra (vad man lovat)
<A fullgör x>
përmbush
(kryej, bëj)
Exempel
 • fullgöra sitt uppdragkryen detyrën e vet, përmbush misionin e vet
fullkorn [²fUl:ko:r+n] subst.
(fullkorn, fullkornet, fullkorns|brödet)
hela (sädes)kornet
miell i pasitur
Sammansättningar
 • fullkorns|bröd fullkorns|brödetbukë me krunde, bukë e zezë
fullmakt [²fUl:mak:t] subst.
(fullmakt, fullmakten, fullmakter)
(skriftligt eller muntligt) tillstånd för en person att göra något i en annan persons ställe
autorizim ("edhe për vetë dokumentin")
(aktpërfaqësim)
full|måne [²fUl:må:ne] subst.
(full|måne, fullmånen, fullmånar)
månen vid den tidpunkt då den ser ut som en cirkel
hënë e plotë
fullsatt [²fUl:sat:] adj.
(fullsatt, fullsatt, fullsatta)
upptagen till sista plats
plotë (i,e)
(plot e përplot, mbushur (i,e))
fullträff [²fUl:tref:] subst.
(fullträff, fullträffen, fullträffar)
träff mitt i prick
goditje në shenjë ("edhe fig. "sukses'")
fullvuxen [²fUl:vuk:sen] adj.
(fullvuxen, fullvuxet, fullvuxna)
fullt utvecklad
rritur (i,e) ("për njerëz dhe kafshë")
(pjekur (i,e), formuar (i,e))
Exempel
 • en fullvuxen karlnjë djalë i rritur, një djalë i pjekur
fullvärdig [²fUl:vä:r+dig] adj.
(fullvärdig, fullvärdigt, fullvärdiga)
som har alla behövliga egenskaper
vlefsh/ëm (i), -me (e)
(që ka vlerë të plotë)
Exempel
 • fullvärdig kostushqim i vlefshëm, dietë e barazpeshuar
fulländad [²fUl:en:dad] adj.
(fulländad, fulländat, fulländade)
perfekt
përkryer (i,e)
(përsosur (i,e), shkëlqyer (i,e))
förakt|full [förAk:tful:] adj.
(förakt|full, föraktfullt, föraktfulla)
hånfull, ringaktande
përçmues, -e
(përbuzës, -e, shpërfillës, -e, mospërfillës, -e)
fördom [²fÖ:r+dom:] subst.
(fördom, fördomen, fördomar, fördoms|fritt, fördoms|fullt)
uppfattning som inte har något sakligt stöd, förutfattad mening
paragjykim
(mendim i paragjykuar, anësi)
Sammansättningar
 • rasfördomparagjykim racor
 • fördoms|fri fördoms|frittpa paragjykime
 • fördoms|full fördoms|fulltgjithë (plotë) paragjykime
förhoppning [förhÅp:ni@] subst.
(förhoppning, förhoppningen, förhoppningar)
förväntning, utsikt
shpresë
(pritje, parashikim)
Exempel
 • ha vissa förhoppningarkam disa shpresa
Sammansättningar
 • förhoppnings|fullplotë shpresë, shpresëplotë
förtjänst [förcEn:st] subst.
(förtjänst, förtjänsten, förtjänster, förtjänst|fullt)
god egenskap
Användning: mest plural
meritë
(cilësi të mira, veti, veçori, karakteristikë)
Exempel
 • hon har många förtjänsterajo ka shumë cilësi të mira
Sammansättningar
 • förtjänst|full förtjänst|fulltmerituar (i,e), që meriton
förtroende [för+trO:ende] subst.
(förtroende, förtroendet, förtroende|fullt)
övertygelse att man kan lita på någon el. något
besim
(bindje në aftësinë e dikujt)
Exempel
 • jag har inget förtroende för politiker(unë) nuk kam besim tek politikanët
Sammansättningar
 • självförtroendevetëbesim
 • förtroende|full förtroende|fulltbesuesh/ëm (i), -me (e), që mban fjalën
förväntan [förvEn:tan] subst.
(förväntan, förväntan, förväntningar, förväntans|fullt)
hopp om att något skall ske
pritje, shpresë
(parashikim)
Exempel
 • jag klarade provet över förväntan(e) kalova provimin më mirë sesa prisja
 • barnen var fulla av förväntanfëmijët ishin plotë shpresë
Sammansättningar
 • förväntans|full förväntans|fulltplotë shpresë, në pritje
glans [glan:s] subst.
