Mobi
+
bok [bo:k] subst.
(bok, boken, bokar, bok|skogen)
lövträdet Fagus silvatica
ah-u
(druri Fagus silvatica)
Sammansättningar
 • bok|skog bok|skogenahishte, pyll ahu
Extra
bok [bo:k] subst.
(bok, boken, böcker, bok|handeln)
tryckt skrift, volym, band
libër
Sammansättningar
 • barnboklibër fëmijësh
 • bok|handel bok|handelnshitore (dyqan) librash
 • bok|anmälanrecension, referat
 • bok|binderisipërmarrje për lidhje librash
 • bok|förlagshtëpi botuese
 • bok|kafékafené dhe librari
 • bok|klubbrreth letrar
 • bok|malkrimb librash, (fig.) mi librash, lexues i pasionuar
 • bok|marknadtreg librash
 • bok|märkeelement që shërben për të ruajtur adresa interneti
bok [bo:k] subst.
(bok, boken, böcker)
samling häftade blad för viss typ av uppgifter
fletore shënimesh
Sammansättningar
 • anteckningsbokbllok shënimesh
 • tentamensboklibrezë e provimeve (në shkollë)
 • checkboklibrezë çeqesh
anteckning [²An:tek:ni@] subst.
(anteckning, anteckningen, anteckningar, antecknings|boken)
något som skrivits upp; notering
shënim, të mbajturit shënim
(përkujtesë, promemorie)
Exempel
 • göra anteckningar under lektionenmarr shënime gjatë leksionit
Sammansättningar
 • minnesanteckningshënime kujtimesh, kujtime
 • antecknings|bok antecknings|bokenfletore shënimesh
barn [ba:r+n] subst.
(barn, barnet, barn, barnen, barn|hemmet, barna|rovet)
en ung människa från födseln och något tiotal år framåt; en persons son eller dotter
fëmijë
Exempel
 • bli med barnmbetem shtatzënë
 • passa barnkujdesem për fëmijët
Sammansättningar
 • barn|hem barn|hemmetshtëpi e fëmijëve
 • barna|rov barna|rovetrrëmbim i fëmijëve
 • barn|boklibër për fëmijë
 • barnledigme leje nga puna a shkolla për t'u kujdesur për fëmijët
 • barnvänligmiqësor, -e, (i,e) dashur me fëmijët
 • älsklingsbarn(fëmijë) kanakar, më i dashuri, më i përkëdheluri
 • barnmisshandelkeqtrajtimi i fëmijëve
bestånd [bestÅn:d] subst.
(bestånd, beståndet, bestånd, bestånden)
uppsättning, mängd, samling
grumbull ("veçanërisht për kafshët dhe bimët")
(koleksion, sasi)
Sammansättningar
 • bokbeståndkoleksion librash
 • viltbeståndgrumbull kafshësh të egra
bilder|bok [²bIl:derbo:k] subst.
(bilder|bok, bilderboken, bilderböcker)
(barn)bok med bilder
libër me ilustrime
((për fëmijë))
bok|buss [²bO:kbus:] subst.
(bok|buss, bokbussen, bokbussar)
buss med ett litet lånebibliotek som gör turer till ställen där det inte finns bibliotek
bibliotekë shëtitëse
(autobus-bibliotekë)
bok|föring [²bO:kfö:ri@] subst.
(bok|föring, bokföringen)
ekonomisk redovisning, räkenskaper
llogari
(llogaritje, kontabilitet)
bok|handel [²bO:khan:del] subst.
(bok|handel, bokhandeln, bokhandlar)
affär som säljer böcker
librari
(shitore (dyqan) librash)
bok|hylla [²bO:khyl:a] subst.
(bok|hylla, bokhyllan, bokhyllor)
hylla för böcker
raft librash
Extra
bokmärke [²bO:kmär:ke] subst.
(bokmärke, bokmärket, bokmärken)
webbadress som man sparat i en särskild meny
(adresë webb, e cila ruhet në një menu të veçantë)
Exempel
 • jag har gjort ett bokmärke till företagets webbadressunë kam bërë një shenjë në adresën webb të ndërmarrjes
bok|slut [²bO:kslu:t] subst.
(bok|slut, bokslutet, bokslut, boksluten)
avslutande av konton; översikt av ekonomisk ställning
bilanc
(llogari përfundimtare)
Exempel
 • styrelsen redovisade fjolårets bokslutdrejtoria paraqiti bilancin e vitit të kaluar
bok|stöd [²bO:kstö:d] subst.
