Mobi
+
för [fö:r] adv.
(för)
i väl hög grad, alltför
tepër
(jashtë mase, shumë, fort)
Exempel
 • för gammaltepër i moshuar
 • för snåltepër dorështrënguar, tepër cingun
för [fö:r] adv.
för [fö:r] konj.
(för)
ty
sepse, pasi, se
Exempel
 • skynda dig nu, för klockan är mycket!shpejto tani, se është bërë shumë vonë!
för [fö:r] prep.
för [fö:r] prep.
för [fö:r] prep.
(för)
i utbyte mot
për, në këmbim të
Exempel
 • köpa godis för fem kronorblej sheqerka për pesë korona
 • handla i stället för att pratavepro në vend që të flasësh; punë e jo fjalë
för [fö:r] prep.
för [fö:r] prep.
(för)
med hjälp av
me, me ndihmën e
(me anë të)
Exempel
 • arbeta för handpunoj me dorë
 • för full maskinme fuqi të plotë
för [fö:r] prep.
(för)
avseende
për, duke iu referuar
(duke marrë në konsideratë)
Exempel
 • för två år framåtpër dy vitet e ardhshme
 • för en tidpër një kohë
 • intressera sig för politikinteresohem për politikë
för [fö:r] prep.
för [fö:r] verb
(för, förde, fört, för, föra)
frakta, förflytta
<A för B/x>
bart
(transportoj, shpie, çoj)
Exempel
 • föra olja från Persiska vikentransportoj naftë nga Gjiri Persik
för [fö:r] verb
(för, förde, fört, för, föra)
leda, styra
<A för B/x>
drejtoj
(udhëheq, prij)
Exempel
 • föra en debattdrejtoj një debat
Uttryck
 • föra någon bakom ljuset ("lura någon")çoj dikë në krua e nuk i jap ujë, ia hedh, heq për hunde dikë ("mashtroj, gënjej")
alltför [Al:tfö:r] adv.
(alltför)
mer än nog, mer än nödvändigt
tepër
(mjaft)
Exempel
 • alltför stortepër i madh
 • alltför snabbttepër shpejt
 • alltför näratepër afër
arbets|för [²Ar:be:tsfö:r] adj.
(arbets|för, arbetsfört, arbetsföra)
arbetsduglig
(i,e) aftë për punë
Exempel
 • i arbetsför åldernë moshën aktive, në moshën kur njeriu është i aftë për punë
därför [dÄr:fö:r] adv.
(därför)
av den orsaken, på grund av detta
prandaj
(sepse, për shkak se, kështu që)
förbannar [förbAn:ar] verb
(förbannar, förbannade, förbannat, förbanna)
svära över
<A förbannar B/x>
mallkoj
(nëm, shaj)
Exempel
 • de förbannar den dag de upplät sitt land åt fienden(ata) mallkojnë ditën kur i dorëzuan armikut vendin e tyre
förbehåller [²fÖ:rbehål:er] verb
(förbehåller, förbehöll, förbehållit, förbehåll, förbehålla)
reservera, undanta
<A förbehåller sig x/att+INF>
ruaj
(rezervoj, kursej)
Exempel
 • jag vill förbehålla mig rätten att välja frittdua të ruaj (rezervoj) të drejtën e zgjedhjes së lirë
förbinder [förbIn:der] verb
(förbinder, förband, förbundit, förbind, förbinda)
lägga om (ett sår)
<A förbinder B/x>
lidh
(mbështjell (një plagë))
förbinder [förbIn:der] verb
(förbinder, förband, förbundit, förbind, förbinda)
sätta ihop, foga samman
<A förbinder x med y>
lidhem me
Exempel
 • hans namn förbinds ofta med naturskildringaremri i tij lidhet shpesh me përshkrimet natyrore
förbinder sig [förbIn:der+sej] verb
(förbinder sig, förband, förbundit, förbind, förbinda)
lova, förplikta sig
<A förbinder sig att + INF>
premtoj
(zotohem, jap fjalën, marr përsipër (të bëj diçka))
Exempel
 • han förbinder sig att betala 100 kr i månadenai zotohet të paguajë 100 korona në muaj
förbjuder [förbjU:der] verb
(förbjuder, förbjöd, förbjudit, förbjud, förbjuda)
inte tillåta, vägra
<A förbjuder B att + INF>
ndaloj
(nuk lejoj)
Exempel
 • det är förbjudet att röka härkëtu ndalohet pirja e duhanit
förblir [förblI:r] verb
(förblir, förblev, förblivit, förbliv, förbliva)
fortfarande vara, fortsätta att vara
<A/x förblir + PRED>
mbetem
Exempel
 • frågorna förblev obesvaradepyetjet mbetën pa përgjigje
 • det lär väl så förblimë sa duket, kështu do të vazhdojë të mbetet (kjo punë)
 • påståendet är och förblir en mytkjo thënie është dhe do të mbetet një mit
förblöder [förblÖ:der] verb
(förblöder, förblödde, förblött, förblöd, förblöda)
blöda till döds
<A förblöder>
përgjakem
(gjakosem, mbytem në gjak)
förbränner [förbrEn:er] verb
(förbränner, förbrände, förbränt, förbränn, förbränna)
bränna upp
<A/x förbränner y>
djeg
((i) vë zjarrin, ndez)
Exempel
 • förbränna gaserdjeg gazëra
fördriver [för+drI:ver] verb
(fördriver, fördrev, fördrivit, fördriv, fördriva)
tvinga att försvinna
<A fördriver x>
1 dëboj ("për kohën "harxhoj kohën kot"")
(2 harxhoj kohën kot, kaloj (kohën), syrgjynos)
Exempel
 • fördriva tidenkaloj (vras) kohën
 • indianerna fördrevs från sina områdenindianët u dëbuan nga territoret e tyre
fördömande [för+dÖm:ande] subst.
