Mobi
+
barn [ba:r+n] subst.
(barn, barnet, barn, barnen, barn|hemmet, barna|rovet)
en ung människa från födseln och något tiotal år framåt; en persons son eller dotter
fëmijë
Exempel
 • bli med barnmbetem shtatzënë
 • passa barnkujdesem për fëmijët
Sammansättningar
 • barn|hem barn|hemmetshtëpi e fëmijëve
 • barna|rov barna|rovetrrëmbim i fëmijëve
 • barn|boklibër për fëmijë
 • barnledigme leje nga puna a shkolla për t'u kujdesur për fëmijët
 • barnvänligmiqësor, -e, (i,e) dashur me fëmijët
 • älsklingsbarn(fëmijë) kanakar, më i dashuri, më i përkëdheluri
 • barnmisshandelkeqtrajtimi i fëmijëve
adoptiv|barn [²adåptI:vba:r+n] se adoption
barn|barn [²bA:r+nba:r+n] subst.
(barn|barn, barnbarnet, barnbarn, barnbarnen)
barn till någons barn
nip, mbesë
Extra
barn|begränsning [²bA:r+nbegren:sni@] subst.
(barn|begränsning, barnbegränsningen)
åtgärder för att förhindra oönskad graviditet
kontrolli i lindjes
(masa për të parandaluar shtatëzëninë e padëshiruar)
barn|bidrag [²bA:r+nbi:dra:g] subst.
(barn|bidrag, barnbidraget, barnbidrag, barnbidragen)
ekonomisk hjälp till barnfamiljer
ndihmë ekonomike për familjet me fëmijë
barn|daghem [²bA:r+nda:ghem:] se dag|hem
barn|flicka [²bA:r+nflik:a] subst.
(barn|flicka, barnflickan, barnflickor)
barnsköterska
dado
(kujdestare fëmijësh, tajë, vajzë që kujdeset për fëmijët e një familjeje tjetër)
barn|förlamning [²bA:r+nför+la:mni@] subst.
(barn|förlamning, barnförlamningen)
polio
poliomelit
(paralizë fëmijësh)
barn|hem [²bA:r+nhem:] subst. jämför fosterhem
(barn|hem, barnhemmet, barnhem, barnhemmen)
institutioner för dygnet-runt-vård av barn; de flesta barnhem drivs av landstingen
(institucione ku përkujdesi për fëmijët realizohet gjatë 24 orëve; shumica e këtyre institucioneve drejtohen nga këshilli i qarkut)
barn|koloni [²bA:r+nkålåni:] subst.
(barn|koloni, barnkolonien, barnkolonier)
sommarläger på landet för barn
shtëpi pushimi për fëmijë
barn|lek [²bA:r+nle:k] subst.
(barn|lek, barnleken, barnlekar)
lek som barn leker
lojë fëmijësh ("fig. "detyrë shumë e lehtë"")
Exempel
 • det var rena barnlekenajo ishte lojë e pastër fëmijësh
barn|morska [²bA:r+nmor+s:ka] subst.
(barn|morska, barnmorskan, barnmorskor)
sjuksköterska med specialutbildning som hjälper kvinnor under graviditet och förlossning
mami
(infermiere)
barn|omsorg [²bA:r+nåm:sår:j] subst.
(barn|omsorg, barnomsorgen)
den service som samhället ordnar för barnens omvårdnad och tillsyn, t ex förskolor (daghem), deltidsgrupper (lekskolor), familjedaghem och fritidshem
kujdesi për fëmijët
(shërbimi që organizon shoqëria për përkujdesin e mirërritjen e fëmijëve përmes institucioneve parashkollore (çerdhe, kopsht), kopshtet pa drekë, institucione për zhvillimin e aktiviteteve të kohës së lirë, etj.)
Exempel
 • bygga ut barnomsorgenzgjeroj rrjetin e përkujdesit për fëmijët
barn|passning [²bA:r+npas:ni@] subst.
(barn|passning, barnpassningen, barnpassningar)
tillsyn av barn
kujdesje për fëmijët
(përkujdesje për fëmijët)
barn|pension [²bA:r+npan$o:n] subst.