(glans, glansen, glans|isen, glans|fullt)
skimmer, sken
shkëlqim ("fig. "madhështi, shkëlqim"")
(ndriçim)
Exempel
 • kungens närvaro gav extra glans åt tillställningenprania e mbretit i dha një shkëlqim të veçantë festës
Uttryck
 • klara något med glans ("klara något väldigt bra")përballoj diçka shkëlqyeshëm
Sammansättningar
 • guldglansshkëlqim ari
 • glans|is glans|isenakull i rrafshët që ndriçon
 • glans|full glans|fulltshkëlqyer (i,e), ndritsh/ëm (i), -me (e)
 • glans|rollrol i shkëlqyer
gåta [²gÅ:ta] subst.
(gåta, gåtan, gåtor, gåt|fullt)
något man skall gissa, problem, hemlighet
enigmë
(fshehtësi, mister)
Sammansättningar
 • detektivgåtamister (enigmë) policore
 • världsgåtamisteri i botës
 • gåt|full gåt|fulltenigmatik, -e, misterioz, -e
hand|full [²hAn:dful:] subst.
(hand|full)
mängd som ryms i en hand
Användning: oböjligt
(një) grusht ("kryes. fig. "sasi e vogël"")
((një) dorë)
Exempel
 • en handfull unga och ambitiösa flickornjë grusht vajzash të reja dhe ambicioze
hat [ha:t] subst.
(hat, hatet, hat|fullt)
fiendskap, ovänskap, avsky
urrejtje
(armiqësi, neveri, zët)
Exempel
 • gripas av hat till (el. mot) någonpushtohem nga urrejtja për ose ndaj dikujt
Sammansättningar
 • främlingshatksenofobi, urrejtje ndaj të huajve
 • hat|full hat|fulltinatçi, ligë (i), -ë (e), keqdashës, -e, hakmarrës, -e
 • hat|kärlekurrejtje dashurie
hemlighet [²hEm:lighe:t] subst.
(hemlighet, hemligheten, hemligheter, hemlighets|fullt)
något som är hemligt
fsheht/ë-a (e), fshehtësi, sekret
Exempel
 • ska jag berätta en hemlighet?a do të të tregoj një të fshehtë?
 • göra något i hemlighetbëj diçka në fshehtësi
Sammansättningar
 • tillverkningshemlighetsekret prodhimi
 • hemlighets|full hemlighets|fulltfshehtë (i,e), sekret, -e
hopp [håp:] subst.
(hopp, hoppet, hopp, hoppen, hopp|fullt)
önskan att något skall gå bra, förhoppning
shpresë ("dhe për personin tek i cili shpresojmë")
(besim për realizimin e një dëshire)
Exempel
 • gott hopp om bättringshpresa të mira për përmirësim
 • vi har ett visst hopp om att åtgärderna ska lyckaskemi një farë shprese se masat (që morëm) do të japin rezultatin e dëshiruar
Sammansättningar
 • medaljhoppshpresë për (të marrë) medalje
 • hopp|full hopp|fulltplot (me) shpresë, shpresëdhënës, -e, shpresues, -e, optimist, -e
hot [ho:t] subst.
(hot, hotet, hot|fullt)
varning för följderna om inte talarens krav uppfylls
kërcënim
(kanosje, rrezik, paralajmërim)
Exempel
 • kapprustningen utgör ett hot mot världsfredengara e armatimit paraqet (është) një kërcënim për paqen në botë
 • hon tvingades under hot att lämna husete kërcënuar ajo u detyrua të largohet nga shtëpia
Sammansättningar
 • rivningshotrrezik shembjeje (godine)
 • krigshotkërcënim për luftë
 • hot|full hot|fulltkërcënues, -e, rreziksh/ëm (i), -me (e)
hån [hå:n] subst.
(hån, hånet, hån|leendet, hån|fullt)
illvilligt förlöjligande
tallje
(përbuzje, përqeshje, përçmim, qesëndisje)
Exempel
 • det känns som ett håntë lë përshtypjen e një talljeje, duket si tallje
Sammansättningar
 • hån|leende hån|leendetbuzëqeshje tallëse
 • hån|full hån|fullttallës, -e, përbuzës, -e, përqeshës, -e
hänsyn [²hÄ:nsy:n] subst.
