Mobi
+
fall [fal:] subst.
(fall, fallet, fall, fallen)
störtning, ramlande
rënie ("fig. "shkatërrim, rrënim"")
(rrëzim, ulje)
Exempel
 • ett fall från tredje våningennjë rënie nga kati i katërt
 • regeringens fallrënie e qeverisë
Sammansättningar
 • prisfallrënie (ulje) çmimesh
fall [fal:] subst.
(fall, fallet, fall, fallen)
fors; stup
ujëvarë
(katarakt)
Sammansättningar
 • vattenfallkatarakt, ujëvarë
fall [fal:] subst.
(fall, fallet, fall, fallen, fall|studien)
händelse, tillfälle; exempel
rast
(ngjarje; shembull)
Exempel
 • i alla fallmegjithatë, sidoqoftë, në çdo rast
 • i så fallnë këtë rast
 • i vanliga fallzakonisht
 • i varje fallsë paku
 • i vissa fallnë disa raste
Sammansättningar
 • vårdfallrast mjekësor
 • rättsfallrast juridik
 • specialfallrast i veçantë
 • fall|studie fall|studienhetim i rëndësishëm i rastit
akut [akU:t] adj.
(akut, akut, akuta, akut|intaget, akut|kliniken)
hastigt påkommande, kritisk, överhängande
akut, -e, urgjent, -e,
(ngutsh/ëm (i), -me (e), shpejtë (i,e))
Motsatser: kronisk, långsiktig
Exempel
 • akuta sjukdomarsëmundje akute
 • akuta problemprobleme akute
 • akuta behovnevoja urgjente
Sammansättningar
 • akut|intag akut|intagetpranim i pacientëve me sëmundje akute
 • akut|klinik akut|klinikenurgjencë, ambulancë për sëmundje akute
 • akut|fallrast akut (urgjent)
 • akut|vårdshërbim (repart) i sëmundjeve akute
anknytnings|fall [²An:kny:tni@sfal:] subst.
(anknytnings|fall, anknytningsfallet, anknytningsfall, anknytningsfallen)
utländsk person som får bosätta sig permanent i Sverige därför att nära släkt el. make/maka finns i landet
rast bashkimi familjar
(kur një shtetas i huaj merr leje qëndrimi të përhershme në Suedi, pasi anëtarë të familjes së tij ose burri respektivisht gruaja, banojnë në Suedi)
bort|fall [²bÅr+t:fal:] subst.
(bort|fall, bortfallet)
förlust (av personer el. saker), svinn
humbje
(zhdukje (personash ose gjërash))
Exempel
 • staten fick kännas vid ett stort bortfall av inkomstershteti u godit nga një humbje e madhe ekonomike
bön|faller [²bÖ:nfal:er] verb
(bön|faller, bönföll, bönfallit, bönfall, bönfalla)
ödmjukt vädja (till) om hjälp
<A bön|faller om x>
lutem me përulësi
(përgjërohem, i lëvarem dikujt)
döds|fall [²dÖt:sfal:] subst.
(döds|fall, dödsfallet, dödsfall, dödsfallen, dödsfalls|ersättningen)
ett enskilt fall av död, bortgång
rast vdekjeje
(vdekje)
Exempel
 • försäkringen gäller vid dödsfallsigurimi vlen në rast vdekjeje
 • det inträffar 1 000 dödsfall i trafiken varje årçdo vit humbasin jetën nga aksidentet automobilistike 1 000 persona
Sammansättningar
 • dödsfalls|ersättning dödsfalls|ersättningendëmshpërblim në rast vdekjeje
extrem [ekstrE:m] adj.
