Mobi
+
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
 • industriarbetarepunëtor në industri
 • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
 • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
 • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
 • arbetar|partiparti e punës
 • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
byggnad [²bYg:nad] subst.
(byggnad, byggnaden, byggnader, byggnads|arbetaren)
hus
ndërtesë
(godinë)
Exempel
 • det är aktuellt med en renovering av byggnadenështë koha (momenti i përshtatshëm) për të riparuar banesën
Sammansättningar
 • huvudbyggnadgodinë kryesore
 • byggnads|arbetare byggnads|arbetarenpunëtor ndërtimi
 • byggnads|minnemonument ndërtimi
 • byggnads|planplan ndërtimi
byggnads|förbud [²bYg:nadsförbu:d] subst.
(byggnads|förbud, byggnadsförbudet, byggnadsförbud, byggnadsförbuden)
förbud att t ex bygga hus på vissa ställen
ndalim për të ndërtuar
byggnads|nämnd [²bYg:nadsnem:d] subst.
(byggnads|nämnd, byggnadsnämnden, byggnadsnämnder)
den nämnd i kommunen som ger byggnadslov när man t ex tänker bygga ett hus
këshill i dhënies së lejes së ndërtimit
komplex [kåmplEk:s] subst.
(komplex, komplexet, komplex, komplexen)
sammanhängande helhet
kompleks-i
(tërësi, bllok (ndërtimi))
Sammansättningar
 • byggnadskomplexkompleks arkitektonik (ndërtimi)
konstruktion [kånstruk$O:n] subst.
(konstruktion, konstruktionen, konstruktioner, konstruktions|principen)
sätt att vara konstruerad
ndërtim, konstruksion ("edhe për prodhime të konstruktuara")
((godine))
Exempel
 • det är fel på konstruktionenka gabime në konstruksion
Sammansättningar
 • byggnadskonstruktionkonstruksion i banesës
 • konstruktions|princip konstruktions|principenparimi i të ndërtuarit
lov [lå:v] subst.
(lov, lovet, lov, loven)
tillstånd, löfte
leje ("kryes. në shprehje")
Uttryck
 • be om lov ("fråga om man får")kërkoj leje (për të bërë diçka)
 • vad får det lov att vara? ("vad önskas?")ç'dëshironi? ç'mund të bëj për ju?
 • får jag lov? ("ska vi dansa?")a mundem? a mund të vallëzojmë bashkë?
Sammansättningar
 • byggnadslovleje ndërtimi
material [materiA:l] subst.
(material, materialet, material, materialen, material|samlingen)
(rå)ämne som kan bearbetas
material ("edhe për material mësimor (studimor)")
(lëndë)
Exempel
 • keramiskt materialmaterial qeramik
 • samla material till en uppsatsmbledh material për një punim mësimor (shkencor)
Sammansättningar
 • byggnadsmaterialmaterial ndërtimi, lëndë ndërtimi
 • källmaterialmaterial burimor, lëndë burimore
 • bevismaterialmaterial dëshmues (provash), dëshmi
 • material|samling material|samlingenmbledhje materialesh (dokumentash)
nämnd [nem:d] subst.
(nämnd, nämnden, nämnder, byggnads|nämnden)
(kommunalt el. statligt) organ där medlemmarna väljs för ett visst uppdrag
këshill-i
(organ komunal a shtetëror, anëtarët e të cilit kryejnë detyra specifike)
Sammansättningar
 • byggnads|nämnd byggnads|nämndenkomitet i strehimit (ndërtimit)
plan [pla:n] subst.
(plan, planen, planer)
bild över ett område
plan
(planimetri)
Sammansättningar
 • byggnadsplanplanimetri ndërtimi
ritning [²rI:tni@] subst.
(ritning, ritningen, ritningar)
plan (för konstruktion av hus, maskin etc)
projekt
(skicë, plan konstruksioni (psh. për shtëpi banimi, makina etj.))
Exempel
 • ritningar till en ny hustypprojekti i një tipi të ri shtëpish
Uttryck
 • (allt går) efter ritningarna ("som planerat")(gjithçka shkon) sipas planit
Sammansättningar
 • planritningprojekt-plan
 • byggnadsritningkonstruksion, projekt ndërtimi
snickare [²snIk:are] subst.
(snickare, snickaren, snickare, snickarna)
hantverkare som arbetar med trä
zdrukthëtar-i
(marangoz-i)
Sammansättningar
 • byggnadssnickarekarpentier-i
 • möbelsnickarezdrukthëtar mobiliesh, marangoz mobiliesh
styrelse [²stY:relse] subst.
(styrelse, styrelsen, styrelser, styrelse|ledamoten)
ledning(sgrupp)
kryesi
(drejtori, organ drejtues, komitet)
Exempel
 • verkstadsklubbens styrelsekryesia e sindikatës së ofiçinës
Sammansättningar
 • byggnadsstyrelsekryes e drejtorisë së ndërtimit
 • styrelse|ledamot styrelse|ledamotenanëtar i kryesisë, anëtar i organit drejtues
ställning [²stEl:ni@] subst.
(ställning, ställningen, ställningar)
konstruktion
mbështetëse
(mbajtëse, konstruksion)
Sammansättningar
 • byggnadsställningskelë ndërtimi