Mobi
+
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
fördelar [för+dE:lar] verb
(fördelar, fördelade, fördelat, fördela, fördelningen)
dela upp, sprida
<A fördelar x; x fördelar sig på y>
ndaj
(shpërndaj, klasifikoj)
Exempel
 • lägenheten är fördelad på fem rumapartamenti është i ndarë në pesë dhoma
Avledningar
 • fördelning fördelningenndarj/e -a, shpërndarj/e -a
resurs [resUr+s:] subst.
(resurs, resursen, resurser, resurs|fördelningen)
tillgång för en viss verksamhet
Användning: ofta plural
burim ("veçanërisht për para")
(mjete)
Exempel
 • ekonomiska resurserburime ekonomike
 • bättre resurser för damidrotten!burime më të mira për sportin për femra!
Sammansättningar
 • resurs|fördelning resurs|fördelningenshpërndar¨e e burimeve (mjeteve)
sned [sne:(d)] adj.
(sned, snett, sneda, sned|fördelningen)
inte rak
pjerrët (i,e) ("fig. "dështak, -e, gabuar (i,e)"")
(tatëpjetë (i,e), përpjetë (i,e), anuar (i,e), shtrembët (i,e))
Motsatser: rak
Exempel
 • golvet var snettdyshemeja ishte e pjerrët
 • snett bakifrån(i,e) pjerrët nga pas
Uttryck
 • gå snett ("bli fel, misslyckas")marr rrugë të keqe, dështoj, pësoj disfatë
Sammansättningar
 • sned|fördelning sned|fördelningenndarje jo e drejtë, shpërndarje e padrejtë