Mobi
+
allmän|farlig [²Al:menfa:r+lig] adj.
(allmän|farlig, allmänfarligt, allmänfarliga)
farlig för allmänheten
rreziksh/ëm (i), -me (e)
(me rrezikshmëri për të gjithë)
Exempel
  • allmänfarlig vårdslöshetpakujdesi me rrezikshmëri për të gjithë
eld|farlig [²El:dfa:r+lig] adj.
(eld|farlig, eldfarligt, eldfarliga)
som lätt fattar eld
djegsh/ëm (i), -me (e)
(që ndizet shpejt)
Exempel
  • ett eldfarligt materialmaterial që ndizet shpejt
farlig [²fA:r+lig] adj.
(farlig, farligt, farliga, farligheten)
som innebär fara; riskabel, äventyrlig
rreziksh/ëm (i), -me (e)
(me rrezik; aventuresk, -e)
Exempel
  • en farlig situationnjë gjendje e rrezikshme
  • en farlig motståndarenjë kundërshtar i rrezikshëm
Sammansättningar
  • miljö|farligi rrezikshëm për ambientin
Avledningar
  • farlighet farlighetenrrezikshmëri
livs|farlig [²lIf:sfa:r+lig] adj.
(livs|farlig, livsfarligt, livsfarliga)
som innebär fara för livet
rreziksh/ëm (i), -me (e) për jetën
(shumë i rrezikshëm)
Exempel
  • livsfarliga ämnensubstanca të rrezikshme për jetën, substanca vdekjeprurëse