Mobi
+
skvaller|bytta [²skvAl:erbyt:a] subst.
(skvaller|bytta, skvallerbyttan, skvallerbyttor)
barn som skvallrar
thashethuq-i ("në ligj. e përdit.")
(çuçurjar-i; tinëzar-i, skuth-i)