(extrem, extremt, extrema, extrem|fallet)
överdriven, ytterlig
skajsh/ëm (i), -me (e)
(extrem, që kalon çdo masë)
Exempel
 • extrema åsikterpikëpamje ekstreme
Sammansättningar
 • extrem|fall extrem|falletrast ekstrem
faller [fAl:er] verb
(faller, föll, fallit, fall, falla)
ramla (ner), trilla
<A/x faller>
bie
(këputem, lëshohem)
Exempel
 • falla i gatanrrëzohem në rrugë
 • falla framstupabie përmbys
 • falla omkullrrëzohem, rrëzohem
Uttryck
 • falla i gråt ("börja gråta")ia nis vajit; ia plas të qarit
 • det faller mig inte in ("jag kan inte tänka mig det, det struntar jag i")as që dua t'ia di për të, as që më shkon ndërmend
faller [fAl:er] verb
(faller, föll, fallit, fall, falla)
dala, sjunka
<x faller>
bie
(ulet, zbret)
Exempel
 • temperaturen föll kraftigt under nattengjatë natës temperatura ra shumë
 • snön fallerbie borë
faller [fAl:er] verb
(faller, föll, fallit, fall, falla)
dö, stupa, omkomma
<A faller>
vritem
(vdes)
Exempel
 • falla i stridvritem në luftë; bie në luftë
faller [fAl:er] verb
(faller, föll, fallit, fall, falla)
kapitulera, erövras
<x/A faller>
kapitulloj
(pushtohem, okupohem, dorëzohem, jepem)
Exempel
 • han föll för hennes vitalitetai u dorëzua para gjallërisë së saj
fall|färdig [²fAl:fä:r+dig] adj.
(fall|färdig, fallfärdigt, fallfärdiga)
som är färdig att falla ihop, förfallen
shkatërruar (i,e)
(shkallmuar (i,e), rrënuar (i,e))
Exempel
 • en fallfärdig stuganjë shtëpizë verore e shkatërruar; një karakatinë
fall|grop [²fAl:gro:p] subst.
(fall|grop, fallgropen, fallgropar)
svårighet eller fälla som man lätt fastnar i
kurth
(grackë, lak, bat)
fallrepet [²fAl:re:pet] subst.
fall|skärm [²fAl:$är:m] subst.
(fall|skärm, fallskärmen, fallskärmar, fallskärms|hopparen)
stor duk med linor som hejdar fallet vid hopp från flygplan
parashutë
Sammansättningar
 • fallskärms|hoppare fallskärms|hopparenparashutist
 • fallskärms|jägareparashutist në luftë
 • fallskärmsavtalmarrëveshje e trupave parashutiste
frukt [fruk:t] subst.
(frukt, frukten, frukter, frukt|affären, frukt|trädet)
ätlig, köttig och saftig del av växt
frutë
(pemë)
Exempel
 • frukt och grönsakerfruta dhe perime
Sammansättningar
 • citrusfruktagrume
 • fallfruktfryt i rrëzuar nga era
 • frukt|affär frukt|affärenshitore pemësh, dyqan frutash,
 • frukt|träd frukt|trädetpemë (dru frutor)
 • frukt|köttmish (tul) i pemës
 • frukt|odlingpemëtari
Extra
grop [gro:p] subst.
(grop, gropen, gropar)
hål, håla, fördjupning
gropë
(vrimë, birë, zgavër)
Sammansättningar
 • startgropgropë starti
 • fallgropkurth, grackë, gropë
gräns|fall [²grEn:sfal:] subst.
(gräns|fall, gränsfallet, gränsfall, gränsfallen)
fall som står på gränsen mellan två kategorier
rast kufiri
kurs [kur+s:] subst.
(kurs, kursen, kurser)
gällande pris, värde
kurs (i devizave)
(vlerë)
Sammansättningar
 • aktiekurskurs i aksioneve, vlerë e aksioneve
 • kurs|fallrënie e kursit
 • kurs|stegringrritje e kursit
man|fall [²mAn:fal:] subst.
(man|fall, manfallet, manfall, manfallen)
förlust av människor
humbje në njerëz ("fig. "humbje (si rezultat i dështimit etj.)"")
missfall [²mIs:fal:] subst.
(missfall, missfallet, missfall, missfallen)
tidig nedkomst med dött foster
dështim
(abort, abortim, ndërprerje e parakohshme e barrës, prishje e barrës)
Exempel
 • få missfalldështoj, abortoj
nedfall [²nE:dfal:] subst.
(nedfall, nedfallet, nedfall, nedfallen)
föroreningar som faller ned genom luften
Variantform: nerfall
pluhur
(papastërti që bie në formë shiu)
Exempel
 • radioaktivt nedfallshi radioaktiv
nöd|fall [²nÖ:dfal:] subst.
olycks|fall [²O:lyk:sfal:] subst. jämför fall 3
(olycks|fall, olycksfallet, olycksfall, olycksfallen, olycksfalls|försäkringen)
olycka, olyckshändelse
fatkeqësi
(aksident)
Exempel
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • olycksfalls|försäkring olycksfalls|försäkringensigurim në rast aksidentesh
rätts|fall [²rEt:sfal:] subst.
