Mobi
+
försäkring [för+sÄ:kri@] subst.
(försäkring, försäkringen, försäkringar)
överenskommelse om ersättning vid skada eller olycka etc
sigurim
Sammansättningar
 • hemförsäkringsigurim i shtëpisë
 • socialförsäkringsigurim shoqëror
 • vagnskadeförsäkringsigurim i automjetit (në rast dëmtimi)
 • livförsäkringsigurim i jetës
 • fordonsförsäkringsigurim i automjetit
arbetslös|het [²Ar:be:tslö:she:t] subst.
(arbetslös|het, arbetslösheten, arbetslöshets|försäkringen, arbetslöshets|kassan)
det att gå utan arbete på grund av brist på jobb (i samhället)
papunësi
Exempel
 • dold arbetslöshetpapunësi e fshehur
 • hög arbetslöshetpapunësi e madhe
Sammansättningar
 • ungdomsarbetslöshetpapunësi mes të rinjve
 • arbetslöshets|försäkring arbetslöshets|försäkringensigurim ndaj papunësisë
 • arbetslöshets|kassa arbetslöshets|kassanarkë e papunësisë
arbetslöshets|försäkring [²Ar:be:tslö:she:tsför+sä:kri@] subst.
(arbetslöshets|försäkring, arbetslöshetsförsäkringen)
försäkring som är reglerad i lag och som ger ersättning för inkomstbortfall om man blir arbetslös och arbetslösheten inte är självförvållad
sigurim për papunësisë
arbetsskade|försäkring [²Ar:be:tska:deför+sä:kri@] subst.
(arbetsskade|försäkring, arbetsskadeförsäkringen, arbetsskadeförsäkringar)
försäkring för arbetsskador som bekostar vård och ger ersättning
sigurim për aksidentet në punë
(sigurimi ndaj aksidenteve në punë nënkupton trajtim shëndetësor dhe kompensim në të holla për aksidentin e shkaktuar)
föräldra|försäkring [²förEl:draför+sä:kri@] subst.
(föräldra|försäkring, föräldraförsäkringen)
försäkring som täcker kostnader i samband med barnsbörd
sigurim lindjeje
(kompensim në të holla me rastin e lindjes së fëmijës)
grupp|försäkring [²grUp:för+sä:kri@] subst.
(grupp|försäkring, gruppförsäkringen, gruppförsäkringar)
försäkring som tecknas av en grupp personer
sigurim kolektiv
grupp|livförsäkring [²grUp:li:vför+sä:kri@] subst.
(grupp|livförsäkring, grupplivförsäkringen, grupplivförsäkringar)
gruppförsäkring till förmån för efterlevande
sigurimi kolektiv i jetës
halv|försäkring [²hAl:vför+sä:kri@] subst.
(halv|försäkring, halvförsäkringen, halvförsäkringar)
bilförsäkring som omfattar allt utom de skador man själv vållar
sigurim i detyrueshëm
(përgjegjësi ndaj personave të tretë)
hel|försäkring [²hE:lför+sä:kri@] subst.
(hel|försäkring, helförsäkringen, helförsäkringar)
bilförsäkring som omfattar allt
sigurim i plotë
((i automjetit))
hem|försäkring [²hEm:för+sä:kri@] subst.
(hem|försäkring, hemförsäkringen, hemförsäkringar)
en försäkring som ger skydd för bl a skada genom brand, vatten och inbrott i hemmet; i vissa fall kan försäkringen också täcka advokat- och rättegångskostnader samt reseskydd
sigurim i shtëpisë
livförsäkring [²lI:vför+sä:kri@] subst.
(livförsäkring, livförsäkringen, livförsäkringar)
försäkring som betalas ut när den försäkrade dör
sigurim i jetës
läkemedels|försäkring [²lÄ:keme:delsför+sä:kri@] subst.