(hänsyn, hänsynen, hänsyn, hänsynen, hänsyns|fullt, hänsyns|löst)
respekt för andras önskemål
konsideratë
(vëmendje, respekt)
Exempel
 • visa hänsyntregoj respekt
Uttryck
 • med hänsyn till ("med tanke på") rådande förhållandenduke marrë parasysh kushtet aktuale
 • ta hänsyn till (något) ("ta (något) med i beräkningen")mbështetem tek diçka, marr diçka në konsideratë
Sammansättningar
 • miljöhänsynrespekt ndaj mjedisit (ambientit)
 • hänsyns|full hänsyns|fulltkujdessh/ëm (i), -me (e), vëmendsh/ëm (i), -me (e)
 • hänsyns|lös hänsyns|löstpamëshirsh/ëm (i), -me (e), pashpirt (i,e), mizor, -e
kraft [kraf:t] subst.
(kraft, kraften, krafter)
styrka, energi
fuqi
(forcë, energji)
Exempel
 • ha kraft att opponera sigkam fuqi të kundërvihem, kam forcë të kundërshtoj
Uttryck
 • (kämpa) av alla krafter ("så mycket man orkar")(luftoj) me të gjitha forcat; (luftoj) me mish e me shpirt
Sammansättningar
 • handlingskraftforcë vepruese, energji
 • motståndskraftkundërvënie, rezistencë, qëndresë
 • vattenkrafthidroenergji
 • kraft|fullenergjiplotë, fuqish/ëm (i), -me (e), fortë (i,e)
lek [le:k] subst.
(lek, leken, lekar)
sysselsättning för nöjes skull
lojë
Exempel
 • barnens leklojë fëmijësh
Uttryck
 • på lek ("utan allvarliga avsikter")sa për shaka, me shaka, për të qeshur, si lojë
 • dra sig ur leken ("sluta att delta i något (som börjar bli obehagligt)")tërhiqem nga loja, dal nga loja
Sammansättningar
 • sällskapsleklojë shoqërore
 • lek|fulllodër, zbavitje, gjallë (i,e), shpejtë (i,e), lozonjar, -e
lidelse [²lI:delse] subst.
(lidelse, lidelsen, lidelser, lidelse|fullt)
stark känsla, passion
pasion
(afsh, hov, vrull, ndjenjë e fortë)
Sammansättningar
 • lidelse|full lidelse|fulltzjarrtë (i,e), flaktë (i,e), plot afsh, plot pasion
liv [li:v] subst.
(liv, livet, liv, liven, livs|glädjen, liv|räddaren)
det att leva, levnad
jetë
(të jetuarit, ekzistencë)
Exempel
 • ett långt livnjë jetë e gjatë
 • har du släktingar i livet?a i ke gjallë të afërmit?
 • det dagliga livetjetë e përditshme
Uttryck
 • aldrig i livet! ("inte under några omständigheter")asnjëherë në jetë! kurrë ndonjëherë në jetën time!
 • springa för livet ("som om det gällde livet")iki me të katra (për të shpëtuar kokën)
 • vara vid liv ("vara levande")jam gjallë
 • ta livet av sig ("begå självmord")vras veten, kryej vetëvrasje, vetëvritem
Sammansättningar
 • människolivjetë njeriu
 • livs|glädje livs|glädjengëzim jete
 • liv|räddare liv|räddarenshpëtimtar jete
 • liv|aktigaktiv, -e, gjallë (i,e), shpejtë (i,e)
 • liv|fullplot jetë, plot fuqi, plot gjallëri, energjik, -e
 • livs|stilstil jete
mening [²mE:ni@] subst.
(mening, meningen, meningar, menings|fullt)
betydelse
domethënie
(kuptim)
Exempel
 • i egentlig meningnë kuptimin e vërtetë
 • i vid meningnë kuptim të gjerë
Sammansättningar
 • undermeningkuptim i fshehtë, nënkuptim
 • menings|full menings|fulltkuptimplotë, domethënës, -e
meningsfull [²mE:ni@sful:] adj.
(meningsfull, meningsfullt, meningsfulla)
som har ett viktigt syfte, viktig
kuptimplotë
(domethënës, -e, rëndësish/ëm (i), -me (e), me rëndësi)
Exempel
 • meningsfull sysselsättningnjë punë me rëndësi, një profesion i rëndësishëm
motsägelse [²mO:tsä:gelse (el. -sej:-)] subst.
(motsägelse, motsägelsen, motsägelser, motsägelse|fullt)
motsägande påstående el. handling etc, inkonsekvens
kundërthënie, kontradiktë
(, kundërshtim, thënie ose dokument kontradiktor, mohim)
Sammansättningar
 • motsägelse|full motsägelse|fulltkundërthënës, -e, kontradiktor, -e
måne [²mÅ:ne] subst.