(barn|pension, barnpensionen, barnpensioner)
pension för barn vilkas far, mor eller båda föräldrar avlidit (dvs ett slags efterlevandepension)
pension fëmijësh
(pension për fëmijë kur njeri a të dy prindërit kanë vdekur (d.m.th. një lloj pensioni familjar))
barn|sjukdom [²bAr+n$u:kdom:] subst.
(barn|sjukdom, barnsjukdomen, barnsjukdomar)
infektionssjukdom som främst drabbar barn (t ex mässling, påssjuka, vattenkoppor m fl)
sëmundje fëmijësh ("fig. "vështirësi të fillimit"")
(sëmundje infektive që prek fëmijët (p.sh. fruthi, shytat, lia e bardhë))
Exempel
 • bilen växte ifrån sina barnsjukdomarvetura i kaloi vështirësitë e fillimit
barn|stuga [²bA:r+nstu:ga] subst.
(barn|stuga, barnstugan, barnstugor)
gemensamt namn för daghem, familjedaghem, deltidsförskola och fritidshem
shtëpi fëmijësh
(emërtim i përbashkët për disa forma organizimi institucionesh parashkollore si: çerdhe, kopsht, kopshte ditore, shtëpi për kalimin e kohës së lirë)
barn|tillsyn [²bA:r+ntil:sy:n] subst.
(barn|tillsyn, barntillsynen)
(samhällets) tillsyn av barn när föräldrarna t ex studerar eller arbetar
mbikëqyrje e fëmijëve
barn|tillägg [²bA:r+ntileg:] subst.
(barn|tillägg, barntillägget, barntillägg, barntilläggen)
tillägg till folkpensionen som kan betalas till folkpensionärer - både ålders- och förtidspensionärer - som är föräldrar till barn under 16 år, barntillägget kan minskas för den som får ATP
shtesë pensioni për fëmijë
(shtesë pensioni u paguhet pensionistëve (qofshin këta pensona që kanë dalë në pension për shkak të moshës ose para kohe) të cilët kanë fëmijë nën moshën 16 vjeçare)
barn|vakt [²bA:r+nvak:t] subst.
(barn|vakt, barnvakten, barnvakter)
barnpassare
dado
(kujdestare fëmijësh)
Exempel
 • sitta barnvaktruaj fëmijën, mbaj fëmijën
begränsning [begrEn:sni@] subst.
(begränsning, begränsningen, begränsningar)
inskränkning; gräns; inskränkthet
kufizim
(reduktim)
Exempel
 • begränsning av frihetenkufizim i lirisë
Sammansättningar
 • fartbegränsningkufizim i shpejtësisë
 • barnbegränsningkufizim i lindjeve
bok [bo:k] subst.
(bok, boken, böcker, bok|handeln)
tryckt skrift, volym, band
libër
Sammansättningar
 • barnboklibër fëmijësh
 • bok|handel bok|handelnshitore (dyqan) librash
 • bok|anmälanrecension, referat
 • bok|binderisipërmarrje për lidhje librash
 • bok|förlagshtëpi botuese
 • bok|kafékafené dhe librari
 • bok|klubbrreth letrar
 • bok|malkrimb librash, (fig.) mi librash, lexues i pasionuar
 • bok|marknadtreg librash
 • bok|märkeelement që shërben për të ruajtur adresa interneti
cykel [sYk:el] subst.
(cykel, cykeln, cyklar, cykel|däcket)
ett slags trampfordon med två hjul
biçikletë
(mjet transporti me pedale dhe dy rrota)
Sammansättningar
 • barncykelbiçikletë fëmijësh
 • cykel|däck cykel|däcketgomë, rrotë biçiklete
 • racercykelbiçikletë garash
 • sparkcykelskuter, motoçikletë e vogël
Extra
dag|barn [²dA:gba:r+n] subst.
(dag|barn, dagbarnet, dagbarn, dagbarnen)
barn som tas omhand i privatfamilj eller familjedaghem medan föräldrarna arbetar eller studerar
(fëmijë që merret nën kujdestari nga një familje ose nga një ent parashkollor gjatë kohës kur prindërit janë në punë ose në shkollë)
dag|hem [²dA:ghem:] subst.
(dag|hem, daghemmet, daghem, daghemmen)
en form av kommunal förskola
kopsht, çerdhe
((fëmijësh), ent komunal parashkollor)
Sammansättningar
 • barndaghemkopsht ditor për fëmijë
 • daghems|köradhë në listën e fëmijëve për në çerdhe (kopsht)
dop [do:p] subst.