(fördömande, fördömandet)
stark kritik
dënim
(gjykim, kundërshtim, kritikë e ashpër)
Exempel
 • uttala ett starkt fördömande av regimenshpreh një kritikë të rreptë ndaj qeverisë
fördömer [för+dÖm:er] verb
(fördömer, fördömde, fördömt, fördöm, fördöma)
kritisera
<A fördömer x>
dënoj
(gjykoj, kritikoj)
Exempel
 • hon fördömde våldetajo e dënoi dhunën
 • i fördömande ordalagnë kuptim kritikues
förfader [²fÖ:rfa:der] subst.
(förfader, förfadern, förfäder)
person som man härstammar ifrån
paraardhës
(stërgjysh, katragjysh)
förfall [förfAl:] subst.
(förfall, förfallet)
försämring, nedgång
shkatërrim
(shkallmim, rrënim, rënie)
Exempel
 • stadsdelens förfall har fortgått alltför längeshkatërrim i lagjes së qytetit po vazhdon prej një kohe të gjatë
förfall [förfAl:] subst.
(förfall, förfallet)
förhinder
pengesë
Uttryck
 • laga förfall ("rättsligt förhinder")arsye ligjore
förfaller [förfAl:er] verb
(förfaller, förföll, förfallit, förfalla)
försämras, vanskötas
<x förfaller>
rrënohem
(shembem, falimentoj, marr tatëpjetën)
Avledningar
 • förfallenfalimentuar (i,e)
förfaller [förfAl:er] verb
(förfaller, förföll, förfallit, förfalla)
upphöra att gälla, utlöpa
skadon
(bëhet i pavlefshëm)
Exempel
 • lånet förfaller till betalningafat për të paguar borxhin skadon
förfar [förfA:r] verb
(förfar, förfor, förfarit, förfar, förfara)
handla, agera
<A förfar med x + SÄTT>
veproj
(procedoj, bëj)
Exempel
 • hur förfar man med överblivna matrester?si duhet vepruar me mbeturinat ushqimore?
förfluten [förflU:ten] adj.
(förfluten, förflutet, förflutna)
förgången, passerad
kaluar (i,e)
(hersh/ëm (i), -me (e), dikursh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • förfluten tidkohë e shkuar (e kaluar)
 • ett förflutet som författaree kaluarë letrare, e shkuara e shkrimtar
 • i det förflutnanë të shkuarën, dikur, në të kaluarën
förflyter [förflY:ter] verb
(förflyter, förflöt, förflutit, förflyta)
passera, gå
<x förflyter>
rrjedh ("për kohën")
(kalon)
Exempel
 • tiden förflyterkoha rrjedh (kalon)
förfrusen [förfrU:sen] adj.
(förfrusen, förfruset, förfrusna)
skadad av köld
ngrirë (i,e)
((i,e) dëmtuar nga ngrica, (i,e) kapur nga morthi)
förfryser [förfrY:ser] verb
(förfryser, förfrös, förfrusit, förfrys, förfrysa)
bli skadad (till döds) av köld; skada genom köld
<A förfryser (x)>
ngrij
(bëhem akull, dëmtohem nga ngrica, mërdhihem)
Exempel
 • han förfrös tårnaatij i kanë ngrirë gishtat e këmbës
förfuskar [förfUs:kar] verb
(förfuskar, förfuskade, förfuskat, förfuska)
förstöra genom slarv eller oskicklighet
<A förfuskar x>
prish
(shkatërroj, katranos, bëj shkel e shko, bëj keq një punë)
förfång [förfÅ@:] subst.
förföljer [förfÖl:jer] verb
(förföljer, förföljde, förföljt, förfölj, förfölja)
jaga (för att ta fast); trakassera
<A förföljer B/x>
ndjek
(persekutoj, përzë, shqetësoj, ngacmoj)
Exempel
 • en förföljd folkgruppnjë grup njerëzish të persekutuar
förför [förfÖ:r] verb
(förför, förförde, förfört, förför, förföra, förföriskt, förförelsen)
vilseleda, förleda
<A/x förför B>
josh ("edhe "kandis (dikë) të kryejë marrëdhënie seksuale"")
(tërheq (dikë) me lajka, mashtroj)
Exempel
 • förförande reklamnjë reklamë joshëse
 • studenterna försökte förföra rektorns dotterstudentët tentuan t'a joshnin vajzën e rektorit
Avledningar
 • förförisk förförisktjoshës, tërheqës, lajkatar
 • förförelse förförelsenjoshje, kandisje, mashtrim, ngashënjim
 • förförarejoshës, tundues, ngashnjyesi, mashtrues
förgjort [förjO:r+t el. -jOr+t:] adj.
förglömmer [förglÖm:er] verb
förgriper sig [förgrI:per+sej] verb
(förgriper sig, förgrep, förgripit, förgrip, förgripa)
använda våld
<A förgriper sig på B>
dhunoj
(përdhunoj, ushtroj dhunë, cenoj, shkel)
Exempel
 • han har förgripit sig på henneai e ka përdhunuar atë
förgrund [²fÖ:rgrun:d] subst.