(måne, månen, månar, mån|skenet)
himlakropp som kretsar kring jorden och lyser om natten
hën/ë, -a
(trup qiellor që rrotullohet rreth tokës dhe ndriçon natën)
Uttryck
 • se i månen efter ("aldrig få se")kërkoj qiqra në hell ("kërkoj më kot")
Sammansättningar
 • fullmånehënë e plotë
 • mån|sken mån|skenetdritë e hënës
Extra
måtta [²mÅt:a] subst.
(måtta, måttan, mått|fullt)
gräns, återhållsamhet
përmbajtje
(kufi)
Exempel
 • det får vara någon måtta på kritikenkritika duhet të ketë masë, duhet të ketë një masë (kufi) edhe kritika
Sammansättningar
 • mått|full mått|fulltpërmbajtur (i,e), arsyesh/ëm (i), -me (e)
nyck [nyk:] subst.
(nyck, nycken, nycker, nyck|fullt)
plötsligt infall
trill
(tekë, shinakotë, kapriç)
Exempel
 • genom ödets nyckme lojën e fatit, nga një tekë e fatit
Sammansättningar
 • nyck|full nyck|fullttekanjoz, -e
omsorgs|full [²Åm:sår:jsful:] adj.
(omsorgs|full, omsorgsfullt, omsorgsfulla)
noggrann
kujdessh/ëm (i), -me (e)
(vëmendsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en omsorgsfull översättningnjë përkthim i kujdesshëm
ondska [²On:dska] subst.
(ondska, ondskan)
önskan att orsaka andra lidande
keq/, -ja (e)
Sammansättningar
 • ondske|fullshpirtlig, -ë, dashakeq, -e, lig (i), -ë (e), keq (i), keqe (e)
oskuld [²O:skul:d] subst.
(oskuld, oskulden, oskulder)
(barnslig) omedvetenhet
padjallëzi, -a
Sammansättningar
 • oskulds|fullpadjallëzuar (i,e), papërvojë (i,e)
pietet [pietE:t] subst.
(pietet, pieteten)
hänsynsfullhet (mot traditioner)
nderim
(përnderim, adhurim)
Sammansättningar
 • pietets|fullplot nderim
prakt|full [²prAk:tful:] adj.
(prakt|full, praktfullt, praktfulla)
vacker på ett imponerande sätt
shkëlqyer (i,e)
(madhështor, -e, shumë (i,e) mirë)
Exempel
 • ett praktfullt uppslagsverknjë enciklopedi shumë e mirë
propp|full [²prÅp:ful:] adj.
(propp|full, proppfullt, proppfulla)
alldeles full
ngarkuar (i,e)
(stërmbushur (i,e), mbushur (i,e) plotë)
retfull [²rE:tful:] adj.
(retfull, retfullt, retfulla)
förarglig
ngacmues, -e, irritues, -e, cytës, -e
(trazues, -e,)
salvelse [²sAl:velse] subst.
(salvelse, salvelsen)
starkt överdriven känslosamhet
shtirje
(hipokrizi)
Sammansättningar
 • salvelse|fullshtirë (i,e), hipokrit, -e, shtiranjak, -e
skrock [skråk:] subst.
(skrock, skrocket)
vidskepelse
supersticion
(besëtytni, shorti, paragjykim)
Sammansättningar
 • skrock|fullbestytnor, -e, supersticioz, -e, bestytë
smak [sma:k] subst.
(smak, smaken, smaker, smak|riktningen, smak|fullt)
uppfattning om vad som är vackert el. passande
shije
(ndjesia për të bukurën)
Exempel
 • kjolen föll henne i smakenfundi përputhej me shijen e saj
 • hon har utsökt smakajo ka shije
Uttryck
 • efter tycke och smak ("efter personlig smak")sipas qejfit, sipas dëshirës
Sammansättningar
 • publiksmakshije e publikut
 • smak|riktning smak|riktningenprirje estetike, shije
 • smak|full smak|fulltme shije, që ka shije
 • smak|löspa shije
smock|full [²smÅk:ful:] adj.
(smock|full, smockfullt, smockfulla)
proppfull
plot e përplotë
(stërmbushur (i,e))
spe [spe:] subst.
(spe, spefullt)
hån
përqeshje
(tallje)
Exempel
 • spott och spepërçmim dhe tallje
Avledningar
 • spefull spefullttallës, -e, qesëndisës, -e
stil|full [²stI:lful:] adj.
