Mobi
+
dag [da:g] subst.
(dag, dagen dan, dagar dar, dags|tidningen)
ljus del av ett dygn; dagsljus
ditë
(koha nga lindja e diellit deri në perëndim)
Exempel
 • natt och dagnatë e ditë
Uttryck
 • god dag!mirëdita!
 • en vacker dag ("när man minst anar det")një ditë e bukur ("një ditë të bukur...")
 • han är sin far upp i dagen ("han är mycket lik sin far")ai është i ati në vend; ai është kryekëput si i ati
 • komma i dagen ("bli känd")nxjerr në shesh (në dritë); i del tymi diçkaje, zbuloj diçka
 • se dagens ljus ("födas")sheh dritën e diellit ("lind")
Sammansättningar
 • sommardagditë vere
 • dags|tidning dags|tidningengazetë e përditshme
 • temadagditë kushtuar një teme
 • dag|centerqendër ditore për të moshuar dhe invalidë
dag [da:g] subst.
(dag, dagen dan, dagar dar)
datum, veckodag; dygn
ditë
(ditë jave; periudhë 24 orëshe)
Exempel
 • i dag (idag)sot
 • härom dagen (dan)dje, një ditë më parë
 • för några dagar (dar) sedandisa ditë më parë; para pak kohe; ditë më parë
 • dagens rättushqimi i ditës
Uttryck
 • inte på år och dag ("inte på länge")jo për një kohë të gjatë
Sammansättningar
 • dags|aktuellngjarjet aktuale të ditës
Extra
dag [da:g] subst.
(dag, dagen dan, dagar dar)
tid, period
Användning: endast i fraser
kohë
(periudhë)
Uttryck
 • i våra dar ("nuförtiden")në ditët tona; në kohën tonë, tani
 • i dagarna ("när som helst")ditët e fundit; së shpejti
 • vad i allsin dar! ("vad i hela världen")si dreqin ! si të shkretën! ç'dreqin!
 • sluta sina dagar ("dö")(i) mbyll (ngrys) ditët e veta ("vdes")
annandag [²An:anda:g] subst.
(annandag, annandagen, annandagar)
dagen efter jul-, påsk- och pingstdagen
(dita e dytë pas Krishtlindjeve, Pashkëve dhe Rrëshajave)
Exempel
 • Annandag juldita e dytë pas Krishtlindjeve
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
avlöning [²A:vlö:ni@] subst.
(avlöning, avlöningen, avlöningar, avlönings|dagen)
lön, ersättning för arbete
pagë
(rrogë, shpërblim për punën)
Sammansättningar
 • avlönings|dag avlönings|dagendita e marrjes së rrogës
avslutning [²A:vslu:tni@] subst.
(avslutning, avslutningen, avslutningar, avslutnings|dagen)
slut, fullbordan
përfundim
(kryerje, fund, mbarim, mbyllje)
Exempel
 • som avslutning på tävlingen spelades nationalsångennë përfundim të garës u ekzekutua himni kombëtar
Sammansättningar
 • skolavslutningfestë për mbarimin e vitit shkollor
 • avslutnings|dag avslutnings|dagendita përfundimtare, dita e fundit
brott [bråt:] subst.
(brott, brottet, brott, brotten)
plats där man bryter sten
Användning: mest i sms
gurore
(minierë)
Sammansättningar
 • stenbrottguror/e-ja
 • dagbrottminierë në sipërfaqe
bröllop [²brÖl:åp] subst.
(bröllop, bröllopet, bröllop, bröllopen, bröllops|gästen)
fest när man gifter sig
dasmë
(kurorëzim)
Exempel
 • fira bröllopbëj dasmë
Sammansättningar
 • kyrkbröllopkurorëzim në kishë
 • bröllops|gäst bröllops|gästenmysafir (i ftuar) në dasmë
 • bröllops|dagditë kurorëzimi (dasme)
 • bröllops|nattnatë e dasmës
 • bröllops|resaudhëtim bashkëshortësh, udhëtim dasme
Extra
dag|barn [²dA:gba:r+n] subst.
(dag|barn, dagbarnet, dagbarn, dagbarnen)
barn som tas omhand i privatfamilj eller familjedaghem medan föräldrarna arbetar eller studerar
(fëmijë që merret nën kujdestari nga një familje ose nga një ent parashkollor gjatë kohës kur prindërit janë në punë ose në shkollë)
dagbarn|vårdare [²dA:gba:r+nvå:r+dare] subst.