(dop, dopet, dop, dopen, dop|namnet)
högtidligt tillfälle då ett barn (ibland en vuxen) tas upp i den kristna församlingen och får ett namn (dopnamn)
pagëzim
(rit fetar që bëhet kur pagëzojmë një fëmijë a të rritur)
Sammansättningar
 • barndoppagëzim i fëmijës
 • dop|namn dop|namnetemër i pagëzimit
fadder [fAd:er] subst.
(fadder, faddern, faddrar, fadderbarnet, fadder|verksamheten)
vittne vid ett barns dop, gudförälder
nun, ndrikull ("edhe për persona, që ndihmojnë dikë të përshtatet në një ambient të ri")
(përkrahës, mbështetës)
Sammansättningar
 • fadderbarn fadderbarnetfamull, fëmijë që pagëzohet; fëmijë, që është nën mbikëqyrjen e një personi tjetër
 • fadder|verksamhet fadder|verksamhetenveprimtari pagëzimi; veprimtari mbështetëse (përkrahëse- për t'i mësuar dikujt një zanat, një profesion)
grund|skola [²grUn:dsko:la] subst.
(grund|skola, grundskolan, grundskole|barnet)
nioårig obligatorisk skola för barn som är mellan 7 och 16 år gamla
shkollë e arsimit të detyrueshëm
(shkolla e detyrueshme 9-vjeçare për fëmijët e moshës 7 deri 16 vjeçare)
Sammansättningar
 • grundskole|barn grundskole|barnetnxënës i shkollës së arsimit të detyrueshëm
gud|barn [²gU:dba:r+n] subst.
(gud|barn, gudbarnet, gudbarn, gudbarnen)
barn som en person ("gudmor" el. "gudfar") stått fadder för
famull
(fëmijë që pagëzohet, qethet e krezmohet nga nuni)
journal [$or+nA:l] subst.
(journal, journalen, journaler, journal|filmen)
tidskrift; nyhetsmagasin (i radio el. TV)
revistë ("kryes. në emërtime")
(revistë radiofonike a televizive)
Sammansättningar
 • Barnjournalenlajme për fëmijë (në TV), revistë televizive për fëmijë
 • journal|film journal|filmenkinoditar
kalas [kalA:s] subst.
(kalas, kalaset, kalas, kalasen)
fest, bjudning
festë, banket ("edhe fig.")
Uttryck
 • vad kommer hela kalaset ("alltsammans") att kosta?sa do të kushtojë gjithë kjo gosti? si do të na dalë gjithë ky qejf?
Sammansättningar
 • barnkalasargëtim (dëfrim) për fëmijë, festë për fëmijë
koloni [kålånI:] subst.
(koloni, kolonien, kolonier)
sommarhem för barn, kollo
koloni pushimi
(kamp pushimi për fëmijë)
Sammansättningar
 • barnkolonivend verimi për fëmijë
linda [²lIn:da] subst.
(linda, lindan, lindor)
bred tygremsa, binda
pelena
((për foshnja))
Sammansättningar
 • lindebarnfoshnjë në gji
misshandel [²mIs:han:del] subst.
(misshandel, misshandeln)
fysiskt våld som leder till kroppsskador
keqtrajtim
(abuzim fizik)
Sammansättningar
 • barnmisshandelkeqtrajtim i të miturve
natur|barn [²natU:rba:r+n] subst.
(natur|barn, naturbarnet, naturbarn, naturbarnen)
spontan, okonstlad person
njeri spontan
(njeri i natyrshëm)
olycks|barn [²O:lyk:sba:r+n] subst.
(olycks|barn, olycksbarnet, olycksbarn, olycksbarnen)
person som ofta orsakar olyckshändelser
(person i predispozuar për fatkeqësi)
olycks|barn [²O:lyk:sba:r+n] subst.
(olycks|barn, olycksbarnet, olycksbarn, olycksbarnen)
person som ofta drabbas av olycka
(person që e ndjekin fatkeqësitë)
Exempel
 • samhällets olycksbarnnjerëz të abandonuar nga shoqëria
omsorg [²Åm:sår:j] subst.
(omsorg, omsorgen)
vård och skötsel
kujdes-i
(vëmendje, përkujdesje)
Sammansättningar
 • barnomsorgkujdesi për fëmijët
portion [por+t$O:n] subst.
