Mobi
+
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
 • industriarbetarepunëtor në industri
 • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
 • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
 • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
 • arbetar|partiparti e punës
 • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
byggnad [²bYg:nad] subst.
(byggnad, byggnaden, byggnader, byggnads|arbetaren)
hus
ndërtesë
(godinë)
Exempel
 • det är aktuellt med en renovering av byggnadenështë koha (momenti i përshtatshëm) për të riparuar banesën
Sammansättningar
 • huvudbyggnadgodinë kryesore
 • byggnads|arbetare byggnads|arbetarenpunëtor ndërtimi
 • byggnads|minnemonument ndërtimi
 • byggnads|planplan ndërtimi