(förgrund, förgrunden, förgrunder)
den del av något som är närmast åskådaren
paraskenë
(plan i parë, në vend të dukshëm)
Exempel
 • stå i förgrundenrri në plan të parë, rri në vend të dukshëm (që bie në sy)
Sammansättningar
 • förgrunds|figurfigurë e njohur
 • förgrunds|gestaltfigurë kryesore, figurë e shquar
förgås [förgÅ:s] verb
(förgås, förgicks, förgåtts, förgås)
gå under, dö
<A förgås>
vdes ("edhe fig.")
(humbas)
Exempel
 • förgås av hungervdes nga uria
 • hon höll på att förgås av skrattajo gati sa nuk vdiq nga të qeshurit
förgör [förjÖ:r] verb
(förgör, förgjorde, förgjort, förgör, förgöra)
förstöra, döda
<A förgör B/x>
shkatërroj
(zhduk, vras, ekzekutoj)
Exempel
 • prinsen red ut för att förgöra drakenprinci i hipi kalit e shkoi të vriste dragoin
förhalar [förhA:lar] verb
(förhalar, förhalade, förhalat, förhala)
fördröja, uppskjuta
<A förhalar x>
zvarris
(shtyj, vonoj)
Exempel
 • förhala ett beslutzvarris marrjen e një vendimi
förhand [²fÖ:rhan:d] subst.
förhandlar [förhAn:dlar] verb
(förhandlar, förhandlade, förhandlat, förhandla)
överlägga för att nå en överenskommelse
<A förhandlar med B; A förhandlar om x>
zhvilloj bisedime
(diskutoj)
Exempel
 • förhandla om ett avtalzhvilloj bisedime për një kontratë, diskutoj për një kontratë
förhastad [förhAs:tad] adj.
(förhastad, förhastat, förhastade)
alltför snabb, obetänksam
ngutur (i,e) ("për veprime, akte")
(nxitur (i,e), rrëmbyer (i,e), papritur (i,e))
Exempel
 • en förhastad slutsatsnjë konkluzion i nxituar
förhinder [förhIn:der] subst.
(förhinder, förhindret, förhinder, förhindren förhinderna)
något som hindrar en (från att komma)
pengesë
(pengim)
Exempel
 • flera av deltagarna i mötet anmälde förhindershumë nga pjesëmarrësit e mbledhjes njoftuan se nuk mund të vinin
förhindrar [förhIn:drar] verb
(förhindrar, förhindrade, förhindrat, förhindra)
se till att något inte inträffar
<A förhindrar x/att+SATS>
pengoj
(mënjanoj, evitoj, shmang)
Exempel
 • förhindra en olyckamënjanoj (evitoj) një fatkeqësi
förhistoria [²fÖ:rhisto:ria] subst.
(förhistoria, förhistorien)
den tid från vilken skriftliga källor saknas
parahistori ("edhe në kuptim më të përgjithshëm")
Avledningar
 • förhistoriskparahistorik, -e
förhistorisk [²fÖ:rhisto:risk] adj.
(förhistorisk, förhistoriskt, förhistoriska)
som avser tiden före historisk tid
parahistorik, -e
Exempel
 • under förhistorisk tidnë periudhën parahistorike, në parahistori
förhoppning [förhÅp:ni@] subst.
(förhoppning, förhoppningen, förhoppningar)
förväntning, utsikt
shpresë
(pritje, parashikim)
Exempel
 • ha vissa förhoppningarkam disa shpresa
Sammansättningar
 • förhoppnings|fullplotë shpresë, shpresëplotë
förhyrd [förhY:r+d] adj.
(förhyrd, förhyrt, förhyrda)
som man hyr
huajtur (i,e)
((i,e) marrë me qira)
Exempel
 • en förhyrd lokalnjë lokal me qira
förhåller sig [förhÅl:er+sej] verb
(förhåller sig, förhöll, förhållit, förhåll, förhålla)
hänga samman
<x förhåller sig + SÄTT>
jam, mbahem
Exempel
 • hur förhåller det sig med den saken?si shkojnë punët me këtë çështje?
förhåller sig [förhÅl:er+sej] verb
(förhåller sig, förhöll, förhållit, förhåll, förhålla)
bete sig på ett visst sätt
<A förhåller sig + PRED>
mbetem
Exempel
 • han förhöll sig passivai mbeti pasiv
förhöjd [förhÖj:d] adj.
(förhöjd, förhöjt, förhöjda)
ökad, stegrad
ngritur (i,e)
(rritur (i,e))
Exempel
 • förhöjd ämnesomsättningrritje e metabolizmit
förhöjer [förhÖj:er] verb
(förhöjer, förhöjde, förhöjt, förhöj, förhöja)
öka, ge större intensitet
<x förhöjer y>
zmadhoj
(ngre, shtoj, rris)
Exempel
 • hennes glada skratt förhöjde genast stämningene qeshura e saj e gëzuar e ngriti menjëherë atmosferën
förhör [förhÖ:r] verb
(förhör, förhörde, förhört, förhör, förhöra)
fråga (ut)
<A förhör B>
hetoj ("në lidhje me një vepër penale etj.")
(bëj hetime, marr në pyetje)
Exempel
 • åklagaren förhörde vittnetprokurori mori në pyetje dëshimtarin
förhör [förhÖ:r] verb
(förhör, förhörde, förhört, förhör, förhöra)
(muntligt) kontrollera kunskaper (i skolan)
<A förhör B/x>
pyes me gojë
(kontrolloj njohuritë e nxënësve duke u drejtuar pyetje me gojë)
Exempel
 • läraren förhörde läxanmësuesi i pyeti (nxënësit) rreth leksionit
förhör sig [förhÖ:r+sej] verb
(förhör sig, förhörde, förhört, förhör, förhöra)
informera sig om
<A förhör sig om x/FRÅGESATS>
interesohem, informohem
(pyes, kërkoj informacion)
Exempel
 • chefen förhörde sig om hur arbetet gickshefi u interesua si shkoi puna
förivrar sig [förIv:rar+sej] verb
(förivrar sig, förivrade, förivrat, förivra)
bli alltför ivrig
<A förivrar sig>
humbas torruan
(entuziazmohem, humbas kontrollin (fillin e mendimit, etj.))
förkalkning [förkAl:kni@] subst.