(bok|stöd, bokstödet, bokstöd, bokstöden)
stöd för böcker i bokhylla
(mbajtëse librash në raft)
dag|bok [²dA:gbo:k] subst.
(dag|bok, dagboken, dagböcker, dagboks|anteckningen)
bok där man skriver upp vad som händer varje dag
ditar
(fletore a bllok ku shënojmë ngjarjet e një dite)
Sammansättningar
 • dagboks|anteckning dagboks|anteckningenshënime në ditar
debatt [debAt:] subst.
(debatt, debatten, debatter, debatt|inlägget)
meningsutbyte, diskussion
diskutim
(debat, rrahje mendimesh)
Exempel
 • väcka debattnxis debat, nis debat
 • livlig (el. intensiv) debattdebat i gjallë
 • den politiska debattendebat politik
Sammansättningar
 • kulturdebattdebat kulturor
 • debatt|inlägg debatt|inläggetpjesëmarrje (kontribut) në debat
 • debatt|boklibër debati
debut [debU:t] subst.
(debut, debuten, debuter, debut|konserten)
första framträdande, början
debutim
(paraqitja e parë (në skenë), dalja për herë të parë (në skenë))
Exempel
 • göra sin debutbën paraqitjen e tij të parë në publik
Sammansättningar
 • filmdebutpremierë filmi
 • debut|konsert debut|konsertenkoncerti i parë
 • debut|boklibr i parë
 • debut|romanroman i parë
flod [flo:d] subst.
(flod, floden, floder, flod|vågen)
högvatten; översvämning
baticë ("edhe fig.")
(ngritje e nivelit të detit, det i fryrë, përmbytje)
Exempel
 • ebb och flodbatica dhe zbatica
Sammansättningar
 • bokflodvërshim librash, përhapje e madhe e librave
 • störtflodrrëke, përrua; fig. rrebesh, vërshim, valë
 • flod|våg flod|vågendallgë batice; fig. valë tërbimi (zemërimi)
 • syndaflodvërshim, përmbytje; fig lumë (fjalësh), ortek, rrëke; fig.përmbytje e botës
fysik [fysI:k] subst.
(fysik, fysiken, fysik|boken, fysiskt)
vetenskapen om naturkrafterna
fizikë, -a
Sammansättningar
 • atomfysikfizikë atomike
 • fysik|bok fysik|bokenlibër i fizikës, tekst i fizikës
Avledningar
 • fysisk fysisktfizik, -e, fizikisht, nga ana fizike
 • fysikerfizikan
hand|bok [²hAn:dbo:k] subst.
(hand|bok, handboken, handböcker)
bok som ger en översiktlig beskrivning av ett ämne
libër manual
(libër dore, udhëzues, libër instruksioni, doracak)
Exempel
 • en handbok i trädgårdsodlingnjë libër udhëzues për kopshtarinë
handbok [²hAn:dbo:k] subst.
(handbok, handboken, handböcker)
dokument som beskriver funktionen hos ett system, en enhet eller ett datorprogram
libër dore
(manual, libër xhepi, doracak)
historia [histO:ria] subst.
(historia, historien, historie|boken, historikern)
vetenskapen om det som hänt i världen
histori ("edhe si lëndë mësimore")
Exempel
 • få bra betyg i historiamarr notë të mirë në histori
 • Sveriges historiahistori e Suedisë
Sammansättningar
 • historie|bok historie|bokenlibër i historisë
Avledningar
 • historiker historikernhistorian-i
hylla [²hYl:a] subst.
(hylla, hyllan, hyllor)
smal vågrät skiva, bräda
raft ("edhe për mobilie me shumë rafte")
(sergjen, lëpizë)
Uttryck
 • lägga på hyllan ("lägga undan")lë, vë (diçka mënjanë), rezervoj
Sammansättningar
 • bokhyllaraft librash
 • hatthyllaraft kapelesh
illustration [ilustra$O:n] subst.
(illustration, illustrationen, illustrationer)
bild; exempel
ilustrim
(shembull, fotografi, vizatim, skicë për të sqaruar diçka)
Sammansättningar
 • bokillustrationilustrimi i librit
instruktion [instruk$O:n] subst.
(instruktion, instruktionen, instruktioner, instruktions|boken)
anvisning hur man ska göra något
udhëzim
(instruksion, porosi)
Exempel
 • följa instruktionernandjek udhëzimet
Sammansättningar
 • instruktions|bok instruktions|bokenlibër udhëzimesh (instruksionesh)
karta [²kA:r+ta] subst.
