Mobi
+
alkohol [²Al:kohå:l] subst.
(alkohol, alkoholen, alkohol|halten, alkohol|missbruket)
sprit
alkool
Exempel
 • dricka alkoholpi alkool
Sammansättningar
 • alkohol|halt alkohol|haltenpërqindje e alkoolit
 • alkohol|missbruk alkohol|missbruketabuzim me alkoolin, të pirët e tepruar të alkoolit
 • alkohol|fripa alkool
 • alkohol|haltigme përqindje alkooli
 • alkohol|politikpolitikë e alkoolit
 • alkohol|styrkaforcë e alkoolit
Avledningar
 • alkoholiseradalkoolizuar (i,e)
bruk [bru:k] subst.
(bruk, bruket, bruk, bruken)
användning
zakon
(përdorim)
Exempel
 • efter renovering togs kyrkan åter i brukpas meremetimit kisha filloi të përdorej sërish
 • ha bruk för (något)kam zakon për diçka
Sammansättningar
 • bruks|anvisningudhëzim përdorimi
 • bruks|föremålartikuj të përdorimit të përditshëm
 • bruks|varaartikull përdorimi
bruk [bru:k] subst.
(bruk, bruket, bruk, bruken, bruks|miljön)
industri, verk
uzinë
(fabrikë, industri)
Exempel
 • Fagersta brukuzinë në Fagersta
Sammansättningar
 • bruks|miljö bruks|miljönambient industrial
 • pappersbrukfabrikë e letrës
bruk [bru:k] subst.
(bruk, bruket, bruk, bruken)
sed, vana
doke
(shprehi, zakon, traditë)
Exempel
 • seder och brukdoke dhe zakone
glas|bruk [²glA:sbru:k] subst. jämför glas 1
(glas|bruk, glasbruket, glasbruk, glasbruken)
fabrik där man tillverkar glas
fabrikë qelqi
missbruk [²mIs:bru:k] subst.
(missbruk, missbruket, missbruk, missbruken, missbruks|problemet)
olämplig el. skadlig användning
shpërdorim
(abuzim, keqpërdorim)
Exempel
 • missbruket av öl, vin och sprit ökarabuzimi me birrë, verë dhe pije të forta po rritet
 • ett missbrukat ordnjë fjalë e keqpërdorur
Sammansättningar
 • alkoholmissbrukshpërdorim me alkool, konsumim i tepruar i alkoolit
 • missbruks|problem missbruks|problemetproblem abuzimi
mur|bruk [²mU:rbru:k] subst.
(mur|bruk, murbruket)
fogmassa (cement, sand och vatten) använd vid murning
llaç
(përzierje çimentoje, rëre dhe uji)
narkotika [narkÅ:tika] subst.
(narkotika, narkotikan, narkotika|brottet, narkotika|missbruket, narkotika|problemet)
bedövande och smärtstillande drog (t ex morfin, kokain, heroin)
Användning: massord
narkotikë
(lëndë që shkakton një lloj dehjeje ose gjumi të përkohshëm me ëndrra; lëndë që shkakton gjumë dhe qetëson dhembjet (p. sh. morfinë, kokainë, heroinë))
Sammansättningar
 • narkotika|brott narkotika|brottetkrim (kundravajtje penale) me lëndë narkotike
 • narkotika|missbruk narkotika|missbruketshpërdorim me lëndë narkotike
 • narkotika|problem narkotika|problemetproblem narkotizmi
 • narkotika|langareshpërdarës droge, shitës lëndësh narkotike
opium [O:pium] subst.
(opium, opiet opiumet, opium|missbruket)
ett lugnande och vanebildande läkemedel
opium
(lëng narkotike që përdoret në mjekësi si mjet qetësues e gjumëdhënës)
Sammansättningar
 • opium|missbruk opium|missbruketshpërdorim me opium
pappers|bruk [²pAp:er+sbru:k] subst.
(pappers|bruk, pappersbruket, pappersbruk, pappersbruken)
fabrik som framställer papper
fabrikë letre
skogs|bruk [²skOk:sbru:k] subst.
(skogs|bruk, skogsbruket, skogsbruk, skogsbruken)
skogsodling i industriell drift
pylltari
(ekonomi pyjore)
små|bruk [²smÅ:bru:k] subst.
(små|bruk, småbruket, småbruk, småbruken, småbrukaren)
litet jordbruk
ekonomi e vogël bujqësore
(fermë e vogël)
Avledningar
 • småbrukare småbrukarenfermer i vogël
åker [Å:ker] subst.
(åker, åkern, åkrar, åker|bruket, åker|jorden, åker|marken)
jord som man odlar på; (större) område för odling, fält
arë
(fushë, tokë buke)
Sammansättningar
 • veteåkerarë me grurë
 • åker|bruk åker|bruketbujqësi
 • åker|jord åker|jordentokë e punueshme, tokë, arë
 • åker|mark åker|markentokë arë e lëruar, tokë e punueshme
återbruk [²Å:terbru:k] subst.
(återbruk, återbruket)
återanvändning
ripërdorim i sërishëm, ripërdorim
(rishfrytëzim, riciklim)