(förkalkning, förkalkningen, förkalkningar)
kalkavlagring (i kroppen)
kalcifikim
(gëlqerizim gëlqerizim,)
Sammansättningar
 • åderförkalkningkalcifikim i enëve të gjakut (damarëve)
förklingar [förklI@:ar] verb
(förklingar, förklingade, förklingat, förklinga)
dö ut
<x förklingar>
shuhet ("për tingujt; edhe fig.")
(fashitet, bie në vesh të shurdhët)
Exempel
 • kyrkans vädjan om fred förklingade ohördapeli i kishës për paqe ra në vesh të shurdhët
förkrossad [förkrÅs:ad] adj.
(förkrossad, förkrossat, förkrossade)
tillintetgjord, nedbruten
zemërthyer
(dëshpëruar (i,e))
förkrossande [förkrÅs:ande] adj.
(förkrossande)
tillintetgörande; enorm
rrënues, -e, dërrmues, -e
(shkatërrimtar, -e, thellë (i,e), fuqish/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en förkrossande segernjë fitore e thellë (e madhe)
 • en förkrossande majoritetshumica dërrmuese
förkväver [förkvÄ:ver] verb
(förkväver, förkvävde, förkvävt, förkväv, förkväva)
hindra att utvecklas; undertrycka
<A/x förkväver B/y>
mbys
(mposht, ndrydh, frenoj, i marr frymën)
Exempel
 • demokratin förkvävs i många länderdemokracia u shtyp në shumë vende
förkyld [förcY:ld] adj.
(förkyld, förkylt, förkylda)
snuvig
ftohur (i,e)
(me rrufë)
Uttryck
 • nu är det förkylt! ("nu finns inget hopp, nu är det klippt")kjo na i prishi të gjitha planet! kjo i vuri kapakun!
förkyler sig [förcY:ler+sej] verb
(förkyler sig, förkylde, förkylt, förkyl, förkyla)
bli snuvig
<A förkyler sig>
ftohem
(marr të ftohur)
förkämpe [²fÖ:rcem:pe] subst.
(förkämpe, förkämpen, förkämpar)
person som kämpar för något
luftëtar
Exempel
 • en förkämpe för jämställdhet mellan könennjë luftëtar për barazi midis sekseve të ndryshme
förkärlek [²fÖ:rcär+le:k] subst.
(förkärlek, förkärleken)
särskild böjelse eller smak
parapëlqim, preferencë
Exempel
 • han hade en speciell förkärlek för orientalisk matai kishte një preferencë të veçantë për ushqim oriental
förköp [²fÖ:rcö:p] subst.
(förköp, förköpet, förköp, förköpen)
köp i förväg
parapagim ("kryes. për bileta e të tjera si këto")
(parapagesë)
Sammansättningar
 • förköps|rätt(e) drejta e parablerjes
förleder [för+lE:der] verb
(förleder, förledde, förlett, förled, förleda)
förföra, lura
<A/x förleder B (att + INF)>
tërheq
(ndjell, josh, mashtroj, çoj në rrugë të shtrembët)
Exempel
 • låta sig förledas av någotjoshem (mashtrohem) nga diçka
 • förledd ungdomrini e mashtruar
förlikar sig [för+lI:kar+sej] verb
(förlikar sig, förlikade, förlikat, förlika)
finna sig i
<A förlikar sig med x/att + INF>
pajtohem
Exempel
 • jag kan inte förlika mig med tanken att bli gammalnuk mund të pajtohem me mendimin se po plakem
förlikas [för+lI:kas] verb
(förlikas, förlikades, förlikats, förlikas)
försonas
<A och B förlikas>
pajtohem
(bie dakord, bie në një mendje)
Exempel
 • efter långa överläggningar kunde parterna förlikaspas bisedimeve të gjata, palët u pajtuan, ranë në ujdi (dakord)
förlåter [för+lÅ:ter] verb
(förlåter, förlät, förlåtit, förlåt, förlåta)
ursäkta, överse med
<A förlåter B x/att+SATS>
fal
(shfajësoj dikë)
förlägger [för+lEg:er] verb
(förlägger, förlade, förlagt, förlägg, förlägga)
placera
<A förlägger x till + PLATS>
vendos
(vë, instaloj)
Exempel
 • utbildningen förläggs till Umeåmësimi do të bëhet në Umeo
förlägger [för+lEg:er] verb
(förlägger, förlade, förlagt, förlägg, förlägga)
slarva bort
<A förlägger x>
humb
(nuk gjej dot (diçka që e kam lënë diku))
Exempel
 • han har förlagt sina glasögonai ka humbur syzet
förlägger [för+lEg:er] verb
(förlägger, förlade, förlagt, förlägg, förlägga)
utge på sitt förlag
<A förlägger x>
botoj
(nxjerr në qarkullim)
Exempel
 • förlägga en bokbotoj një libër
Avledningar
 • förläggarebotues
förlöser [för+lÖ:ser] verb
(förlöser, förlöste, förlöst, förlös, förlösa)
hjälpa till när ett barn föds
<A/x förlöser y/B>
lind ("fig. "çliroj, lehtësoj, shpëtoj"")
(ndihmoj të lindë (dikë))
Exempel
 • ett förlösande grälnjë zënkë e pritshme
förman [²fÖ:rman:] subst.
