Mobi
+
annons [anÅn:s] subst.
(annons, annonsen, annonser, annons|byrån)
kungörelse, erbjudande (i tidning) att köpa och sälja
shpallje, njoftim, lajmërim
Exempel
 • sätta in en annonsngjis një shpallje
Sammansättningar
 • dödsannonslajmërim vdekje
 • annons|byrå annons|byrånzyra e lajmërimeve
Extra
attest [atEs:t] subst.
(attest, attesten, attester)
skriftligt intyg
dëshmi
(vërtetim (me shkrim), dëftesë, certifikatë, autorizim)
Exempel
 • utfärda en attestlëshoj një certifikatë
Sammansättningar
 • dödsattestcertifikatë vdekjeje
dom [dom:] subst.
(dom, domen, domar)
rättens beslut efter rättegång
vendim gjyqi
Exempel
 • fällande domvendim fajësie
 • villkorlig domdënim me kusht
Sammansättningar
 • dödsdomdënim me vdekje
död [dö:d] subst.
(död, döden, döds|olyckan)
slut på livet
vdekje
(mbarimi (fundi) i jetës)
Exempel
 • han var vid sin död 75 årkur vdiq ishte 75 vjeç
 • sväva mellan liv och dödjam mes jetës a vdekjes
 • en strid på liv och dödluftë për jetë a vdekje
Uttryck
 • (jaga) till döds ("tills döden inträffar")(ndjek) deri në vdekje
 • ta död på ("avliva, få att försvinna") (ett rykte etc)shfaros, eleminoj, shuaj, asgjësoj, zhduk, fshij nga faqja e dheut (thashethemet); u jap fund thashethemeve
 • ligga för döden ("vara så sjuk att döden är nära")jam në shtratin e vdekjes ("jam aq i sëmurë, saqë e kam vdekjen pranë") po vdes, po marr fund
Sammansättningar
 • hjältedödvdekje heroike
 • tidningsdödndërprerja e (daljes së) gazetave
 • döds|olycka döds|olyckanaksident që ka si pasojë - vdekjen
 • hjärndödmosfunksionim i sistemit qendror nervor
 • skogsdödshkatërrim i pyllit, (rrënim, prishje e) pyllit
 • död|grävarevarrmihës, varrgërmues, vorraxhi
 • döds|domdënim me vdekje
 • döds|dömd(i,e) dënuar me vdekje
 • döds|föraktpërbuzje e vdekjes
 • döds|stötgoditje vdekjeprurëse
 • döds|syndmëkat i rëndë
 • döds|tystheshtje varri
 • död|viktpeshë e rëndë
döds- [²dÖ:- (el. ²dÖt:s-)] förled
(döds-, döds|skönt)
i hög grad
tepër, shumë ("në ligj. e përdit.")
(së tepërmi, jashtëzakonisht)
Sammansättningar
 • döds|skön döds|skönttepër (i,e) bukur, jashtëzakonisht (i,e) bukur
döds|attest [²dÖt:sates:t] subst.
(döds|attest, dödsattesten, dödsattester)
läkarintyg om dödsorsak
certifikatë vdekjeje
(vërtetim mjekësor mbi shkakun e vdekjes)
Exempel
 • utfärda en dödsattestlëshoj një certifikatë vdekjeje
döds|bevis [²dÖt:sbevi:s] subst.
(döds|bevis, dödsbeviset, dödsbevis, dödsbevisen)
dokument där läkare konstaterar att en person har dött och vad personen har dött av
certifikatë vdekjeje
(vërtetim vdekjeje, ku mjeku vërteton shkakun e vdekjes)
döds|bo [²dÖt:sbo:] subst.
(döds|bo, dödsboet, dödsbon, dödsbona)
en avliden persons tillgångar och skulder = kvarlåtenskap
trashëgimia
(pasuria e të vdekurit)
Sammansättningar
 • dödsbodelägarebashkëtrashëgimtar
döds|fall [²dÖt:sfal:] subst.
(döds|fall, dödsfallet, dödsfall, dödsfallen, dödsfalls|ersättningen)
ett enskilt fall av död, bortgång
rast vdekjeje
(vdekje)
Exempel
 • försäkringen gäller vid dödsfallsigurimi vlen në rast vdekjeje
 • det inträffar 1 000 dödsfall i trafiken varje årçdo vit humbasin jetën nga aksidentet automobilistike 1 000 persona
Sammansättningar
 • dödsfalls|ersättning dödsfalls|ersättningendëmshpërblim në rast vdekjeje
döds|hjälp [²dÖt:sjel:p] subst.
(döds|hjälp, dödshjälpen)
det att hjälpa någon som lider av en hopplös sjukdom att dö
eutanazi-a
(të ndihmosh dikë të vdesë, kur ai/ajo vuan nga një sëmundje e pashërueshme (vdekjeprurëse))
död|skalle [²dÖ:(d)skal:e] subst.
