Mobi
+
allians|fri [²aliAn:sfri: (el. -A@:s-)] adj.
(allians|fri, alliansfritt, alliansfria)
som inte är bunden av allians
paangazhuar (i,e)
(jashtë aleancave)
Exempel
 • Sverige för en alliansfri utrikespolitikSuedia zhvillon një politikë të jashtme të paangazhuar (jashtë aleancave)
avgifts|fri [²A:vjif:tsfri:] adj.
(avgifts|fri, avgiftsfritt, avgiftsfria)
utan kostnad, gratis
falas
(pa pagesë, gratis)
chose|fri [²$Å:sfri:] adj.
(chose|fri, chosefritt, chosefria)
naturlig, okonstlad
natyror, -e, joartificial, -e
(thjeshtë (i,e), çiltër (i,e), natyrsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en chosefri filmstjärnanjë yll i vërtetë kinematografie
fri [fri:] adj.
(fri, fritt, fria)
lös, obunden, ledig
<fri (från x); fri (att+INF)>
lirë (i,e)
((i,e) çliruar, pa)
Exempel
 • fri från bekymmer(i,e) çlirua nga brengat, pa brenga
Uttryck
 • på fri fot ("fri(given)")në liri, ("liroj, lë të lirë dikë")
 • fri från humor ("utan humor")pa humor
fri [fri:] adj.
(fri, fritt, fria)
självständig, oberoende
lirë (i,e)
(pavarur (i,e))
Exempel
 • en fri kvinnanjë grua e lirë (e pazënë, e pamartuar)
 • ett fritt landnjë vend i lirë (i pavarur)
fri [fri:] adj.
(fri, fritt, fria)
gratis
falas
(gratis, pa pengesë)
Exempel
 • fri hemresarruga e kthimit është falas
 • fritt inträdehyrja (është) e lirë
friar [²frI:ar] verb
(friar, friade, friat, fria)
be någon om giftermål
<A friar till b>
(i) propozoj
(i kërkoj dikujt dorën për t'u fejuar)
friar [²frI:ar] verb
(friar, friade, friat, fria)
frikänna
<A friar B (från x)>
çliroj
(liroj, lëshoj)
Exempel
 • hellre fria än fällaliroj dikë për mungesë provash
gästfri [²jEs:tfri:] adj.
(gästfri, gästfritt, gästfria)
som gärna tar emot gäster
mikpritës, -e
(pritur (i,e), gjendur (i,e), derëçelë)
Avledningar
 • gästfrihetmikpritje
kostnads|fri [²kÅs:tnadsfri:] adj.
(kostnads|fri, kostnadsfritt, kostnadsfria)
gratis
pa pagesë
(falas, gratis)
krymp|fri [²krYm:pfri:] adj.
(krymp|fri, krympfritt, krympfria)
som inte krymper
patkurrsh/ëm (i), -me (e)
(që nuk mblidhet, që nuk hyn në ujë, që nuk shkurtohet)
prick|fri [²prIk:fri:] adj.
(prick|fri, prickfritt, prickfria)
felfri
pagabuesh/ëm (i), -me (e)
(padënuar (i,e), pa faj, pa gabim)
rökfri [²rÖ:kfri:] adj.
(rökfri, rökfritt, rökfria)
utan någon som röker
patymosur (i,e)
(pa tym duhani, ku nuk pihet duhan)
Exempel
 • en rökfri miljönjë mjedis ku nuk pihet duhan
skrupel|fri [²skrU:pel:fri:] adj.
(skrupel|fri, skrupelfritt, skrupelfria)
fri från skrupler, hänsynslös
paskrupull (i,e)
(pacipë (i,e), pafytyrë (i,e), pandërgjegjsh/ëm (i), -me (e))
skrynkel|fri [²skrY@:kelfri:] adj.
(skrynkel|fri, skrynkelfritt, skrynkelfria)
som inte blir skrynklig
pazhubrossh/ëm (i), -me (e)
(që nuk zhubroset)
val|fri [²vA:lfri:] adj.
(val|fri, valfritt, valfria)
som kan väljas fritt
padetyruesh/ëm (i), -me (e)
(fakultativ, -e, sipas dëshirës)