(förman, förmannen, förmän, förmännen, förmans|jobbet)
bas, överordnad, (arbets)ledare
epror, shef
(drejtues, kryepunëtor)
Sammansättningar
 • avdelningsförmanshef reparti
 • förmans|jobb förmans|jobbetpuna e kryepunëtorit (shefit)
förment [förmE:nt] adj.
(förment, förment, förmenta)
som (med orätt) påstås vara
ashtuquajtur (i,e)
(pseudo, supozuar (i,e), hamendjesuar (i,e))
Exempel
 • förment objektivitetpseudo-objektivitet
förnamn [²fÖ:r+nam:n] subst.
(förnamn, förnamnet, förnamn, förnamnen)
dopnamn
emër
(emër i pagëzimit)
förnekar [för+nE:kar] verb
(förnekar, förnekade, förnekat, förneka)
bestrida (ett påstående)
<A förnekar x/att + SATS>
mohoj
(nuk pranoj)
Exempel
 • förneka sin skuldnuk pranoj fajin, mohoj fajin
förord [²fÖ:ro:r+d] subst.
(förord, förordet, förord, förorden)
inledning
parathënie
(hyrje (e një teksti))
förordar [²fÖ:ro:r+dar] verb
(förordar, förordade, förordat, förorda)
rekommendera
<A förordar B/x/att+SATS>
rekomandoj ("për një propozim ose për një person për një vend të caktuar pune")
(jap rekomandim)
Exempel
 • utredarna förordade alternativ 3anëtarët e komisionit rekomanduan alternativën e tretë (3)
förråder [förÅ:der] verb
(förråder, förrådde, förrått, förråd, förråda)
genom svek göra något känt
<A förråder x>
tradhtoj
(i dal fjalës, pres në besë dikë, nxjerr të fshehtën, tregoj, dëshmoj)
Exempel
 • förråda en hemlighetkallëzoj një të fshehtë
förråder [förÅ:der] verb
(förråder, förrådde, förrått, förråd, förråda)
genom svek utlämna (någon el. något) till fienden
<A förråder B/x>
tradhtoj
(shes (dikë))
Exempel
 • Judas förrådde JesusJuda e tradhtoi Krishtin (Jezusin)
församlas [för+sAm:las] verb
(församlas, församlades, församlats, församlas)
samlas, mötas
<A och B församlas>
mblidhem, grumbullohem
Exempel
 • den församlade världselitenelita botërore e mbledhur (e tubuar)
församling [för+sAm:li@] subst.
(församling, församlingen, församlingar, församlings|friheten)
samling människor
tubim
(grumbullim, mbledhje)
Sammansättningar
 • församlings|frihet församlings|frihetene drejtë e tubimit
församling [för+sAm:li@] subst.
(församling, församlingen, församlingar, församlings|prästen)
lokal enhet inom ett religiöst samfund
famulli
(njësi lokale e një bashkësie fetare)
Exempel
 • Eslövs församlingFamullia e Eslëvit
Sammansättningar
 • frikyrkoförsamlingFamullia e besimtarëve të kishës së pavarur
 • församlings|präst församlings|prästenfamullitar
förseglar [för+sE:glar] verb
(förseglar, förseglade, förseglat, försegla)
tillsluta med sigill, klistra igen
<A förseglar x>
vulos, vë vulën
(mbyll, ngjis (zarfin), plumbos, mbyll me vulë plumbi, dyllos, i vë vulë dylli)
Exempel
 • kuvertet är redan förseglatzarfi tanimë është vulosur
försegling [för+sE:gli@] subst.
(försegling, förseglingen, förseglingar)
det att försegla; sigill
vulë, vulosje
Exempel
 • bryta förseglingenthyej vulën
försent [för+sE:nt] adv.
(försent)
alltför sent, inte i tid
Variantform: för sent
shumë vonë
(tepër vonë, jo në kohë, vonë, me vonesë)
Exempel
 • han kom försent till tågetai erdhi me shumë vonesë tek treni
försitter [för+sIt:er] verb
(försitter, försatt, försuttit, försitt, försitta)
missa (genom att inte handla), försumma
<A försitter x>
humbas
(humb, lë të më shpëtojë (rasti))
Exempel
 • försitta en chanshumbas një rast
försjunker [för$U@:ker] verb
(försjunker, försjönk, försjunkit, försjunk, försjunka)
hänge sig; fördjupa sig
<A försjunker i x>
zhytem
(humbas (në mendime))
Exempel
 • försjunka i drömmarzhytem në ëndrra
förskingrar [för$I@:rar] verb
(förskingrar, förskingrade, förskingrat, förskingra, förskingraren)
göra av med pengar som man har fått ansvar för, förslösa
<A förskingrar (x)>
përvetësoj
(shpërdoroj, abuzoj)
Exempel
 • han anklagas för att ha förskingrat företagets medelatë e akuzojnë për shpërdorimin e mjeteve të ndërmarrjes
Avledningar
 • förskingrare förskingrarenshpërdorues-i, përvetësues-i
förskjuter [för$U:ter] verb
(förskjuter, försköt, förskjutit, förskjut, förskjuta)
förflytta (ur läge)
<A förskjuter x>
shtyj
(zhvendos, ndërroj)
Exempel
 • tidsplanen har blivit förskjutenorari ka ndryshuar
förskjuter [för$U:ter] verb
(förskjuter, försköt, förskjutit, förskjut, förskjuta)
vägra att kännas vid
<A förskjuter B>
mohoj
(nuk e njoh si timen, heq dorë)
Exempel
 • förskjuta sitt barnheq dorë nga fëmija i vet
förskonar [för+skO:nar] verb
(förskonar, förskonade, förskonat, förskona)
låta slippa
<A förskonar B från x/att + INF>
kursej (e)
(ruaj, nuk ngas, nuk vras)
Exempel
 • vi har förskonats från krigets fasorne u kemi shpëtuar tmerreve të luftës
förskott [²fÖ:r+skåt:] subst.
