Mobi
+
allians [aliAn:s (el. -A@:s)] subst.
(allians, alliansen, allianser, allians|fritt)
(politiskt) förbund
aleancë
(besëlidhje)
Exempel
 • en ekonomisk allians mellan de nordiska ländernanjë aleancë ekonomike mes vendeve nordike
Sammansättningar
 • allians|fri allians|frittpaangazhuar (i,e), jashtë aleance
allians|fri [²aliAn:sfri: (el. -A@:s-)] adj.
(allians|fri, alliansfritt, alliansfria)
som inte är bunden av allians
paangazhuar (i,e)
(jashtë aleancave)
Exempel
 • Sverige för en alliansfri utrikespolitikSuedia zhvillon një politikë të jashtme të paangazhuar (jashtë aleancave)
avgifts|fri [²A:vjif:tsfri:] adj.
(avgifts|fri, avgiftsfritt, avgiftsfria)
utan kostnad, gratis
falas
(pa pagesë, gratis)
ben [be:n] subst.
(ben, benet, ben, benen, ben|fritt)
del av skelett
asht, eshtër
(një pjesë e skeletit)
Exempel
 • han är bara skinn och benai ka mbetur kockë e lëkurë
Sammansättningar
 • lårbenasht i kofshës
 • köttbenkockë me mish
 • ben|fri ben|frittpa kocka
 • ben|märgpalcë eshtërore, palcë e kockave
 • ben|pipabosht i këmbës
 • ben|rangelskelet
 • ben|stommestrukturë skeletore, kornizë
Extra
feber [fE:ber] subst.
(feber, febern, febrar, feber|fritt)
hög temperatur i kroppen
ethe, zjarrmi ("edhe në kuptim fig. për gjendje të ethshme")
(temperaturë e lartë e trupit)
Exempel
 • 39 graders febertemperaturë prej 39 gradësh
Sammansättningar
 • resfeberethe udhëtimi
 • feber|nedsättandemedikament për uljen e temperaturës
 • feber|fri feber|frittpa ethe
 • guldfeberethet e floririt, ethe për flori
fel [fe:l] subst.
(fel, felet, fel, felen, fel|fritt)
skada, brist, skavank
cen, e metë
Exempel
 • det är inget fel på mignuk kam asgjë (asnjë problem, shqetësim)
Sammansättningar
 • fel|fri fel|frittpa asnjë gabim, në rregull
fett [fet:] subst.
(fett, fettet, fetter, fett|fritt, fett|halten)
ämne som människor och djur har under huden som reservnäring
dhjamë
(yndyrë, lyrë)
Sammansättningar
 • matfettyndyrë ushqimore
 • fett|fri fett|frittpa yndyrë
 • fett|halt fett|haltenyndyrshmëri, përqindje e yndyrës
fläck [flek:] subst.
(fläck, fläcken, fläckar, fläck|fritt)
litet nedsmutsat ställe
njollë ("edhe në kuptim të përgjithshëm "vend i vogël"")
(damkë, shenjë)
Exempel
 • få en fläck på byxanmë bëhet një njollë tek pantallonat
Sammansättningar
 • skamfläcknjollë e turpit, turp
 • skönhetsfläckdefekt estetik, cen (e metë) estetike
 • färgfläcknjollë boje
 • fläck|fri fläck|frittpanjollosur (i,e), faqebardhë
Extra
fri [fri:] adj.
(fri, fritt, fria)
lös, obunden, ledig
<fri (från x); fri (att+INF)>
lirë (i,e)
((i,e) çliruar, pa)
Exempel
 • fri från bekymmer(i,e) çlirua nga brengat, pa brenga
Uttryck
 • på fri fot ("fri(given)")në liri, ("liroj, lë të lirë dikë")
 • fri från humor ("utan humor")pa humor
fri [fri:] adj.
(fri, fritt, fria)
självständig, oberoende
lirë (i,e)
(pavarur (i,e))
Exempel
 • en fri kvinnanjë grua e lirë (e pazënë, e pamartuar)
 • ett fritt landnjë vend i lirë (i pavarur)
fri [fri:] adj.
(fri, fritt, fria)
gratis
falas
(gratis, pa pengesë)
Exempel
 • fri hemresarruga e kthimit është falas
 • fritt inträdehyrja (është) e lirë
friktion [frik$O:n] subst.
(friktion, friktionen, friktioner, friktions|motståndet, friktions|fritt)
(motstånd som uppstår vid) gnidning
fërkim ("fig. "mosmarrëveshje, mospërputhje mendimesh, grindje"")
Sammansättningar
 • friktions|motstånd friktions|motståndetrezistencë fërkimi
 • friktions|fri friktions|frittpa fërkim
fördom [²fÖ:r+dom:] subst.
