Mobi
+
faller [fAl:er] verb
(faller, föll, fallit, fall, falla)
ramla (ner), trilla
<A/x faller>
bie
(këputem, lëshohem)
Exempel
 • falla i gatanrrëzohem në rrugë
 • falla framstupabie përmbys
 • falla omkullrrëzohem, rrëzohem
Uttryck
 • falla i gråt ("börja gråta")ia nis vajit; ia plas të qarit
 • det faller mig inte in ("jag kan inte tänka mig det, det struntar jag i")as që dua t'ia di për të, as që më shkon ndërmend
faller [fAl:er] verb
(faller, föll, fallit, fall, falla)
dala, sjunka
<x faller>
bie
(ulet, zbret)
Exempel
 • temperaturen föll kraftigt under nattengjatë natës temperatura ra shumë
 • snön fallerbie borë
faller [fAl:er] verb
(faller, föll, fallit, fall, falla)
dö, stupa, omkomma
<A faller>
vritem
(vdes)
Exempel
 • falla i stridvritem në luftë; bie në luftë
faller [fAl:er] verb
(faller, föll, fallit, fall, falla)
kapitulera, erövras
<x/A faller>
kapitulloj
(pushtohem, okupohem, dorëzohem, jepem)
Exempel
 • han föll för hennes vitalitetai u dorëzua para gjallërisë së saj
anfaller [²An:fal:er] verb
(anfaller, anföll, anfallit, anfall, anfalla)
gå till anfall (mot), angripa
<A anfaller (B/x)>
sulmoj
(mësyj, turrem (me hov))
bifaller [²bI:fal:er] verb
(bifaller, biföll, bifallit, bifall, bifalla)
godkänna
<A bifaller x>
miratoj
(pranoj (diçka), aprovoj)
Exempel
 • styrelsen biföll förslagetkryesia e miratoi propozimin
bön|faller [²bÖ:nfal:er] verb
(bön|faller, bönföll, bönfallit, bönfall, bönfalla)
ödmjukt vädja (till) om hjälp
<A bön|faller om x>
lutem me përulësi
(përgjërohem, i lëvarem dikujt)
förefaller [²fÖ:refal:er] verb
(förefaller, föreföll, förefallit, förefalla)
synas, tyckas
<A/x förefaller + PRED; det förefaller som om+SATS>
duket
(më duket)
Exempel
 • det förefaller vara riktigtduket se kjo është e vërtetë
förfaller [förfAl:er] verb
(förfaller, förföll, förfallit, förfalla)
försämras, vanskötas
<x förfaller>
rrënohem
(shembem, falimentoj, marr tatëpjetën)
Avledningar
 • förfallenfalimentuar (i,e)
förfaller [förfAl:er] verb
(förfaller, förföll, förfallit, förfalla)
upphöra att gälla, utlöpa
skadon
(bëhet i pavlefshëm)
Exempel
 • lånet förfaller till betalningafat për të paguar borxhin skadon
hem|faller [²hEm:fal:er] verb
(hem|faller, hemföll, hemfallit, hemfalla)
börja ägna sig åt
<A hem|faller åt B>
jepem pas ("me kuptim disi negativ")
((i) dorëzohem, (i) jepem)
Exempel
 • hon hemföll åt alkoholmissbrukajo u dha pas alkoolit
sammanfaller [²sAm:anfal:er] verb
(sammanfaller, sammanföll, sammanfallit, sammanfalla)
överensstämma
<x sammanfaller med y; x och y sammanfaller>
përputhet
(përkon, puqe, ngjan)
Exempel
 • löntagarnas intressen sammanföll inte med regeringensinteresat e punëtorëve nuk përputheshin me ato të qeverisë
tillfaller [²tIl:fal:er] verb
(tillfaller, tillföll, tillfallit, tillfalla)
komma (någon) till del
<x tillfaller A>
përkas
((i) takon)
Exempel
 • pengarna tillfaller statenparatë i takojnë shtetit
överfaller [²Ö:verfal:er] verb
(överfaller, överföll, överfallit, överfall, överfalla)
angripa, anfalla
<A överfaller B>
vërsulem
(sulmoj, turrem, mësyj)
Exempel
 • han blev överfallen på gatanai u sulmua në rrugë