(förskott, förskottet, förskott, förskotten, förskotts|hyran)
utbetalning i förhand
paradhënie
(parapagesë)
Sammansättningar
 • förskotts|hyra förskotts|hyranqira e parapaguar
förskärare [²fÖ:r$ä:rare] subst.
(förskärare, förskäraren, förskärare, förskärarna)
stor kniv (att skära kött med)
thikë kuzhine
(satër, hanxhar, thikë për mish)
Extra
förslår [för+slÅ:r] verb
(förslår, förslog, förslagit, förslå)
räcka till
<x förslår>
mjafton
(është i mjaftueshëm, kënaq, plotëson (nevojën))
Exempel
 • resurserna förslår interezervat nuk mjaftojnë
försmak [²fÖ:r+sma:k] subst.
(försmak, försmaken)
föraning, förkänsla
parashije
(shijim paraprak, njohje paraprake)
Exempel
 • få en försmak av någotshijoj diçka paraprakisht
försommar [²fÖ:r+såm:ar] subst.
(försommar, försommaren, försommarvärmen)
början av sommaren
verë e hershme
(fillim i verës)
Sammansättningar
 • försommarvärme försommarvärmennxehtësi e verës së hershme
försorg [för+sÅr:j] subst.
(försorg)
vård, omtanke
kujdes ("në shprehje")
(përkujdesje, vëmendje)
Exempel
 • dra försorg om någonkujdesem për dikë
 • genom någons försorgme kujdesin e dikujt
försover sig [för+sÅ:ver+sej] verb
(försover sig, försov, försovit, försov, försova)
sova för länge
fle shumë
(fle më shumë se ç'duhet, ngrihem vonë)
förspel [²fÖ:r+spe:l] subst.
(förspel, förspelet, förspel, förspelen)
inledande musikstycke
hyrje, prolog, prelud ("pararojë, veçanërisht fig. " fillimi i një ngjarje"")
(parathënie)
Exempel
 • förspelet till kriget i Mellanösternpretekst, prapavijë, prelud i luftës në Lindjen e Mesme
förspel [²fÖ:r+spe:l] subst.
(förspel, förspelet, förspel, förspelen)
inledning till samlag
fillim në marrëdhënie seksuale
förspiller [för+spIl:er] verb
(förspiller, förspillde, förspillt, förspill, förspilla)
slösa bort
<A förspiller x>
shpenzoj
(prish, harxhoj, çoj dëm)
Exempel
 • hon sörjde sin förspillda ungdomajo vajtonte për rininë e saj të çuar dëm
försprång [²fÖ:r+språ@:] subst.
(försprång, försprånget, försprång, försprången)
avstånd till den eller det som kommer efter, försteg
përparësi
(epërsi, avantazh, superioritet, shtysë, hov, hop)
Exempel
 • Sverige har tre poängs försprång till konkurrenternaSuedia ka tri pikë përparësi ndaj konkurrentëve, Suedia është tri pikë para konkurrentëve
förspänt [²fÖ:r+spen:t] adj.
förstad [²fÖ:r+sta:d] subst.
(förstad, förstaden, förstäder, förstads|gatan)
samhälle i utkant av stad
rrethinë
(periferi)
Exempel
 • Stockholms förstäderperiferi e Stokholmit
Sammansättningar
 • förstads|gata förstads|gatanrrugë në periferi
försteg [²fÖ:r+ste:g] subst.
(försteg, försteget)
försprång
përparësi
(që është në rend të parë)
förstärker [för+stÄr:ker] verb
(förstärker, förstärkte, förstärkt, förstärk, förstärka, förstärkningen)
göra starkare
<A förstärker x>
përforcoj, amplifikoj
(mbështes)
Exempel
 • personalen behöver förstärkas med fem tjänsterpersoneli duhet të përforcohet (mbështetet) me pesë vende të reja pune
Avledningar
 • förstärkning förstärkningenpërforcim-i, amplifikim-i
försvarare [för+svA:rare] subst.
(försvarare, försvararen, försvarare, försvararna)
jurist som inför domstol försvarar en person som misstänks för brott; försvarsadvokat
mbrojtës, avokat
(jurist, i cili para trupit gjykues merr në mbrojtje një person, i cili dyshohet për kryerjen e një krimi)
försäger sig [för+sEj:er+sej] verb
(försäger sig, försade, försagt, försäg, försäga)
(av misstag) säga något som skulle vara hemligt
<A försäger sig>
tregoj
(zbuloj, nxjerr në shesh (një të fshehtë) pa dashje, më shket goja)
försäljare [för+sEl:jare] subst.
