Mobi
+
anpassning [²An:pas:ni@] subst.
(anpassning, anpassningen, anpassningar, anpassnings|förmågan)
det att anpassa (någon till något), tillvänjning
përshtatje
(ambientim)
Sammansättningar
 • anpassnings|förmåga anpassnings|förmåganaftësi për t'u përshtatur
 • anpassnings|problemproblem përshtatjeje (ambientimi)
 • anpassnings|svårighetervështirësi për t'u përshtatur
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
association [asosia$O:n] subst.
(association, associationen, associationer, associations|förmågan)
sammankoppling el. förknippning av tankar
shoqatë
Sammansättningar
 • associations|förmåga associations|förmåganaftësi për të krijuar shoqata
erektion [erek$O:n] subst.
(erektion, erektionen, erektioner, erektions|förmågan)
(könsorgans) ansvällning, stånd
eksitim i organit mashkullor
(ngritje a tendosje e penisit, ereksion)
Sammansättningar
 • erektions|förmåga erektions|förmåganaftësi ereksioni
förmåga [förmÅ:ga] subst.
(förmåga, förmågan)
kapacitet (att göra något)
aftësi
(zotësi)
Exempel
 • vår förmåga att förstå andraaftësia jonë për të kuptuar të tjerët
initiativ [initsiatI:v] subst.
(initiativ, initiativet, initiativ, initiativen, initiativ|förmågan)
första steget för att något ska komma igång; början, ansats
nismë
(fillim, iniciativë)
Exempel
 • på eget initiativme iniciativën e vet
 • på initiativ av regeringenme iniciativën e qeverisë
 • ta initiativ(et) till en sammankomstmarr iniciativën për një mbledhje
Sammansättningar
 • initiativ|förmåga initiativ|förmåganaftësi për vetëveprim
 • initiativ|tagarenismëtar, iniciator
koncentration [kånsentra$O:n] subst.
(koncentration, koncentrationen, koncentrationer, koncentrations|förmågan)
samlad uppmärksamhet
përqendrim vëmendjeje
Sammansättningar
 • koncentrations|förmåga koncentrations|förmåganaftësi përqendrimi
organisation [årganisa$O:n] subst.
(organisation, organisationen, organisationer, organisations|förmågan)
planläggning av en helhet
organizim
Exempel
 • resultatet beror på dålig organisationrezultati varet nga organizimi i dobët
Sammansättningar
 • organisations|förmåga organisations|förmåganaftësi organizimi
prestation [presta$O:n] subst.
(prestation, prestationen, prestationer, prestations|förmågan, prestations|lönen)
det som någon presterar
rezultat ("veçanërisht për rezulate të mira (pavarësisht nga vështirësitë)")
(kryerje, zbatim)
Exempel
 • skidåkaren gjorde en god prestationskiatori arriti një rezultat të mirë, skiatori pati një paraqitje të mirë
Sammansättningar
 • arbetsprestationrendiment në punë
 • prestations|förmåga prestations|förmågankapacitet prodhues, aftësi prodhimi
 • prestations|lön prestations|lönenpagë sipas rezultatit të punës
tanke [²tA@:ke] subst.
(tanke, tanken, tankar, tanke|förmågan)
det som uppkommer när man tänker, föreställning
mendim
(ide)
Exempel
 • du är alltid i mina tankarti je gjithmonë në mendjen time
 • boken leder tankarna till Strindberglibri na sjell ndërmend Strindbergun
Uttryck
 • få någon på andra tankar ("få någon att ändra åsikt")bëj dikë të ndërrojë mendim, ia ndërroj mendjen dikujt
 • med tanke på ("med hänsyn till")duke patur në mend, me mendimin se
Sammansättningar
 • grundtankemendim kryesor, ide bazë
 • tanke|förmåga tanke|förmåganaftësi mendore