Mobi
+
ersättning [²E:r+set:ni@ el. ²Ä:-] subst.
(ersättning, ersättningen, ersättningar, ersättnings|skyldigt)
betalning
dëmshpërblim
(kompensim)
Exempel
 • jag fick ersättning för sveda och värkunë mora kompensim për vuajtjet që kisha kaluar
Sammansättningar
 • övertidsersättningkompensim për punë jashtë orarit
 • ersättnings|skyldig ersättnings|skyldigti detyruar të paguajë dëmshpërblim (kompensim)
ersättning [²E:r+set:ni@ el. ²Ä:-] subst.
(ersättning, ersättningen, ersättningar, ersättnings|industrin)
något som ersätter något, reserv
zëvendësim
(ndërrim)
Sammansättningar
 • ersättnings|industri ersättnings|industrinindustri zëvendësuese
aktivitetsersättning [²aktivitE:tse:r+set:ni@] subst.
döds|fall [²dÖt:sfal:] subst.
(döds|fall, dödsfallet, dödsfall, dödsfallen, dödsfalls|ersättningen)
ett enskilt fall av död, bortgång
rast vdekjeje
(vdekje)
Exempel
 • försäkringen gäller vid dödsfallsigurimi vlen në rast vdekjeje
 • det inträffar 1 000 dödsfall i trafiken varje årçdo vit humbasin jetën nga aksidentet automobilistike 1 000 persona
Sammansättningar
 • dödsfalls|ersättning dödsfalls|ersättningendëmshpërblim në rast vdekjeje
handikapp|ersättning [²hAn:dikape:r+set:ni@] subst.
(handikapp|ersättning, handikappersättningen)
en form av ekonomiskt stöd för sjuka eller funktionshindrade som fyllt 16 år
pension invaliditeti
invaliditet [invaliditE:t] subst.
(invaliditet, invaliditeten, invaliditets|ersättningen)
det att vara invalid
invaliditet
(gjymti, gjymtim)
Sammansättningar
 • invaliditets|ersättning invaliditets|ersättningenkompensim invaliditeti
resekostnads|ersättning [²rE:sekåstnadse:r+set:ni@] subst.
(resekostnads|ersättning, resekostnadsersättningen)
ersättning för kostnader vid vissa typer av resor
kompensim i shpenzimeve të udhëtimit
(kompensim për shpenzimet që bëhen për disa lloj udhëtimesh)
semester [semEs:ter] subst.
(semester, semestern, semestrar, semesterersättningen, semestervikarien, semesterfiraren)
lagstadgad årlig ledighet med lön
pushim vjetor
Exempel
 • ta en veckas semestermarr një javë pushim
 • ha semester i julikam pushim në korrik
 • hon är på semesterajo është me pushime
Sammansättningar
 • cykelsemesterkalimi i pushimit duke organizuar udhëtime me biçikletë
 • industrisemesterpushim vjetor kolektiv (i punëtorëve të industrisë)
 • semesterersättning semesterersättningenshpërblim në para për pushimin vjetor
 • semestervikarie semestervikarienzëvendësues (i një punonjësi) gjatë periudhës së pushimit vjetor
Avledningar
 • semesterfirare semesterfirarenturist, pushues
semester|ersättning [²semEs:tere:r+set:ni@] subst.
(semester|ersättning, semesterersättningen)
betalning för den semesterlön som arbetsgivaren inte hunnit betala ut till arbetstagaren när dennes anställning upphör
shpërblim për pushimet
sjuk|ersättning [²$U:ke:r+set:ni@] subst.
sjukvårds|ersättning [²$U:kvå:r+dse:r+set:ni@] subst.
(sjukvårds|ersättning, sjukvårdsersättningen)
ersättning för en persons sjukvårdskostnader enligt lagen om allmän försäkring
kompensim për shpenzimet e mjekimit
övertid [²Ö:ver+ti:d] subst.
(övertid, övertiden, övertids|arbetet, övertids|ersättningen)
arbetstid utöver den normala
punë jashtë orarit
(shtesë (plotësuese))
Exempel
 • arbeta övertidbëj punë jashtë orarit (zyrtar)
Sammansättningar
 • övertids|arbete övertids|arbetetpunë jashtë orarit (të punës)
 • övertids|ersättning övertids|ersättningenshpërblim për punë jashtë orarit (të punës)