(läkemedels|försäkring, läkemedelsförsäkringen)
försäkring för oförutsedda skador som har uppkommit vid behandling med läkemedel
sigurimi ndaj barnave
(sigurim për dëmet e paparashikuara, të shkaktuara nga marrja e barnave)
olycks|fall [²O:lyk:sfal:] subst. jämför fall 3
(olycks|fall, olycksfallet, olycksfall, olycksfallen, olycksfalls|försäkringen)
olycka, olyckshändelse
fatkeqësi
(aksident)
Exempel
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • olycksfalls|försäkring olycksfalls|försäkringensigurim në rast aksidentesh
patient [pasiEn:t] subst.
(patient, patienten, patienter, patient|försäkringen)
person som vårdas (på sjukhus)
pacient
Exempel
 • hjärtsjuka patienterpacient me sëmundje zemre
Sammansättningar
 • reumatikerpatientpacient me sëmundje reumatike
 • patient|försäkring patient|försäkringensigurim i pacientit
 • patient|kortkartelë pacienti
Extra
patient|försäkring [²pasiEn:tför+sä:kri@] subst.
(patient|försäkring, patientförsäkringen)
försäkring som ger ekonomiskt skydd vid skada som uppstått i samband med vård
sigurim i pacientit
(sigurim që parashikon ndihmë ekonomike për dëmtime që shfaqen tek pacienti gjatë trajtimit mjekësor)
pension [pa@$O:n el. pen$O:n] subst.
(pension, pensionen, pensioner, pensions|poängen, pensions|försäkringen)
lön för personer som slutat arbeta
pension
(paga që merr një person që ka dalë në pension (që nuk është më në marrëdhënie pune))
Exempel
 • avgå med pensiondal në pension
Uttryck
 • gå i pension ("avgå från tjänsten på grund av ålder")dal në pension
Sammansättningar
 • sjukpensionpension invaliditeti
 • folkpensionpension popullor
 • pensions|poäng pensions|poängenpikë pensioni
 • pensions|försäkring pensions|försäkringensigurim për pension
sjuk|försäkring [²$U:kför+sä:kri@] subst.
(sjuk|försäkring, sjukförsäkringen, sjukförsäkrings|avgiften)
en del av den allmänna försäkringen
sigurim shëndetësor
(një pjesë e sigurimit të përgjithshëm)
Sammansättningar
 • sjukförsäkrings|avgift sjukförsäkrings|avgiftentaksë për sigurim shëndetësor
sjukpenning|försäkring [²$U:kpeni@för+sä:kri@] subst.
(sjukpenning|försäkring, sjukpenningförsäkringen, sjukpenningförsäkringar)
en försäkring för sjukpenning
sigurimi shëndetësor
social|försäkring [²sosiA:lför+sä:kri@] subst.
(social|försäkring, socialförsäkringen)
socialpolitiskt trygghetssystem som omfattar alla som bor i Sverige
sigurim shoqëror
tandvårds|försäkring [²tAn:dvå:r+dsför+sä:kri@] subst.
(tandvårds|försäkring, tandvårdsförsäkringen)
del av den allmänna sjukförsäkringen som gäller tandvård
sigurim i shërbimit dentar
(pjesë e sigurimit të përgjithshëm që i takon sigurimit të shërbimit dentar)
tjänste|grupplivförsäkring [²cEn:stegrup:li:vför+sä:kri@] subst.
(tjänste|grupplivförsäkring, tjänsteförsäkringen, tjänsteförsäkringar)
livförsäkring
sigurim i jetës
trafik|försäkring [²trafI:kför+sä:kri@] subst.
(trafik|försäkring, trafikförsäkringen, trafikförsäkringar)
obligatorisk försäkring för motorfordon som är registrerade i Sverige
sigurim i automjetit
(sigurim ndaj personit të tretë, sigurim i detyrueshëm për automjetet e regjistruara në Suedi)
vagnskade|försäkring [²vA@:nska:deför+sä:kri@] subst.
(vagnskade|försäkring, vagnskadeförsäkringen, vagnskadeförsäkringar)
bilförsäkring som ersätter skada på bilen vid olycka
sigurim-kasko
(sigurim i automjetit në rast aksidenti)