(död|skalle, dödskallen, dödskallar)
huvudet av ett människoskelett
kafkë
(kupa (rashtë) e kokës)
döds|runa [²dÖt:sru:na] subst.
(döds|runa, dödsrunan, dödsrunor)
kort levnadsteckning i tidning över en död
lajmërim vdekjeje
(shpallje për vdekje në gazetë, nekrologji)
döds|straff [²dÖt:straf:] subst.
(döds|straff, dödsstraffet, dödsstraff, dödsstraffen)
straff genom avrättning
dënim me vdekje
döds|trött [²dÖt:ströt:] adj.
(döds|trött, dödstrött, dödströtta)
trött intill döden, oerhört trött
lodhur (i,e)
(këputur (i,e), dërmuar (i,e), rraskapitur (i,e))
fälla [²fEl:a] subst.
(fälla, fällan, fällor)
redskap som man fångar djur i
kurth ("fig. "truk, dredhi"")
(grackë, lak, çark)
Exempel
 • lura någon i en fällafus dikë në kurth
Sammansättningar
 • råttfällaçark minjsh
 • dödsfällakurth vdekjeprurës, vend tepër i rrezikshëm (për jetën)
offer [Åf:er] subst.
(offer, offret, offer, offren)
person som drabbas av en olycka
viktimë ("edhe fig.")
(person që pëson një aksident)
Exempel
 • krigets offerviktima lufte
 • falla offer för en kulabie viktimë e një plumbi, vritem nga një plumb
Sammansättningar
 • dödsofferviktimë
 • intervjuofferviktimë e intervistës
orsak [²O:r+sa:k] subst.
(orsak, orsaken, orsaker)
skäl, anledning
<orsak (till x/att+SATS)>
arsye
(shkak, motiv)
Exempel
 • orsaken till branden är inte kändshkaku i zjarrit nuk është i njohur
 • av olika orsakerpër shkaqe të ndryshme, për arsye të ndryshme
Uttryck
 • ingen orsak! ("du behöver inte tacka")s'ka përse !("s'ka gjë!")
Sammansättningar
 • dödsorsakshkak i vdekjes
runa [²rU:na] subst.
(runa, runan, runor, run|ristningen)
forngermanskt bokstavstecken
shkrim runik ("fig. "nekrologji"")
(runë)
Sammansättningar
 • dödsrunanekrologjia e të vdekurit
 • run|ristning run|ristningenshkrime runike
 • run|stengur varri me shkrim runik
skalle [²skAl:e] subst.
(skalle, skallen, skallar, skall|skadan)
hjärnskål, kranium
kafkë ("në ligj. e përdit. "kokë, kaptinë"")
(rrasht i kresë, kapak i kokës)
Uttryck
 • dansk skalle ("slag med huvudet (i slagsmål)")gjuajtje me kokë (në futboll)
Sammansättningar
 • dödskallekafkë e të vdekurit
 • tjockskallekokëtrashë, kokëtul, kokëkungull
 • skall|skada skall|skadandëmtim i kafkës
skräck [skrek:] subst.
(skräck, skräcken, skräck|propagandan)
mycket stark rädsla
frikë ("edhe në kuptim më të dobët")
(tmerr, lemeri, datë, llahtar)
Sammansättningar
 • dödsskräckfrikë e vdekjes
 • skräck|propaganda skräck|propagandanpropagandë frikësimi, njoftime alarmuese
 • skräckexempelshembull tronditës, shembull skandalizues
straff [straf:] subst.
(straff, straffet, straff, straffen)
påföljd för den som bryter mot (t ex ett samhälles) regler
dënim
(ndëshkim, sanksion, gjobë)
Exempel
 • ett tvåårigt straff utdömdesdënohet me dy vjet burg
Sammansättningar
 • dödsstraffdënim me vdekje
 • straff|arbetepunë e detyruar
synd [syn:d] subst.
(synd, synden, synder)
brott mot Guds bud
mëkat
(faj, gjynah)
Exempel
 • begå en syndbëj një mëkat, bie në gjynah
Sammansättningar
 • dödssyndmëkat mortar, mëkat vdekjeprurës
trött [tröt:] adj.
(trött, trött, trötta)
som behöver vila
<trött (på B/x)>
lodhur (i,e)
(molisur (i,e))
Exempel
 • han var trött och somnade genastai ishte i lodhur dhe e zuri gjumi menjëherë
 • hon verkade lite trött och håglösajo dukej pak e lodhur dhe e pavëmendshme
Uttryck
 • vara trött på ("vara utled på") någon el. någotmërzitem nga dikush ose nga diçka
Sammansättningar
 • dödstrött(i,e) lodhur për vdekje