(dagbarn|vårdare, dagbarnvårdaren, dagbarnvårdare, dagbarnvårdarna)
en person som kommunen har anställt för att ta emot andras barn i sitt hem (familjedaghem) när föräldrarna arbetar eller studerar
dado
(kujdestare, person i ngarkuar nga kommuna me detyrën për t'u kujdesur për fëmijët e të tjerëve, duke i marrë ata në shtëpinë e vet gjatë kohës që prindërit e këtyre fëmijëve janë në punë apo në shkollë)
dag|bok [²dA:gbo:k] subst.
(dag|bok, dagboken, dagböcker, dagboks|anteckningen)
bok där man skriver upp vad som händer varje dag
ditar
(fletore a bllok ku shënojmë ngjarjet e një dite)
Sammansättningar
 • dagboks|anteckning dagboks|anteckningenshënime në ditar
dag|brott [²dA:gbråt:] subst.
(dag|brott, dagbrottet, dagbrott, dagbrotten)
plats för dagbrytning
gërmim në sipërfaqe
(vend për gërmime sipërfaqësore)
dag|brytning [²dA:gbry:tni@] subst.
(dag|brytning, dagbrytningen, dagbrytningar)
brytning av malm uppe vid jordytan
gërmim në sipërfaqe
(nxjerrje e mineralit nga sipërfaqja e tokës)
dag|central [²dA:gsentra:l] subst.
(dag|central, dagcentralen, dagcentraler)
samlingspunkt i många kommuner för äldre och handikappade med möjlighet till fritidssysselsättning, fotvård, hårvård, gymnastik etc
qendër ditore
((ku pleqtë dhe invalidët zhvillojnë aktivitete të ndryshme))
dag|drivare [²dA:gdri:vare] subst.
(dag|drivare, dagdrivaren, dagdrivare, dagdrivarna)
person som är sysslolös av egen vilja
përtac-i
(dembel-i, person që e vret kohën kot)
dag|drömmer [²dA:gdröm:er] verb
(dag|drömmer, dagdrömde, dagdrömt, dagdröm, dagdrömma)
fantisera
<A dag|drömmer (om x/B)>
ëndërroj
(fantazoj, imagjinoj)
dag|hem [²dA:ghem:] subst.
(dag|hem, daghemmet, daghem, daghemmen)
en form av kommunal förskola
kopsht, çerdhe
((fëmijësh), ent komunal parashkollor)
Sammansättningar
 • barndaghemkopsht ditor për fëmijë
 • daghems|köradhë në listën e fëmijëve për në çerdhe (kopsht)
dag|jämning [²dA:gjem:ni@] subst.
(dag|jämning, dagjämningen)
tidpunkt då dag och natt är lika långa
ekiunoks
(kohë kur dita dhe nata janë të barabarta)
Sammansättningar
 • höstdagjämningekuinoksi i vjeshtës
 • vårdagjämningekuinoks i pranverës
dag|mamma [²dA:gmam:a] subst.
(dag|mamma, dagmamman, dagmammor)
kvinna som tar emot dagbarn
kujdestare
((që kujdeset për fëmijët e familjeve të tjera gjatë ditës))
dag|ordning [²dA:gå:r+dni@] subst.
(dag|ordning, dagordningen)
lista på frågor som ska diskuteras vid ett sammanträde
rend i ditës ("edhe fig.")
(lista e pyetjeve që do të diskutohen në një mbledhje)
Exempel
 • vad står på dagordningen?cili është rendi i ditës? ç'përmban rendi i ditës?
dag|penning [²dA:gpen:i@] subst.
(dag|penning, dagpenningen)
utbildningsbidrag (för fem dagar per vecka) vid arbetsmarknadsutbildning
dietë
(ndihmë në të holla gjatë periudhës së kualifikimit në tregun e punës)
dag|slända [²dA:gslen:da] subst.
(dag|slända, dagsländan, dagsländor)
en insekt som lever högst några dagar
mizë maji ("fig. "dukuri jetëshkurtër"")
(insekt jetëshkurtër, insekt që nuk jeton më shumë se disa ditë)
dag|tid [²dA:gti:d] subst.
(dag|tid)
del av dygnet som inte är natt el. kväll
ditë
(pjesa e ditës që nuk përfshin natën ose mbrëmjen)
Exempel
 • studera på dagtidstudioj ditën
 • affären har öppet enbart på dagtidshitorja është e hapur vetëm ditën
domedag [²dOm:eda:g] subst.
(domedag, domedagen)
yttersta dagen
fund i botës
(ditë e gjyqit të fundit (fet.))
dröm [dröm:] subst.