(försäljare, försäljaren, försäljare, försäljarna)
person som säljer något
shitës
(person që shet diçka)
Sammansättningar
 • bilförsäljareshitës makinash (automjetesh)
 • återförsäljareshitës me pakicë
 • biljettförsäljareshitës biletash
försörjer [för+sÖr:jer] verb
(försörjer, försörjde, försörjt, försörj, försörja)
ansvara för uppehälle för
<A försörjer B (med x); A försörjer sig>
furnizoj, mbaj ("në kuptimin e përgjithshëm "furnizoj, nozulloj, pajis"")
(përgjigjem për jetesën (e dikujt), pajis dikë me diçka)
Exempel
 • hon försörjer sin manajo i siguron jetesën burrit, ajo e mban (financiarisht, ekonomikisht) burrin
 • försörja sigsiguroj jetesën
 • försörja landet med kolfurnizoj vendin me qymyr
förtar sig [för+tA:r+sej] verb
(förtar sig, förtog, förtagit, förtag, förtaga)
överanstränga sig
<A förtar sig>
Användning: ofta med negation
stërmundohem
(lodhem shumë, rraskapitem)
Exempel
 • på det nya jobbet behövde han inte förta signë punën e re atij nuk i duhet të stërmundohet
förtecken [²fÖ:r+tek:en] subst.
(förtecken, förtecknet, förtecken, förtecknen)
nottecken som anger höjning, sänkning el. återställning av toner
çelës muzikor që përcakton tonalitetin ("fig. "shenjë"")
Exempel
 • ett partiprogram med fascistiska förteckennjë program partiak me shenja fashiste
förtid [²fÖ:r+ti:d] subst.
förtiger [för+tI:ger] verb
(förtiger, förteg, förtigit, förtig, förtiga)
tiga med, hemlighålla
<A förtiger x/att+SATS>
hesht
(fsheh, lë në heshtje, mbaj të fshehtë)
Exempel
 • förtiga sanningenfsheh të vërtetën
förtjust [förcU:st] adj.
(förtjust, förtjust, förtjusta)
glad och nöjd
<förtjust (i B/x/att+INF)>
ngazëlluar (i,e) ("edhe "(i,e) dashuruar"")
(entuziazmuar (i,e), kënaqur (i,e), gëzuar (i,e), (i,e) dhënë së tepërmi pas diçkaje, (i,e) marrosur pas diçkaje)
Exempel
 • förtjust i stekt sill(i,e) marosur pas harengës së pjekur
förträngd [för+trE@:d] adj.
(förträngd, förträngt, förträngda)
bortträngd (till det undermedvetna)
shtypur (i,e)
(ndrydhur (i,e))
Exempel
 • förträngda upplevelserpërjetime të ndrydhura
förtränger [för+trE@:er] verb
(förtränger, förträngde, förträngt, förträng, förtränga)
undantränga (till det undermedvetna)
<A förtränger x>
shtrëngoj
(ngushtoj, ndrydh, zëvendësoj, injoroj, lë mënjanë)
Exempel
 • hans upplevelser under kriget gick inte att förträngapërjetimet e tij nga lufta nuk mund të injorohen
förtullar [för+tUl:ar] verb
(förtullar, förtullade, förtullat, förtulla)
betala tull för; låta behandlas av tullen
<A förtullar x>
paguaj doganë
((për mallin), paguaj taksë doganore)
förtur [²fÖ:r+tu:r] subst.
(förtur, förturen, förturs|rätten)
rättighet att komma före, företrädesrätt
përparësi
(parapëlqim, prioritet, preferencë, e drejtë përparësie)
Exempel
 • förtur i daghemskönpërparësi në radhën e gjatë për një vend në kopsht
Sammansättningar
 • förturs|rätt förturs|rättene drejta e përparësisë (prioriteti)
förtäckt [för+tEk:t] adj.
(förtäckt, förtäckt, förtäckta)
dold, antydd
jo i drejtpërdrejtë, indirekt, -e
(zhdrejtë (i,e), fshehur (i,e), mbuluar (i,e), maskuar (i,e))
Exempel
 • förtäckt kritikkritikë indirekte
 • (säga något) i förtäckta ordalag(them diçka) tërthorazi
förutser [²fÖ:ru:tse:r] verb
(förutser, förutsåg, förutsett, förutse, förutsebart)
räkna med, ana, vänta (sig)
<A förutser x>
parashoh
(parandiej)
Exempel
 • vi förutsåg tidigt vad som skulle händaqysh më parë e parandjemë se ç'do të ndodhte
Avledningar
 • förutsebar förutsebartparashikuesh/ëm (i), -me (e)
 • förutseendeparashikim, tejpamje, largpamësi, maturi
förutsätter [²fÖ:ru:tset:er] verb
(förutsätter, förutsatte, förutsatt, förutsätt, förutsätta)
ta för givet, antaga
<A/x förutsätter y/att + SATS>
supozoj
(marr me mend, nënkuptoj, presupozoj)
förvar [förvA:r] subst.
(förvar, förvaret, förvar, förvaren)
placering på säkert ställe
mbrojtje
(ruajtje)
Exempel
 • ta i förvarmarr në mbrojtje
 • i säkert förvarnë mbrojtje të sigurt
förvarnar [²fÖ:rva:r+nar] verb
(förvarnar, förvarnade, förvarnat, förvarna)
varna i förväg
<A/x förvarnar B (om y)>
paralajmëroj
(lajmëroj, tërheq vërejtjen parprakisht)
förvuxen [förvUk:sen] adj.