(rätts|fall, rättsfallet, rättsfall, rättsfallen)
domstolsfall
çështje gjyqësore
sky|fall [²$Y:fal:] subst.
(sky|fall, skyfallet, skyfall, skyfallen)
kraftigt regn, störtregn
rrebesh
snö [snö:] subst.
(snö, snön, snö|fallet, snö|stormen)
nederbörd i form av mjuka kristaller av is
borë
Sammansättningar
 • nysnöborë e re, bor(dëborë) ë e parë
 • julesnöborë e kërshëndellave
 • snö|fall snö|falletreshje bore
 • snö|storm snö|stormenshtërngatë bore
 • snö|bolltop dëbore
 • snö|flingafjolla bore, flokë bore
 • snö|gubbeplak bore
Extra
stjärna [²$Ä:r+na] subst.
(stjärna, stjärnan, stjärnor, stjärn|fallet)
lysande himlakropp; figur med 4--6 vassa uddar som återger en sådan
yll ("fig. "artist i famshëm"")
Sammansättningar
 • guldstjärnayll floriri
 • filmstjärnayll kinematografie
 • stjärn|fall stjärn|falletrënie e yjeve
Extra
sönder [sÖn:der] adj.
(sönder, sönder|fallet)
i trasigt skick
<x är sönder>
Användning: endast predikativt
prishur (i,e)
(shkatërruar (i,e))
Exempel
 • bilen är söndervetura është prishur
 • gå sönderështë prishur, është shkatërruar
Sammansättningar
 • sönder|fall sönder|falletprishje, shpërbërje, shkatërrim
 • sönderslagenrrahur (i,e), mundur (i,e)
sönderfall [²sÖn:derfal:] subst.
(sönderfall, sönderfallet)
det att falla sönder
rënie
(shkatërrim, rrëzim, shpërbërje)
ton|fall [²tO:nfal:] subst.
(ton|fall, tonfallet, tonfall, tonfallen)
sätt att variera tonen i talspråk, intonation
intonacion ("edhe fig.")
(mënyrë e shqiptimit a e theksimit të fjalëve)
undantag [²Un:danta:g] subst.
(undantag, undantaget, undantag, undantagen, undantags|fallet, undantags|löst)
oregelbundenhet, avvikelse
përjashtim
Exempel
 • med undantag förme përjashtim të
 • undantaget som bekräftar regelnpërjashtim që konfirmon rregullin
Sammansättningar
 • undantags|fall undantags|falletrast i veçantë
 • undantags|lös undantags|löstpa përjashtim
vatten|fall [²vAt:enfal:] subst.
(vatten|fall, vattenfallet, vattenfall, vattenfallen)
ställe i en flod där vattnet störtar ner från en avsats
ujëvarë
(katarakt, lifqer)
Extra
återfall [²Å:terfal:] subst.
(återfall, återfallet, återfall, återfallen, återfalls|procenten)
återvändande (till brott, missbruk etc)
kthim ("edhe për sëmundje që përsëriteten")
(përsëritje, (në vepër penale, keqpërdorim, shpërdorim, abuzim etj.) ripërsëritje (e një sëmundjeje))
Sammansättningar
 • återfallsförbrytarekriminel që përsërit krimin
 • återfalls|procent återfalls|procentenpërqindje e recidivit (p.sh. në mjek.)
överfall [²Ö:verfal:] subst.
(överfall, överfallet, överfall, överfallen)
det att överfalla
sulm ("edhe kuptim konkret "sulm, goditje"")
(mësymje)
Exempel
 • han råkade ut för ett rått överfallai u bë viktimë e një sulmi brutal
överfaller [²Ö:verfal:er] verb
(överfaller, överföll, överfallit, överfall, överfalla)
angripa, anfalla
<A överfaller B>
vërsulem
(sulmoj, turrem, mësyj)
Exempel
 • han blev överfallen på gatanai u sulmua në rrugë