(karta, kartan, kartor, kart|boken)
förminskad bild av jordytan el. annat område
hartë
Uttryck
 • en vit fläck på kartan ("ett okänt område")një pikë e bardhë në hartë ("një vend i panjohur")
Sammansättningar
 • bilkartahartë e rrjetit rrugor
 • världskartahartë e botës
 • kart|bok kart|bokenatlas
kok|bok [²kO:kbo:k] subst.
(kok|bok, kokboken, kokböcker)
bok med matrecept
libër kuzhine
(libër kulinarie)
logg|bok [²lÅg:bo:k] subst.
(logg|bok, loggboken, loggböcker)
dagbok på fartyg, skeppsdagbok
ditar lundrimi
(ditar i anijes, ditar navigacioni)
lån [lå:n] subst.
(lån, lånet, lån, lånen, låne|villkoret)
det att låna (ut) (pengar etc)
hua ("edhe për paratë (objektin) që jep hua")
(borxh)
Exempel
 • tack för lånet!faleminderit për huanë!
Sammansättningar
 • banklånhua bankare
 • boklånhuamarrja e librit (në bibliotekë), marrja e librit (në bibliotekë)
 • låne|villkor låne|villkoretkushtet e huamarrjes; kushtet e marrjes së huasë (në bankë)
 • lån|ordfjalë e huazuar
läro|bok [²lÄ:robo:k] subst.
(läro|bok, läroboken, läroböcker)
bok som används i undervisningen
libër mësimi
Extra
läse|bok [²lÄ:sebo:k] subst.
(läse|bok, läseboken, läseböcker)
bok som man lär sig läsa ur
libër leximi ("në kuptim të përgjithshëm për tekste mësimore")
motbok [²mO:tbo:k] subst.
(motbok, motboken, motböcker)
bok som tidigare måste uppvisas vid köp på Systembolaget; sparkassebok
librezë
(tallon, triskë, librezë që përdoret në Suedi për të blerë pije të forta; librezë kursimi)
omslag [²Åm:sla:g] subst.
(omslag, omslaget, omslag, omslagen, omslags|papperet)
skyddande hölje
mbështjellëse
Sammansättningar
 • bokomslagkopertinë e librit
 • skivomslagmbështjellëse disqesh
 • omslags|papper omslags|papperetletër mbështjellëse
ord|bok [²O:r+dbo:k] subst. jämför lexikon
(ord|bok, ordboken, ordböcker, ordboks|författaren)
bok som innehåller orden i ett språk och förklaringar på samma språk
fjalor-i
Sammansättningar
 • fackordbokfjalor profesional
 • ordboks|författare ordboks|författarenhartues fjalorësh, përpilues fjalori
pekar [²pE:kar] verb
(pekar, pekade, pekat, peka, pek|pinnen, pek|boken)
visa (med fingret)
<A pekar (på x/att + SATS)>
tregoj ("edhe në kuptim të zbutur "u jap mendimeve një drejtim të caktuar"")
Exempel
 • "Där bor han", sa hon och pekade på huset."Ai banon atje", tha ajo dhe tregoi me gisht shtëpinë.
 • gå dit näsan pekareci drejt, shkoj me nuhatje
 • allt pekar på att vi måste spara energigjithçka flet se duhet të kursejmë patjetër energjinë elektrike
Sammansättningar
 • pek|pinne pek|pinnenshkop tregues
 • pek|bok pek|bokenlibër me ilustrime, libër me figura për fëmijë
plån|bok [²plÅ:nbo:k] subst.
(plån|bok, plånboken, plånböcker)
fodral för sedlar o dyl
kuletë
(portofol për para)
Extra
pocket|bok [²pÅk:etbo:k] subst.
(pocket|bok, pocketboken, pocketböcker)
häftad bok (i billighetsupplaga)
libër xhepi
(libërth, broshurë)
pojke [²pÅj:ke el. påj:k] subst.
(pojke, pojken, pojkar, pojk|laget, pojk|boken)
barn av manligt kön
Variantform: pojk
djalë
(çun, djalosh)
Exempel
 • pojkar och flickordjem e vajza
Sammansättningar
 • skolpojkenxënës shkolle
 • springpojkeçirak, shkarth, djalë që pajtohet si shërbëtor në një familje të pasur
 • pojk|lag pojk|lagetskuadër e djemve
 • pojk|bok pojk|bokenlibër për djem
Extra
psalm [sal:m] subst.
(psalm, psalmen, psalmer, psalm|boken, psalm|versen)
kristen sång (vid gudstjänst)
psalm
(himn kishtar, këngë kishtare)
Sammansättningar
 • psalm|bok psalm|bokenlibër i psalmit
 • psalm|vers psalm|versenstof psalmi
realisation [realisa$O:n] subst.