(förvuxen, förvuxet, förvuxna)
för stor
hardallosur (i,e)
(harlisur (i,e), shumë e madhe)
Exempel
 • en förvuxen buskenjë shkurre e hardallisur
förvägrar [förvÄ:grar] verb
(förvägrar, förvägrade, förvägrat, förvägra)
vägra
<A förvägrar B x/ att + INF>
refuzoj
(nuk pranoj, nuk lejoj, mohoj, kundërshtoj)
Exempel
 • han förvägrades att träffa sina barnatij i është mohuar e drejta të takojë fëmijët e vet
förväller [förvEl:er] verb
(förväller, förvällde, förvällt, förväll, förvälla)
koka (grönsaker etc) hastigt i vatten
<A förväller x>
ziej pak
(i jap një valë)
förödmjukar [²fÖ:rö:dmju:kar] verb
(förödmjukar, förödmjukade, förödmjukat, förödmjuka)
få någon att känna sig värdelös, kränka
<A förödmjukar B>
përul, poshtëroj, nënçmoj
Exempel
 • förödmjukande behandlingnjë trajtim poshtërues
genomför [²jE:nåmfö:r] verb
(genomför, genomförde, genomfört, genomför, genomföra)
utföra, realisera
<A genomför x>
kryej
(zbatoj, aplikoj, realizoj)
Exempel
 • genomföra ett programzbatoj një program
hård|för [²hÅ:r+dfö:r] adj.
(hård|för, hårdfört, hårdföra)
kraftfull, stark, hårdhänt
fortë (i,e)
(fuqish/ëm (i), -me (e), rezistent, -e, paepur (i,e))
marknads|för [²mAr:knadsfö:r] verb
(marknads|för, marknadsförde, marknadsfört, marknadsför, marknadsföra, marknadsföringen)
lansera (en vara), sälja
blej (shes) në treg
(nxjerr një mall në treg)
Avledningar
 • marknadsföring marknadsföringenshitblerje, tregti, marketing
medför [²mE:dfö:r] verb
(medför, medförde, medfört, medför, medföra)
ta med sig
<A medför x>
Användning: även lös sms
marr me vete
(mbaj me vete, kam me vete)
Exempel
 • passageraren medförde en stor hundudhëtari mbante me vete një qen të madh
medför [²mE:dfö:r] verb
(medför, medförde, medfört, medför, medföra)
ha till följd
<x medför y>
shkaktoj
(provokoj, çoj në, përfundon me)
Exempel
 • reformen medför ökad byråkratireforma shkakton rritjen e burokracisë
namn [nam:n] subst.
(namn, namnet, namn, namnen, namn|bytet, namn|ändringen)
det som någon kallas
emër
Exempel
 • en lista med namn på deltagarnanjë listë me emrat e pjesëmarrësve
 • en journalist vid namn Blomnjë gazetar me emrin Blum
Sammansättningar
 • förnamnemër
 • efternamnmbiemër
 • namn|byte namn|bytetndërrim i mbiemrit, ndryshim i mbiemrit
 • namn|ändring namn|ändringenndërrim i emrit, ndryshim i emrit
nedför [nE:dfö:r] prep. visa film
(nedför)
i riktning nedåt
Variantform: nerför
teposhtë
(tatëposhtë, poshtë)
Exempel
 • gå nedför trappanzbrez shkallët
ovanför [²Å:vanfö:r] prep.
(ovanför)
över
përmbi ("për hapësirën")
(sipër, mbi)
Exempel
 • ovanför dörrensipër derës, mbi derë
 • ovanför vattenytanmbi sipërfaqen e ujit
saluför [²sA:lufö:r] verb
(saluför, saluförde, salufört, saluför, saluföra)
utbjuda till försäljning
<A saluför x>
ofroj për shitje
(shes)
sammanför [²sAm:anfö:r] verb
(sammanför, sammanförde, sammanfört, sammanför, sammanföra)
göra så att två el. fler personer träffas
<A sammanför B och C>
bashkoj, njoh
((dy a më shumë njerëz))
slut|för [²slU:tfö:r] verb
(slut|för, slutförde, slutfört, slutför, slutföra)
föra till ett slut, avsluta
<A slut|för x>
përfundoj
(mbaroj, kryej)
Exempel
 • projektet slutfördes 1971projekti u përfundua në vitin 1971
tal|för [²tA:lfö:r] adj.
(tal|för, talfört, talföra)
som har lätt att tala, pratsam
fjalaman, -e
(gojëtar, -e, llafazan, -e)
tillför [²tIl:fö:r] verb
(tillför, tillförde, tillfört, tillför, tillföra, tillförseln)
förse med
<A/x tillför B/y z>
furnizoj
(nozulloj, pajis)
Exempel
 • tillföra staten pengari siguroj shtetit para
Avledningar
 • tillförsel tillförselnfurnizim, nozullim, pajisje
vapenför [²vA:penfö:r] adj.
(vapenför, vapenfört, vapenföra)
som kan bära vapen, duglig till krigstjänst
(i,e) aftë për ushtri
((i,e) aftë për luftë)
våld|för sig [²vÅl:dfö:r+sej] verb
(våld|för sig, våldförde, våldfört, våldför, våldföra)
våldta
<A våld|för sig på B/x>
përdhunoj ("edhe fig. "dhunoj, bëj kërdi, masakroj"")
Exempel
 • översättaren våldför sig på textenpërkthyesi po e masakron tekstin
återför [²Å:terfö:r] verb
(återför, återförde, återfört, återför, återföra)
föra tillbaka
<A återför x/B>
rikthej
(kthej prap)
Exempel
 • handskrifterna har nu återförts till Islanddorëshkrimet tani janë rikthyer në Islandë
överför [²Ö:verfö:r] verb
(överför, överförde, överfört, överför, överföra)
flytta från en punkt till en annan
<A överför B/x (från y till z)>
mbart, transmetoj
(çoj, transferoj, bart, zhvendos, dëgjoj)
Exempel
 • överföra smittatransmetoj një infeksion
 • fången överfördes till ett annat fängelsei burgosurin u dërgua në një burg tjetër