Mobi
+
brev [bre:v] subst.
(brev, brevet, brev, breven, brev|bäraren)
ett längre, skrivet meddelande, post
letër
Exempel
 • alla brev besvaras!ne u përgjigjemi të gjitha letrave!
 • jag fick ett brev från utlandetmora një letër nga jashtë
 • ett öppet brev till regeringennjë letër e hapur drejtuar qeverisë
Sammansättningar
 • brev|bärare brev|bärarenpostier, shpërndarës letrash
 • brev|pressplumbç (peshë) për të mbajtur letrat
 • brev|vänshok letërkëmbimi, mik me të cilin komunikoj me letra
 • brev|hemlighetfshehtësi e letrave
Extra
aktie [Ak:tsie] subst.
(aktie, aktien, aktier, aktie|kapitalet, aktie|ägaren, aktie|sparade)
andel i ett aktiebolag
aksion ("fig. "reputacion, nam, emër i mirë"")
(pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare)
Exempel
 • hennes aktier står högt i kursaksionet e saj janë më të lartat në kurs
Uttryck
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning")forcon pozitën e vet ("përmirëson pozitën e vet")
Sammansättningar
 • aktie|kapital aktie|kapitaletkapital aksionar
 • aktie|ägare aktie|ägarenaksionar, zotërues aksionesh, ortak
 • aktie|brevcertifikatë aksionesh
 • aktie|börsbursë aksionesh
 • aktie|fondtruste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse
 • aktie|majoritetkontrollues interesash (aksionesh)
 • aktie|portföljportofol aksionesh
 • aktie|postpost aksionar
 • aktie|spara aktie|sparadeinvestoj në aksione si mënyrë kursimi
 • A-|aktieaksionet A
avlat [A:vla:t] subst.
(avlat, avlaten)
efterskänkande (inom katolska kyrkan) av straff för synder
falje mëkatesh ("hist.")
((në kishën katolike))
Sammansättningar
 • avlats|brevletër (vërtetim) për faljen e mëkateve
avsked [²A:v$e:d] subst.
(avsked, avskedet, avsked, avskeden, avskeds|brevet)
farväl, adjö
përshëndetje lamtumire
Exempel
 • han tog avsked av sin morai u përshëndet (u nda) nga e ëma
Sammansättningar
 • avskeds|brev avskeds|brevetletër lamtumire
brev|låda [²brE:vlå:da] subst.
(brev|låda, brevlådan, brevlådor)
låda för avgående eller ankommande post
kuti postare
brev|växlar [²brE:vek:slar] verb
(brev|växlar, brevväxlade, brevväxla)
regelbundet skriva till och få brev från en person
<A brev|växlar med B>
mbaj korrespondencë
(bëj letër-këmbim, këmbej (shkruaj) letra me dikë)
Sammansättningar
 • brevväxlingletërkëmbim, korrespodencë
bärare [²bÄ:rare] subst.
(bärare, bäraren, bärare, bärarna)
person som bär något speciellt
hamall
(bartës)
Sammansättningar
 • brevbärarepostier
 • budbärarelajmëtar, kasnec, korrier
 • smittobärarebacilbartës, mbartës (përhapës) mikrobesh
express|brev [²eksprEs:bre:v] subst.
(express|brev, expressbrevet, expressbrev, expressbreven)
brev som bärs ut till mottagaren el. adressaten så fort det kommer till adressorten
letër ekspres
(letër që i dorëzohet marrësit me urgjencë)
krav [kra:v] subst.
(krav, kravet, krav, kraven, krav|brevet)
önskemål som man ställer som villkor för något
kërkesë ("veçanërisht "kërkesë për pagim"")
(kusht, parakusht)
Exempel
 • ställa krav på en bättre servicekërkoj një shërbim më të mirë, parashtroj kërkesën për një shërbim më të mirë
Sammansättningar
 • rättvisekravkërkesë për drejtësi
 • krav|brev krav|brevetnjoftim me shkrim, letër përkujtese, përkujtesë
pant [pan:t] subst.
(pant, panten, panter, pant|banken, pant|brevet)
föremål som utgör säkerhet för lån
garanci, peng
((për të marrë një hua), hipotekë)
Exempel
 • lämna något i pantlë (jap) diçka si garanci, lë diçka peng
Sammansättningar
 • pant|bank pant|bankenpengmarrës
 • pant|brev pant|brevetakt hipotekimi, letër garancie, fletë-garancie
pensions|brev [²pa@$O:nsbre:v el. pen-] subst.
(pensions|brev, pensionsbrevet, pensionsbrev, pensionsbreven)
en handling som utfärdas av försäkringskassan för den som är berättigad till pension
librezë pensioni
skuld [skul:d] subst.
(skuld, skulden, skulder, skuld(e)brevet)
(lånade) pengar som måste betalas tillbaka
borxh
(hua)
Sammansättningar
 • skatteskuldborxh tatimor
 • studieskuldkredi për studime
 • skuld(e)brev skuld(e)brevetinstrument borxhi, dokument për një borxh që duhet paguar
skulde|brev [²skUl:debre:v] subst.
(skulde|brev, skuldebrevet, skuldebrev, skuldebreven)
skriftlig förbindelse att betala en skuld, revers
dëftesë për një detyrim financiar
(njohje me shkrim e një detyrimi (borxhi, kredie, huaje))
svar [sva:r] subst.
(svar, svaret, svar, svaren, svars|brevet)
upplysning (efter en fråga)
përgjigje
Exempel
 • ge svar på en frågai përgjigjem një çështjeje; i përgjigjem një pyetjeje
 • hon fick bara undanflykter till svarajo mori vetëm një përgjigje arsyetimi..
 • svaret blev nejpërgjigjja ishte jo
Sammansättningar
 • svars|brev svars|brevetpërgjigje me shkrim
våg [vå:g] subst.
(våg, vågen, vågar)
apparat att väga med
peshore
(kandar, aparat peshimi)
Sammansättningar
 • brevvågpeshore letrash (në postë)
Extra