(fördom, fördomen, fördomar, fördoms|fritt, fördoms|fullt)
uppfattning som inte har något sakligt stöd, förutfattad mening
paragjykim
(mendim i paragjykuar, anësi)
Sammansättningar
 • rasfördomparagjykim racor
 • fördoms|fri fördoms|frittpa paragjykime
 • fördoms|full fördoms|fulltgjithë (plotë) paragjykime
gäst [jes:t] subst.
(gäst, gästen, gäster, gäst|fritt)
person som inbjudits att besöka någons hem, främmande
mik
(mysafir, vizitor)
Exempel
 • få gästermë vijnë miq (mysafirë)
Sammansättningar
 • hotellgästmysafirë hoteli
 • hyresgästqiraxhi, qiramarrës
 • snyltgästparazit, qylaxhi
 • sommargästturist vere
 • gäst|fri gäst|frittmikpritës, -e, derëçelë, pritur (i,e), gjendur (i,e)
gästfri [²jEs:tfri:] adj.
(gästfri, gästfritt, gästfria)
som gärna tar emot gäster
mikpritës, -e
(pritur (i,e), gjendur (i,e), derëçelë)
Avledningar
 • gästfrihetmikpritje
kostnads|fri [²kÅs:tnadsfri:] adj.
(kostnads|fri, kostnadsfritt, kostnadsfria)
gratis
pa pagesë
(falas, gratis)
krymp|fri [²krYm:pfri:] adj.
(krymp|fri, krympfritt, krympfria)
som inte krymper
patkurrsh/ëm (i), -me (e)
(që nuk mblidhet, që nuk hyn në ujë, që nuk shkurtohet)
porto [²pÅr+t:o] subst.
(porto, portot, porton, portona, porto|fritt)
avgift för brev eller paket
taksë postare
Sammansättningar
 • porto|fri porto|frittpa taksë postare
prick|fri [²prIk:fri:] adj.
(prick|fri, prickfritt, prickfria)
felfri
pagabuesh/ëm (i), -me (e)
(padënuar (i,e), pa faj, pa gabim)
recept [resEp:t] subst. visa film
(recept, receptet, recept, recepten, recept|fritt, recept|inlämningen)
ordination för läkemedel som en läkare skriver ut (på en särskild blankett)
recetë
((mjekësore))
Sammansättningar
 • penicillinreceptrecetë për penicilinë
 • receptbelagd(shitet, jepet) vetëm me recetë
 • recept|fri recept|frittpa recetë
 • recept|inlämning recept|inlämningenparaqitje e recetës
Extra
rost|fri [²rÅs:tfri:] adj.
(rost|fri, rostfritt, rostfria)
som inte blir rostig
pandryshksh/ëm (i), -me (e)
(paoksiduesh/ëm (i), -me (e), që nuk ndryshket)
Exempel
 • en rostfri knivnjë thikë e pandryshkshme
rökfri [²rÖ:kfri:] adj.
(rökfri, rökfritt, rökfria)
utan någon som röker
patymosur (i,e)
(pa tym duhani, ku nuk pihet duhan)
Exempel
 • en rökfri miljönjë mjedis ku nuk pihet duhan
skrupel|fri [²skrU:pel:fri:] adj.
(skrupel|fri, skrupelfritt, skrupelfria)
fri från skrupler, hänsynslös
paskrupull (i,e)
(pacipë (i,e), pafytyrë (i,e), pandërgjegjsh/ëm (i), -me (e))
skrynkel|fri [²skrY@:kelfri:] adj.
(skrynkel|fri, skrynkelfritt, skrynkelfria)
som inte blir skrynklig
pazhubrossh/ëm (i), -me (e)
(që nuk zhubroset)
sorg [sår:j] subst.
(sorg, sorgen, sorger, sorge|högtiden, sorg|fritt)
djup förtvivlan (t ex över någons död)
zi ("edhe "brengë, vuajtje, telashe, fatkeqësi"")
(pikëllim, dhembje, hidhërim)
Exempel
 • med sorg i hjärtatme pikëllim në zemër
Sammansättningar
 • sorge|högtid sorge|högtidenceremonial i zisë
 • sorg|fri sorg|frittmoskokëçarës, -e, shpërfillës, -e, shpenguar (i,e)
 • sorg|dräktveshje zie
 • sorg|lösshkujdesur (i,e)
val|fri [²vA:lfri:] adj.
(val|fri, valfritt, valfria)
som kan väljas fritt
padetyruesh/ëm (i), -me (e)
(fakultativ, -e, sipas dëshirës)
visering [visE:ri@] subst.
(visering, viseringen, viseringar, viserings|fritt)
granskning av pass, visum
vizë
((në pasaportë))
Sammansättningar
 • viserings|fri viserings|frittpa vizë