Mobi
+
arbetslivs|erfarenhet [²Ar:be:tslif:se:rfa:renhe:t] subst.
(arbetslivs|erfarenhet, arbetslivserfarenheten, arbetslivserfarenheter)
erfarenhet från yrkesverksamhet
përvojë profesionale ("që është e rëndësishme si kreditet në disa degë të arsimit profesional")
(përvojë e punës)
erfarenhet [²E:rfa:renhe:t el. ²Ä:-] subst.
(erfarenhet, erfarenheten, erfarenheter, erfarenhets|mässigt)
upplevelse; kunskap (genom egna upplevelser)
përvojë
(eksperiencë, përjetim)
Exempel
  • han hade tio års erfarenhet av jobbetai kishte dhjetë vjet përvojë pune
  • erfarenheterna från resan var mycket godapërvojat që përjetuam nga udhëtimi ishin shumë të mira
Sammansättningar
  • livserfarenhetpërvojë jete
  • erfarenhets|mässig erfarenhets|mässigtqë del nga përvoja