Mobi
+
bland [blan:d] prep.
(bland)
mellan; i kretsen av; förutom, jämte
ndërmjet, midis
(mes (të))
Exempel
 • bland de andra deltagarnamidis pjesëmarrësve të tjerë
 • bland de fem bästandër pesë më të mirët, mes pesë më të mirëve
 • bland andrandër të tjera, midis të tjerash
 • bland annat (= bl a)midis të tjerash
ackord [akÅ:r+d] subst.
(ackord, ackordet, ackord, ackorden, ackords|arbetet, ackords|lönen)
lön som bygger på att man utför en viss mängd arbete för en viss betalning; betinglön, stycklön
maakor, drrëveshje
(pagë me copë, pagë që mbështetet në një pagesë të caktuar për një sasi të caktuar pune)
Motsatser: tidlön
Exempel
 • arbeta på ackordpunoj me akord, punoj me normë
 • rakt ackordakord i pastër
Sammansättningar
 • ackords|arbete ackords|arbetetpunë me akord
 • ackords|lön ackords|lönenpagë sipas sasisë së prodhimit dhe punës së kryer
 • blandackordakord i përzier
blandar [²blAn:dar] verb
(blandar, blandade, blandat, blanda)
föra samman till ny helhet
<A blandar x och/med y>
përziej
Exempel
 • blanda saften med sockret!përziej lëngun e frutave me sheqer!
 • med blandade känslorme ndjenja të përziera
Uttryck
 • blanda samman (el. ihop) ("förväxla")ngatërroj gjërat; bëj lëmsh
Sammansättningar
 • bland|rasracë e përzier
 • bland|skogpyll me drurë të ndryshëm
 • bland|äktenskapkurorëzim i përzier, martesë e përzier
bland|ekonomi [²blAn:dekonomi:] subst.
(bland|ekonomi, blandekonomin)
kallas ett lands ekonomiska system som består av både privat företagsamhet och statlig styrning
ekonomi e përzier
(sistem ekonomik me sipërmarrje private dhe shtetërore)