(realisation, realisationen, realisationer)
försäljning av varor till nedsatt pris
shitje me çmime të ulura
Sammansättningar
 • bokrealisationshitje librash me çmime të ulura
 • slutrealisationshitje e përgjithshme me çmime të ulura për arsye të mbylljes së dyqanit
rygg [ryg:] subst.
(rygg, ryggen, ryggar, rygg|skadan, rygg|fenan)
kroppens baksida
kurriz ("edhe fig. për anën e pasme (shpinën), etj.")
(shpinë)
Exempel
 • svag ryggme shpinë të dobët
 • räta på ryggenkrekosem, drejtoj shpinën
 • han gömde sig bakom ryggen på andraai u fsheh pas shpinës së të tjerëve
Uttryck
 • vända någon ryggen ("inte längre bry sig om någon")i kthej shpinën dikujt, ("nuk e vras më mendjen për dikë")
 • gå bakom ryggen på någon ("göra något som någon annan inte vet om")bëj diçka pas shpinës së dikujt; ia punoj dikujt pabesisht
 • hålla någon om ryggen ("beskydda någon")mbështes dikë, përkrah dikë, mbroj dikë
Sammansättningar
 • stolsryggshpinore, shpinë e karriges
 • bokryggshpinë e librit
 • rygg|skada rygg|skadandëmtim i shpinës
 • rygg|fena rygg|fenanpendët e kurrizit, fletët notuese të kurrizit (të peshkut)
 • rygg|kotavertebër, rruazë kurrizi
saga [²sA:ga] subst.
(saga, sagan, sagor, sago|boken)
påhittad berättelse (för barn)
përrallë
Exempel
 • berätta sagan om Rödluvan!tregon përrallën e Kësulkuqes!
Sammansättningar
 • folksagapërrallë popullore
 • sago|bok sago|bokenlibër me përralla
skriv|bok [²skrI:vbo:k] subst.
(skriv|bok, skrivboken, skrivböcker)
häfte att skriva (uppgifter) i
fletore
Extra
spar|bank [²spA:rba@:k] subst. jämför affärsbank
(spar|bank, sparbanken, sparbanker, sparbanks|boken)
företag där man sätter in och lånar pengar
bankë e kursimit
Sammansättningar
 • sparbanks|bok sparbanks|bokenlibrezë kursimi
stöd [stö:d] subst.
(stöd, stödet, stöd, stöden, stöd|förbandet)
något som stödjer något
mbështetëse
(mbajtëse)
Exempel
 • ta stöd mot väggenmbështetem në mur
Sammansättningar
 • bokstödmbajtëse librash
 • stöd|förband stöd|förbandetfashë mbajtëse, suport
sång [så@:] subst.
(sång, sången, sånger)
stycke som sjungs, låt
këngë
Exempel
 • sjunga en sångkëndoj një këngë
Sammansättningar
 • sångboklibër këngësh, antologji me këngë
tal|bok [²tA:lbo:k] subst.
(tal|bok, talboken, talböcker)
en bok som lästs in på ljudband eller kassett för att synskadade ska kunna få ta del av den
libër i incizuar
(libër i incizuar në shirit magnetofoni ose kasetë për personat me probleme në shqisat e të parit)
titel [²tIt:el] subst.
(titel, titeln, titlar)
namn på bok (film etc)
titull
((i një libri, filmi, etj.))
Sammansättningar
 • boktiteltitull i librit
 • titelsidafaqe e titullit
uppslags|bok [²Up:sla:gsbo:k] subst. jämför slår upp
(uppslags|bok, uppslagsboken, uppslagsböcker)
bok med alfabetiskt ordnade upplysningar; lexikon
enciklopedi
(libër referencash)
utgivning [²U:tji:vni@] subst.
(utgivning, utgivningen, utgivningar)
publicering
botim
Sammansättningar
 • bokutgivningbotim i librave
vit|bok [²vI:tbo:k] subst.
(vit|bok, vitboken, vitböcker)
officiell version av utrikespolitiska dokument
libër i bardhë
(version zyrtar i dokumenteve mbi politikën e jashtme)
års|bok [²Å:r+sbo:k] subst.
(års|bok, årsboken, årsböcker)
bok som innehåller de viktigaste händelserna under ett år; bok som ges ut varje år
vjetar-i, motak -u
(libër që përmban ngjarjet më kryesore gjatë një viti; libër që botohet çdo vit)