(dröm, drömmen, drömmar, dröm|köket)
fantasi under sömnen
ëndërr ("edhe për fantazi në gjendje të zgjuar " dëshirë e zjarrtë që duam të realizojmë në të ardhmen"")
(fantazi në gjumë)
Exempel
 • i natt hade jag en egendomlig drömmbrëmë pashë një ëndërr të çuditshme
 • drömmen om ett jämlikt samhälleëndrra për një shoqëri të barabartë
 • försjunken i drömmar(i,e) zhytur në ëndërrime
Sammansättningar
 • mardrömëndërr e keqe, makth
 • dagdrömëndërr me sy hapur
 • dröm|kök dröm|köketkuzhinë e ëndërruar
 • dröm|bilveturë e ëndërruar
 • dröm|jobbpunë e ëndërruar
Avledningar
 • drömskëndërrues, -e, ëndërruar (i,e), si në ëndërr
examen [eksA:men] subst.
(examen, examen, examina, examens|arbetet, examens|dagen)
prov, förhör; avslutning i skolan; godkänd högre utbildning
provim
(diplomë, provim përfundimtar, provim diplome)
Exempel
 • hon tog examen vid Lunds universitet redan 1940ajo u diplomua në Universitetin e Lundit në vitin 1940
Sammansättningar
 • civilekonomexamendiplomë e fakultetit ekonomik
 • examens|arbete examens|arbetetpunim diplome
 • examens|dag examens|dagenditë e provimit
fri|dag [²frI:da:g] subst.
(fri|dag, fridagen, fridagar)
ledig dag
ditë pushimi
(ditë e lirë, ditë pa punë)
födelse|dag [²fÖ:delseda:g] subst.
(födelse|dag, födelsedagen, födelsedagar, födelsedags|presenten)
årsdagen av den dag då man föddes
ditëlindje
(ditë e lindjes)
Sammansättningar
 • födelsedags|present födelsedags|presentendhuratë për ditëlindje
förbrukning [förbrU:kni@] subst.
(förbrukning, förbrukningen, sista förbrukningsdagen)
användning, åtgång, konsumtion
përdorim
(harxhim, konsum, shpenzim)
Sammansättningar
 • sista förbruknings|dag sista förbrukningsdagendita (e fundit) e përdorimit (të një malli)
föreståndare [²fÖ:restån:dare] subst.
(föreståndare)
ledare, chef
udhëheqës
(drejtor, mbykëqyrës, shef)
Sammansättningar
 • daghemsföreståndaredrejtor çerdheje për fëmijë
förfallo|dag [²förfAl:oda:g] subst.
(förfallo|dag, förfallodagen, förfallodagar)
den dag då en skuld senast måste vara betald
ditë e skadimit
(ditë e fundit për pagimin e një llogarie)
god|dag [godA:(g)] interj.
går [gå:r] subst.
helg [hel:j] subst.
(helg, helgen, helger, helgfirandet, helgdagen)
period av ledighet vid veckoslut
festë, kremte ("edhe për pushimin në ditët e festave fetare")
(ditë pushimi)
Sammansättningar
 • julhelgfesta e krishtlindjes
 • långhelge kremte e madhe
 • helgfirande helgfirandetkremtimi i së festës
 • helgdag helgdagenditë e kremte, ditë pushimi
helg|dag [²hEl:jda:g] subst.
(helg|dag, helgdagen, helgdagar)
söndag eller annan kyrklig högtid
ditë feste
(ditë e kremte, festë)
Motsatser: vardag
hem [hem:] subst.
(hem, hemmet, hem, hemmen)
institution som fungerar som bostad
(institucion që funksionon si banesë ose strehë)
Sammansättningar
 • vårdhemshtëpi për të sëmurë kronik, qendër përkujdesjeje
 • daghemkopsht, çerdhe (fëmijësh), institucion parashkollor
 • vandrarhembujtinë me çmime të lira
insjuknande|dag [²In:$u:knandeda:g] subst.
(insjuknande|dag, insjuknandedagen, insjuknandedagar)
dag då en sjukanmäld person blev sjuk
dita e parë e sëmundjes
kläm|dag [²klEm:da:g] subst.
(kläm|dag, klämdagen, klämdagar)
arbetsdag mellan två helgdagar som man ofta arbetar in
(ditë pune mes dy të kremteve (e cila realizohet paraprakisht))
morgon|dag [²mÅr:(g)ånda:g] subst.
(morgon|dag, morgondagen, morgondagar)
nästa dag
dita e nesërme ("fig. "e ardhmja"")
(e nesërmja)
Exempel
 • morgondagens samhälleshoqëri e së ardhmes
namns|dag [nAm:nsda(:g)] subst.
