Mobi
+
fågel [fÅ:gel] subst.
(fågel, fågeln, fåglar, fågel|buren, fågel|livet)
ryggradsdjur med vingar och fjädrar
zog
Sammansättningar
 • sångfågelzog këngëtar
 • flyttfågelzog shtegtar
 • fågel|bur fågel|burenkafaz zogjsh
 • fågel|liv fågel|livetjetë shpendësh, jetë e shpendëve
 • fågel|holkkafaz zogu
 • fågel|skrämmadordolec për të trembur zogj, vovë
 • fågel|skådarevrojtues zogjsh
 • fågel|vägenrrugë ajrore, vijë e drejtë
Extra
art [a:r+t] subst.
(art, arten, arter)
sort, slag, typ
lloj
(soj, tip, farë)
Exempel
 • huset är unikt i sin artshtëpia është unike në llojin e vet
Sammansättningar
 • fågelartlloj shpendi
bröst [brös:t] subst.
(bröst, bröstet, bröst, brösten, bröst|cancern)
övre framsidan på (människo)kroppen; kvinnans barm
gjoks, gji
(sisë)
Exempel
 • mamman gav babyn bröstetnëna i dha gji foshnjës
Uttryck
 • slå sig för sitt bröst ("uppträda självbelåtet, brösta sig")rrah gjoksin ("mburrem, lëvdohem, ngrefosem")
Sammansättningar
 • fågelbröstgjoks shpendësh
 • bröst|cancer bröst|cancernkancer në gji
 • bröst|vårtathithë, thimth, maja e sisës
Extra
bur [bu:r] subst.
(bur, buren, burar)
låda eller rum med gallerväggar
kafaz
Exempel
 • hon gick av och an som ett djur i burajo ecte lart e poshtë si bisha në kafaz
Sammansättningar
 • fågelburkafaz zogjsh
flytt|fågel [²flYt:få:gel] subst.
(flytt|fågel, flyttfågeln, flyttfåglar)
fågel som flyger till varmare platser på vintern
zog shtegtar
holk [hål:k] subst.
(holk, holken, holkar)
snickrat fågelbo
kafaz
Sammansättningar
 • fågelholkkafaz zogjsh
hona [²hO:na] subst.
(hona, honan, honor, hon|könet)
djur av kvinnligt kön
kafshë femër
Sammansättningar
 • fågelhonazog femër
 • hon|kön hon|könetgjini femërore
kanarie|fågel [²kanA:riefå:gel] subst.
(kanarie|fågel, kanariefågeln, kanariefåglar)
en slags fink (Serinus canaria) som i Sverige brukar hållas i bur
kanarinë
(lloj zogu Serinus canaria)
Extra
olycks|fågel [²O:lyk:sfå:gel] subst.
(olycks|fågel, olycksfågeln, olycksfåglar)
person som ofta orsakar el. ställer till olyckshändelser, olycksbarn
zog ogurzi
(person i predispozuar për fatkeqësi apo që bie shpesh pre fatkeqësish)
paus [pa+os] subst.
(paus, pausen, pauser, paus|fågeln)
uppehåll i en verksamhet
ndërprerje, pushim, pauzë
(pushim i shkurtër)
Exempel
 • göra en paus i arbetetbëj një ndërprerje në punë, bëj një pauzë në punë
Sammansättningar
 • rökpauspauzë për të pirë cigare
 • andningspauspauzë në frymëmarrje
 • vilopauspauzë pushimi
 • paus|fågel paus|fågelnsigël muzikore përgjatë pauzës mes dy materialeve të një programi radiofonik
sång [så@:] subst.
(sång, sången, sånger, sång|rösten)
det att sjunga, sjungande
këngë
(të kënduar)
Sammansättningar
 • folksångkëngë popullore
 • fågelsångkëngë e zogut
 • psalmsångkëndim i psalmeve
 • sång|röst sång|röstenzë për të kënduar
vinge [²vI@:e] subst.
(vinge, vingen, vingar, ving|slaget)
kroppsdel som fågel flyger med
krahë ("fig. për krahët e avionit")
(fletë)
Uttryck
 • få luft under vingarna ("komma igång på riktigt med något")filloj mirë me diçka, nis mbarë një punë
 • pröva vingarna ("försöka klara sig på egen hand")provoj zotësinë, provoj forcat e mia
Sammansättningar
 • fågelvingekrahët e zogut
 • ving|slag ving|slagetflatrim, rrahje e krahëve (të shpendit)
Extra