Mobi
+
erfarenhet [²E:rfa:renhe:t el. ²Ä:-] subst.
(erfarenhet, erfarenheten, erfarenheter, erfarenhets|mässigt)
upplevelse; kunskap (genom egna upplevelser)
përvojë
(eksperiencë, përjetim)
Exempel
 • han hade tio års erfarenhet av jobbetai kishte dhjetë vjet përvojë pune
 • erfarenheterna från resan var mycket godapërvojat që përjetuam nga udhëtimi ishin shumë të mira
Sammansättningar
 • livserfarenhetpërvojë jete
 • erfarenhets|mässig erfarenhets|mässigtqë del nga përvoja
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
arbetslivs|erfarenhet [²Ar:be:tslif:se:rfa:renhe:t] subst.
(arbetslivs|erfarenhet, arbetslivserfarenheten, arbetslivserfarenheter)
erfarenhet från yrkesverksamhet
përvojë profesionale ("që është e rëndësishme si kreditet në disa degë të arsimit profesional")
(përvojë e punës)