(namns|dag, namnsdagen, namnsdagar)
dag då ens förnamn står i almanackan
ditë e emrit
(ditë e pagëzimit)
national- [²nat$onA:l-] förled jämför riks-
(national-, national|dagen, national|ekonomin, national|inkomsten)
som gäller hela nationen
kombëtar, -e
(nacional, -e)
Sammansättningar
 • national|dag national|dagenfestë kombëtare
 • national|ekonomi national|ekonominekonomi kombëtare
 • national|inkomst national|inkomstentë ardhura kombëtare
 • NationalmuseumMuze Kombëtar
ordning [²Å:r+dni@] subst.
(ordning, ordningen, ordningar)
naturligt el. skapat system
rend
(rregull, sistem)
Exempel
 • enligt naturens ordningsipas rregullave të natyrës
Sammansättningar
 • dagordningrend i ditës
 • samhällsordningrend shoqëror, sistem shoqëror
otur [²O:tu:r] subst.
(otur, oturen)
motgång som beror på slumpen
fatkeqësi
(fat i keq)
Exempel
 • han hade oturen att missa tågetfatkeqësisht, ai nuk e kapi trenin
Sammansättningar
 • otursdagditë e pafat
Avledningar
 • oturligpafat (i,e)
pingst [pi@:st] subst.
(pingst, pingsten, pingst|dagen, pingst|bröllopet)
kristen högtid som infaller sju veckor efter påsk
rrëshajë
(festë e krishterë, shtatë javë pas pashkëve)
Sammansättningar
 • pingst|dag pingst|dagenditë e rrëshajave
 • pingst|bröllop pingst|bröllopetdasmë në ditën e rrëshajave
påsk [pås:k] subst.
(påsk, påsken, påskar, påsk|dagen, påsk|lovet, påsk|riset)
en högtid med religiös betydelse som firas i mars eller april
Pashkët
(festë fetare që festohet në mars dhe prill)
Exempel
 • Annandag påskditë e dytë e Pashkëve
Sammansättningar
 • påsk|dag påsk|dagenDitë e Pashkëve
 • påsk|lov påsk|lovetfestë e Pashkëve
 • påsk|ris påsk|risetdegëz e stolisur me pupla shumëngjyrëshe për Pashkët
 • påsk|aftonnatë e Pashkëve
riks|dag [rIk:sda(:g)] subst.
(riks|dag, riksdagen, riksdagar, riksdags|beslutet, riksdags|ledamoten)
namn på folkrepresentationen i Sverige (och Finland)
parlament-i
((emërtim i parlamentit në Suedi e Finlandë))
Exempel
 • regering och riksdagqeveria dhe parlamenti
 • majoritet i riksdagenshumicë në parlament
Sammansättningar
 • tvåkammarriksdagsistem parlamentar me dy dhoma
 • elevriksdagkuvend i nxënësve (në Suedi)
 • riksdags|beslut riksdags|beslutetvendim parlamentar (i parlamentit)
 • riksdags|ledamot riksdags|ledamotenanëtar i parlamentit, deputet
skott|dag [²skÅt:da:(g)] subst.
(skott|dag, skottdagen, skottdagar)
dag som läggs till (den 24 februari) varje skottår
njëzetenëntë shkurti
((i vitit të brishtë, që bie një herë në çdo katër vjet))
sommar [²sÅm:ar] subst.
(sommar, sommaren, somrar, sommar|dagen, sommar|kappan)
den varmaste årstiden
verë
(behar)
Exempel
 • en regnig sommarnjë verë me shi
 • under hela sommarengjatë gjithë verës
 • på somrarnanë verë, verës
Sammansättningar
 • sensommarverë e vonë
 • sommar|dag sommar|dagenditë vere
 • sommar|kappa sommar|kappanmantel (pelerinë) vere
Extra
åhörar|dag [²Å:hö:rar+da:g] subst.
(åhörar|dag, åhörardagen, åhörardagar)
dag i skolan då föräldrar kan lyssna till lektionerna
Dita e Prindërve në Shkollë
(Në këtë ditë prindërit kanë të drejtë të jenë në shkollë dhe të ndjekin mësimin)
års|dag [²Å:r+sda:g] subst.
(års|dag, årsdagen, årsdagar)
dag då något viktigt inträffat för ett eller flera år sedan
përvjetor
(vjetor; ditë që ka ndodhur ndonjë ngjarje me rëndësi në jetën e individit ose të shoqërisë pas një ose shumë viteve më parë)
åtta [²Åt:a] räkn.
(åtta, åttatimmars|dagen, åtta|årigt)
8
tetë
(numër tetë)
Sammansättningar
 • åttatimmars|dag åttatimmars|dagenditë pune tetëorëshe
 • åtta|årig åtta|årigttetëvjeçar -e