Mobi
+
annandag [²An:anda:g] subst.
(annandag, annandagen, annandagar)
dagen efter jul-, påsk- och pingstdagen
(dita e dytë pas Krishtlindjeve, Pashkëve dhe Rrëshajave)
Exempel
 • Annandag juldita e dytë pas Krishtlindjeve
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
avlöning [²A:vlö:ni@] subst.
(avlöning, avlöningen, avlöningar, avlönings|dagen)
lön, ersättning för arbete
pagë
(rrogë, shpërblim për punën)
Sammansättningar
 • avlönings|dag avlönings|dagendita e marrjes së rrogës
avslutning [²A:vslu:tni@] subst.
(avslutning, avslutningen, avslutningar, avslutnings|dagen)
slut, fullbordan
përfundim
(kryerje, fund, mbarim, mbyllje)
Exempel
 • som avslutning på tävlingen spelades nationalsångennë përfundim të garës u ekzekutua himni kombëtar
Sammansättningar
 • skolavslutningfestë për mbarimin e vitit shkollor
 • avslutnings|dag avslutnings|dagendita përfundimtare, dita e fundit
dag [da:g] subst.
(dag, dagen dan, dagar dar, dags|tidningen)
ljus del av ett dygn; dagsljus
ditë
(koha nga lindja e diellit deri në perëndim)
Exempel
 • natt och dagnatë e ditë
Uttryck
 • god dag!mirëdita!
 • en vacker dag ("när man minst anar det")një ditë e bukur ("një ditë të bukur...")
 • han är sin far upp i dagen ("han är mycket lik sin far")ai është i ati në vend; ai është kryekëput si i ati
 • komma i dagen ("bli känd")nxjerr në shesh (në dritë); i del tymi diçkaje, zbuloj diçka
 • se dagens ljus ("födas")sheh dritën e diellit ("lind")
Sammansättningar
 • sommardagditë vere
 • dags|tidning dags|tidningengazetë e përditshme
 • temadagditë kushtuar një teme
 • dag|centerqendër ditore për të moshuar dhe invalidë
dag [da:g] subst.
(dag, dagen dan, dagar dar)
datum, veckodag; dygn
ditë
(ditë jave; periudhë 24 orëshe)
Exempel
 • i dag (idag)sot
 • härom dagen (dan)dje, një ditë më parë
 • för några dagar (dar) sedandisa ditë më parë; para pak kohe; ditë më parë
 • dagens rättushqimi i ditës
Uttryck
 • inte på år och dag ("inte på länge")jo për një kohë të gjatë
Sammansättningar
 • dags|aktuellngjarjet aktuale të ditës
Extra
dag [da:g] subst.
(dag, dagen dan, dagar dar)
tid, period
Användning: endast i fraser
kohë
(periudhë)
Uttryck
 • i våra dar ("nuförtiden")në ditët tona; në kohën tonë, tani
 • i dagarna ("när som helst")ditët e fundit; së shpejti
 • vad i allsin dar! ("vad i hela världen")si dreqin ! si të shkretën! ç'dreqin!
 • sluta sina dagar ("dö")(i) mbyll (ngrys) ditët e veta ("vdes")
domedag [²dOm:eda:g] subst.
(domedag, domedagen)
yttersta dagen
fund i botës
(ditë e gjyqit të fundit (fet.))
doppare|dagen [²dÅp:ar(e)da:gen] namn jämför doppar
(doppare|dagen)
julafton, den dag då man doppar i grytan
prag Krishtlindjesh
(dita, kur buka "ngjyhet në vorbë" dhe hahet, si traditë e fillimit të festimeve për Krishtlindje)
examen [eksA:men] subst.
(examen, examen, examina, examens|arbetet, examens|dagen)
prov, förhör; avslutning i skolan; godkänd högre utbildning
provim
(diplomë, provim përfundimtar, provim diplome)
Exempel
 • hon tog examen vid Lunds universitet redan 1940ajo u diplomua në Universitetin e Lundit në vitin 1940
Sammansättningar
 • civilekonomexamendiplomë e fakultetit ekonomik
 • examens|arbete examens|arbetetpunim diplome
 • examens|dag examens|dagenditë e provimit
fri|dag [²frI:da:g] subst.
(fri|dag, fridagen, fridagar)
ledig dag
ditë pushimi
(ditë e lirë, ditë pa punë)
förfallo|dag [²förfAl:oda:g] subst.
(förfallo|dag, förfallodagen, förfallodagar)
den dag då en skuld senast måste vara betald
ditë e skadimit
(ditë e fundit për pagimin e një llogarie)
går [gå:r] subst.
helg [hel:j] subst.
(helg, helgen, helger, helgfirandet, helgdagen)
period av ledighet vid veckoslut
festë, kremte ("edhe për pushimin në ditët e festave fetare")
(ditë pushimi)
Sammansättningar
 • julhelgfesta e krishtlindjes
 • långhelge kremte e madhe
 • helgfirande helgfirandetkremtimi i së festës
 • helgdag helgdagenditë e kremte, ditë pushimi
helg|dag [²hEl:jda:g] subst.
(helg|dag, helgdagen, helgdagar)
söndag eller annan kyrklig högtid
ditë feste
(ditë e kremte, festë)
Motsatser: vardag
insjuknande|dag [²In:$u:knandeda:g] subst.