(stil|full, stilfullt, stilfulla)
som kännetecknas av god stil
me shije
(elegant, -e)
stämning [²stEm:ni@] subst.
(stämning, stämningen, stämningar, stämnings|fullt)
tillfällig känsla
atmosferë
(gjendje shpirtërore)
Exempel
 • en dyster stämningnjë atmosferë e zymtë
Sammansättningar
 • katastrofstämningnjë atmosferë katastrofale
 • julstämningatmosferë kërshëndellash
 • stämnings|full stämnings|fulltprekës, -e, mallëngjyes, -e, ngashëryes, -e
svek [sve:k] subst.
(svek, sveket, svek, sveken, svek|fullt)
det att svika någon, trolöshet
tradhti
(pabesi, besëthyerje, mashtrim, prerje në besë)
Exempel
 • uttalandet är ett svek mot handikapprörelsendeklarata është një tradhti ndaj lëvizjes së invalidëve
Sammansättningar
 • svek|full svek|fullttradhtisht, pabesisht
takt [tak:t] subst.
(takt, takten, takt|känslan)
känsla för vad som passar i olika situationer, hänsyn
takt
(mirësjellje, kujdesje)
Sammansättningar
 • takt|känsla takt|känslanndjenjë takti
 • takt|fullkujdessh/ëm (i), -me (e), me takt
takt|full [²tAk:tful:] adj.
(takt|full, taktfullt, taktfulla)
finkänslig
prekatar, -e
(me takt)
tank|full [²tA@:kful:] adj.
(tank|full, tankfullt, tankfulla)
fördjupad i tankar
menduar (i,e)
((i,e) zhytur në mendime)
temperament [temperamEn:t] subst.
(temperament, temperamentet, temperament, temperamenten)
en persons (typiska) humör, läggning
temperament ("veçanërisht për "njeri të gjallë"")
(natyrë, karakter)
Exempel
 • hon har temperamentajo ka temperament
Sammansättningar
 • temperaments|full(i,e) gjallë me temperament
träff [tref:] subst.
(träff, träffen, träffar)
skott som träffar ett mål
goditje
(plumb që godet në shenjë)
Sammansättningar
 • fullträffgoditje e plotë, goditje e drejtpërdrejtë
 • träff|säkersaktë (i,e), përpiktë (i,e)
uttryck [²U:tryk:] subst.
(uttryck, uttrycket, uttryck, uttrycken)
yttre tecken, manifestation
shprehje
(manifestim, paraqitje mendimi)
Exempel
 • ge uttryck för sin besvikelseshpreh dëshpërimin tim
Sammansättningar
 • ansiktsuttryckshprehje e fytyrës
 • uttrycks|fullekspresiv, -e, shprehjeplotë, plotë shprehje
verkning [²vÄr:kni@] subst.
(verkning, verkningen, verkningar, verknings|löst)
verkan
Användning: mest i plural
pasojë
(rrjedhojë, konsekuencë, efekt, rezultat)
Exempel
 • branden fick förödande verkningarzjarri pati pasoja shkatërruese
Sammansättningar
 • verknings|lös verknings|löstpaefektsh/ëm (i), -me (e), pa pasojë, pa efekt, pa rezultat
 • verknings|fulldobish/ëm (i), -me (e), efektiv, -e, efikas -e,
värdefull [²vÄ:r+deful:] adj.
(värdefull, värdefullt, värdefulla)
som har stort värde, dyrbar
vlefsh/ëm (i), -me (e) ("në kuptim të përgjithshëm "rëndësish/ëm (i), -me (e)"")
(çmuar (i,e), shtrenjtë (i,e), kushtuesh/ëm (i), -me (e), çmuesh/ëm (i), -me (e), vyer (i,e))
Exempel
 • en värdefull tavlanjë pikturë e kushtueshme, një pikturë e shtrenjtë
 • ett värdefullt stödnjë përkrahje e çmuar (e vyer)
ånger [Å@:er] subst.
(ånger, ångern, ånger|fullt)
sorg över något fel man gjort; grämelse
pendim
(keqardhje, shqetësim, (i,e) shpenguar për ndonjë gabim të bërë)
Sammansättningar
 • ånger|full ånger|fulltme pendim, gjithë pendesë
ärofull [²Ä:roful:] adj.
(ärofull, ärofullt, ärofulla)
hedrande
nderuar (i,e), nderuesh/ëm (i), -me
Exempel
 • ett ärofullt uppdragdetyrë nderi, detyrë e ndershme