Mobi
+
fallen [²fAl:en] adj.
(fallen, fallet, fallna)
som har läggning
talentuar (i,e)
((i,e) prirë, me dhunti)
Exempel
 • fallen för studier(i,e) prirë për studime
Sammansättningar
 • fallenhetprirje, dhunti, talent
anknytnings|fall [²An:kny:tni@sfal:] subst.
(anknytnings|fall, anknytningsfallet, anknytningsfall, anknytningsfallen)
utländsk person som får bosätta sig permanent i Sverige därför att nära släkt el. make/maka finns i landet
rast bashkimi familjar
(kur një shtetas i huaj merr leje qëndrimi të përhershme në Suedi, pasi anëtarë të familjes së tij ose burri respektivisht gruaja, banojnë në Suedi)
fall [fal:] subst.
(fall, fallet, fall, fallen)
störtning, ramlande
rënie ("fig. "shkatërrim, rrënim"")
(rrëzim, ulje)
Exempel
 • ett fall från tredje våningennjë rënie nga kati i katërt
 • regeringens fallrënie e qeverisë
Sammansättningar
 • prisfallrënie (ulje) çmimesh
fall [fal:] subst.
(fall, fallet, fall, fallen)
fors; stup
ujëvarë
(katarakt)
Sammansättningar
 • vattenfallkatarakt, ujëvarë
fall [fal:] subst.
(fall, fallet, fall, fallen, fall|studien)
händelse, tillfälle; exempel
rast
(ngjarje; shembull)
Exempel
 • i alla fallmegjithatë, sidoqoftë, në çdo rast
 • i så fallnë këtë rast
 • i vanliga fallzakonisht
 • i varje fallsë paku
 • i vissa fallnë disa raste
Sammansättningar
 • vårdfallrast mjekësor
 • rättsfallrast juridik
 • specialfallrast i veçantë
 • fall|studie fall|studienhetim i rëndësishëm i rastit
gräns|fall [²grEn:sfal:] subst.
(gräns|fall, gränsfallet, gränsfall, gränsfallen)
fall som står på gränsen mellan två kategorier
rast kufiri
hand|fallen [²hAn:dfal:en] adj.
man|fall [²mAn:fal:] subst.
(man|fall, manfallet, manfall, manfallen)
förlust av människor
humbje në njerëz ("fig. "humbje (si rezultat i dështimit etj.)"")
missfall [²mIs:fal:] subst.
(missfall, missfallet, missfall, missfallen)
tidig nedkomst med dött foster
dështim
(abort, abortim, ndërprerje e parakohshme e barrës, prishje e barrës)
Exempel
 • få missfalldështoj, abortoj
nedfall [²nE:dfal:] subst.
(nedfall, nedfallet, nedfall, nedfallen)
föroreningar som faller ned genom luften
Variantform: nerfall
pluhur
(papastërti që bie në formë shiu)
Exempel
 • radioaktivt nedfallshi radioaktiv
olycks|fall [²O:lyk:sfal:] subst. jämför fall 3
(olycks|fall, olycksfallet, olycksfall, olycksfallen, olycksfalls|försäkringen)
olycka, olyckshändelse
fatkeqësi
(aksident)
Exempel
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • olycksfalls|försäkring olycksfalls|försäkringensigurim në rast aksidentesh
rätts|fall [²rEt:sfal:] subst.
(rätts|fall, rättsfallet, rättsfall, rättsfallen)
domstolsfall
çështje gjyqësore
självfallen [²$El:vfal:en] adj.
(självfallen, självfallet, självfallna)
självklar, otvivelaktig
qartë (i,e)
(duksh/ëm (i), -me (e), kuptuesh/ëm (i), -me (e), vetëkuptuesh/ëm (i), -me (e))
ton|fall [²tO:nfal:] subst.
(ton|fall, tonfallet, tonfall, tonfallen)
sätt att variera tonen i talspråk, intonation
intonacion ("edhe fig.")
(mënyrë e shqiptimit a e theksimit të fjalëve)
vatten|fall [²vAt:enfal:] subst.
(vatten|fall, vattenfallet, vattenfall, vattenfallen)
ställe i en flod där vattnet störtar ner från en avsats
ujëvarë
(katarakt, lifqer)
Extra
återfall [²Å:terfal:] subst.
(återfall, återfallet, återfall, återfallen, återfalls|procenten)
återvändande (till brott, missbruk etc)
kthim ("edhe për sëmundje që përsëriteten")
(përsëritje, (në vepër penale, keqpërdorim, shpërdorim, abuzim etj.) ripërsëritje (e një sëmundjeje))
Sammansättningar
 • återfallsförbrytarekriminel që përsërit krimin
 • återfalls|procent återfalls|procentenpërqindje e recidivit (p.sh. në mjek.)
överfall [²Ö:verfal:] subst.
(överfall, överfallet, överfall, överfallen)
det att överfalla
sulm ("edhe kuptim konkret "sulm, goditje"")
(mësymje)
Exempel
 • han råkade ut för ett rått överfallai u bë viktimë e një sulmi brutal