(insjuknande|dag, insjuknandedagen, insjuknandedagar)
dag då en sjukanmäld person blev sjuk
dita e parë e sëmundjes
jul|dagen [²jU:lda:(ge)n] namn
(jul|dagen)
den 25 december
dita e parë e krishtlindjeve
(25 dhjetori)
kläm|dag [²klEm:da:g] subst.
(kläm|dag, klämdagen, klämdagar)
arbetsdag mellan två helgdagar som man ofta arbetar in
(ditë pune mes dy të kremteve (e cila realizohet paraprakisht))
morgon|dag [²mÅr:(g)ånda:g] subst.
(morgon|dag, morgondagen, morgondagar)
nästa dag
dita e nesërme ("fig. "e ardhmja"")
(e nesërmja)
Exempel
 • morgondagens samhälleshoqëri e së ardhmes
national- [²nat$onA:l-] förled jämför riks-
(national-, national|dagen, national|ekonomin, national|inkomsten)
som gäller hela nationen
kombëtar, -e
(nacional, -e)
Sammansättningar
 • national|dag national|dagenfestë kombëtare
 • national|ekonomi national|ekonominekonomi kombëtare
 • national|inkomst national|inkomstentë ardhura kombëtare
 • NationalmuseumMuze Kombëtar
pingst [pi@:st] subst.
(pingst, pingsten, pingst|dagen, pingst|bröllopet)
kristen högtid som infaller sju veckor efter påsk
rrëshajë
(festë e krishterë, shtatë javë pas pashkëve)
Sammansättningar
 • pingst|dag pingst|dagenditë e rrëshajave
 • pingst|bröllop pingst|bröllopetdasmë në ditën e rrëshajave
påsk [pås:k] subst.
(påsk, påsken, påskar, påsk|dagen, påsk|lovet, påsk|riset)
en högtid med religiös betydelse som firas i mars eller april
Pashkët
(festë fetare që festohet në mars dhe prill)
Exempel
 • Annandag påskditë e dytë e Pashkëve
Sammansättningar
 • påsk|dag påsk|dagenDitë e Pashkëve
 • påsk|lov påsk|lovetfestë e Pashkëve
 • påsk|ris påsk|risetdegëz e stolisur me pupla shumëngjyrëshe për Pashkët
 • påsk|aftonnatë e Pashkëve
riks|dag [rIk:sda(:g)] subst.
(riks|dag, riksdagen, riksdagar, riksdags|beslutet, riksdags|ledamoten)
namn på folkrepresentationen i Sverige (och Finland)
parlament-i
((emërtim i parlamentit në Suedi e Finlandë))
Exempel
 • regering och riksdagqeveria dhe parlamenti
 • majoritet i riksdagenshumicë në parlament
Sammansättningar
 • tvåkammarriksdagsistem parlamentar me dy dhoma
 • elevriksdagkuvend i nxënësve (në Suedi)
 • riksdags|beslut riksdags|beslutetvendim parlamentar (i parlamentit)
 • riksdags|ledamot riksdags|ledamotenanëtar i parlamentit, deputet
skott|dag [²skÅt:da:(g)] subst.
(skott|dag, skottdagen, skottdagar)
dag som läggs till (den 24 februari) varje skottår
njëzetenëntë shkurti
((i vitit të brishtë, që bie një herë në çdo katër vjet))
sommar [²sÅm:ar] subst.
(sommar, sommaren, somrar, sommar|dagen, sommar|kappan)
den varmaste årstiden
verë
(behar)
Exempel
 • en regnig sommarnjë verë me shi
 • under hela sommarengjatë gjithë verës
 • på somrarnanë verë, verës
Sammansättningar
 • sensommarverë e vonë
 • sommar|dag sommar|dagenditë vere
 • sommar|kappa sommar|kappanmantel (pelerinë) vere
Extra
tacksägelse [²tAk:sej:else el. -sä:gelse] subst.
(tacksägelse, tacksägelsen, tacksägelser)
det att säga tack
falënderim
(mirënjohje)
Sammansättningar
 • tacksägelse|dagenditë e falënderimit
Trettondagen [²trEt:ånda:(ge)n] namn
(Trettondagen)
trettonde dagen efter jul (= 6 januari)
Ditë e Ujit të Bekuar
(6 janari)
åhörar|dag [²Å:hö:rar+da:g] subst.
(åhörar|dag, åhörardagen, åhörardagar)
dag i skolan då föräldrar kan lyssna till lektionerna
Dita e Prindërve në Shkollë
(Në këtë ditë prindërit kanë të drejtë të jenë në shkollë dhe të ndjekin mësimin)
års|dag [²Å:r+sda:g] subst.
(års|dag, årsdagen, årsdagar)
dag då något viktigt inträffat för ett eller flera år sedan
përvjetor
(vjetor; ditë që ka ndodhur ndonjë ngjarje me rëndësi në jetën e individit ose të shoqërisë pas një ose shumë viteve më parë)
åtta [²Åt:a] räkn.
(åtta, åttatimmars|dagen, åtta|årigt)
8
tetë
(numër tetë)
Sammansättningar
 • åttatimmars|dag åttatimmars|dagenditë pune tetëorëshe
 • åtta|årig åtta|årigttetëvjeçar -e