Mobi
+
följd [föl:jd] subst.
(följd, följden, följder, följd|sjukdomen)
resultat, verkan
pasojë
(rrjedhojë, rrjedhim, rezultat)
Exempel
 • en följd av den nya lagen blev minskad brottslighetligji i ri solli rënien e kriminalitetit
Uttryck
 • till följd av ("på grund av")për shkak të, si pasojë e, për rrjedhim, rrjedhimisht
Sammansättningar
 • följd|sjukdom följd|sjukdomenpasojë e sëmundjes, ndërlikim, komplikim
följd [föl:jd] subst.
(följd, följden, följder)
rad, räcka
varg
(rend, radhë, sërë, rresht)
Exempel
 • under en följd av årvite me radhë
arv [ar:v] subst.
(arv, arvet, arv, arven, arvs|anlaget, arv|skiftet, arv(s)|skatten)
kvarlåtenskap; ärftlighet, arvsanlag
trashëgim
(trashëgimi)
Exempel
 • gården gick i arv från far till sonprona kaloi në trashëgim nga i ati tek i biri
 • arv och miljötrashëgimia dhe ambienti
Sammansättningar
 • kulturarvtrashëgimi kulturore
 • arvs|anlag arvs|anlagetcilësi të trashëguara
 • arv|skifte arv|skiftetndarje e një trashëgimie
 • arv(s)|skatt arv(s)|skattentaksë trashëgimie
 • arv|följdtë trashëguarit
 • arvs|massafaktor trashëgimie
 • arvs|rätte drejtë trashëgimie
efterföljd [²Ef:terföl:jd] subst.
(efterföljd, efterföljden, efterföljder)
fortsättning i samma anda
vazhdim
Exempel
 • exemplet manar till efterföljdshembulli ia vlen të ndiqet
följd|riktig [²fÖl:jdrik:tig] adj.
(följd|riktig, följdriktigt, följdriktiga)
logisk, konsekvent
logjik, -e
(arsyesh/ëm (i), -me (e), logjiksh/ëm (i), -me (e), qëndruesh/ëm (i), -me (e))
ord [o:r+d] subst.
(ord, ordet, ord, orden, ord|följden, ord|listan)
minsta självständiga språkliga enhet
fjalë
(njësia më e vogël e mëvetësishme e gjuhës)
Exempel
 • säg inte ett ord till någon!mos i thuaj asnjë fjalë asnjerit!
 • fula ordfjalë të këqija, fjalë të pista (të ndyra)
Uttryck
 • med andra ord ("annorlunda uttryckt")me fjalë të tjera, ("shprehur ndryshe")
 • ha ord om sig ("vara känd för") att vara snål(i,e) njohur si koprrac, koprrac me nam
 • ord för ord ("ordagrant")fjalëpërfjalsh/ëm (i), -me (e), ("përpiktë (i,e)")
 • ta någon på orden ("tro på vad någon säger")i besoj fjalës së dikujt ("besoj në atë që më thotë dikush")
 • ha sista ordet ("vara den som bestämmer")kam fjalën e fundit, ("jam ai (ajo) që vendos")
 • begära el. ha ordet ("vilja hålla el. hålla ett anförande")kërkoj fjalën, mbaj një fjalim
 • ordet är fritt ("vem som helst får yttra sig")debati është i hapur ("gjithkush mund ta marrë fjalën")
 • ta till orda ("börja tala")marr fjalën ("filloj të flas")
 • hålla sitt ord ("hålla vad man lovat")mbaj fjalën e dhënë ("mbaj premtimin")
 • innan man vet ordet av ("mycket snabbt")para se të kuptoja se ku isha ("shumë shpejt")
Sammansättningar
 • glåpordpërqeshje, tallje, shpoti, romuz, përbuzje, fyerje
 • ord|följd ord|följdenrend i fjalëve (në fjali)
 • ord|lista ord|listanfjalor-i
ord|följd [²O:r+dföl:jd] subst.
(ord|följd, ordföljden, ordföljder)
satsdelarnas ordning i en sats
rend i fjalëve në fjali
ordning [²Å:r+dni@] subst.
(ordning, ordningen, ordningar, ordnings|följden)
normal följd, tur(ordning)
rend
(radhë)
Exempel
 • nummer sju i ordningennumri shtatë në radhë (sipas radhës)
 • i tur och ordningme radhë
 • i demokratisk ordningnë mënyrë demokratike
Sammansättningar
 • rangordningsipas përparësisë
 • storleksordningmadhësi
 • ordnings|följd ordnings|följdenrend, radhë, varg, vijim, vazhdimësi
tron|följd [²trO:nföl:jd] subst.
(tron|följd, tronföljden)
den ordning i vilken kungamakten ärvs
trashëgimi froni