(portion, portionen, portioner, portions|biten)
uppmätt del el. mängd
porcion ("veçanërisht për ushqim (për një person)")
(racion, shujtë)
Exempel
 • en portion grötnjë racion qull (mëmëligë)
Sammansättningar
 • barnportionracion fëmijësh, porcion për fëmijë
 • portions|bit portions|bitenracion, porcion (sasi e ushqimit që i takon dikujt)
problem [problE:m] subst.
(problem, problemet, problem, problemen, problem|barnet)
svårighet som inte lätt kan avhjälpas
problem
(shqetësim, telash)
Exempel
 • ekonomiska problemprobleme ekonomike
 • problem av olika slagprobleme të ndryshme, probleme të llojeve të ndryshme
 • vi har stora problem att lösakemi për të zgjidhur probleme të mëdha
 • ett problem för mignjë problem për mua
 • ha problem med att hinna i tide kam vështirë të arrij në kohë
Sammansättningar
 • narkotikaproblemprobleme (shqetësime) me përdorimin e lëndëve narkotike
 • huvudproblemproblem kryesor
 • samhällsproblemproblem shoqëror, problem social
 • problem|barn problem|barnetfëmijë problematik
 • problemfylldme probleme
program [progrAm:] subst.
(program, programmet, program, programmen, program|ledaren)
enskild sändning i radio och TV
program
(emision (në radio ose TV))
Exempel
 • ett program om Indiennjë emision (program) për Indinë
 • program 3 (P 3)programi i 3-të i radios
Sammansättningar
 • barnprogramemision (program) për fëmijë
 • nyhetsprogramemision i lajmeve
 • TV-programprogram televiziv
 • program|ledare program|ledarendrejtues emisioni
prov|rör [²prO:vrö:r] subst.
(prov|rör, provröret, provrör, provrören, provrörs|barnet)
ett slags glasrör för kemiska försök
provëz, epruvetë
Sammansättningar
 • provrörs|barn provrörs|barnetfëmijë i lindur me mbarësim artificial
ramsa [²rAm:sa] subst.
(ramsa, ramsan, ramsor)
rad av ord, uppräkning, harang
llomotitje
(vrushkull fjalësh)
Sammansättningar
 • barnramsavjershë për fëmijë
 • hejaramsahimni i tifozëve (në sport), brohoritje inkurajuese të spektatorit (në futboll)
rikeman [²rI:keman:] subst.
(rikeman, rikemanmannen, rikemanmän, rikemanmännen)
rik man
pasanik-u
(njeri i pasur)
Sammansättningar
 • rikemans|barnfëmijë pasaniku
sele [²sE:le] subst.
(sele, selen, selar, sel|donet)
anordning med remmar (för dragdjur)
pajimet e kalit
(takëm i kalit)
Uttryck
 • vara i selen ("arbeta (hårt)")punoj shumë, më del shpirti në punë
Sammansättningar
 • säkerhetsselerrip sigurimi
 • sel|don sel|donetpajimet e kalit
 • barnselekapistër fëmije, rrip sigurie për fëmijët
sjukdom [²$U:kdom:] subst.
(sjukdom, sjukdomen, sjukdomar, sjukdoms|symptomet)
kroppslig el. själslig ohälsa; åkomma
sëmundje
Exempel
 • smittosamma sjukdomarsëmundje ngjitëse
Sammansättningar
 • barnsjukdomsëmundje fëmijësh (pediatrike)
 • hudsjukdomsëmundje lëkure (dermatologjike)
 • bristsjukdomsëmundje për mungesë (vitaminash, etj.)
 • sjukdoms|symptom sjukdoms|symptometsimptomë sëmundjeje
 • sjukdoms|tillståndgjendje e sëmundjes
skola [²skO:la] subst.
sladd|barn [²slAd:ba:r+n] subst.
(sladd|barn, sladdbarnet, sladdbarn, sladdbarnen)
barn som föds åtskilliga år efter sina syskon
(fëmijë i lindur shumë vite më vonë se vëllezërit e motrat e veta)
små|barn [²smÅ:ba:r+n] subst.
(små|barn, småbarnet, småbarn, småbarnen, småbarns|föräldern)
litet barn, småtting; baby
Användning: ofta plural
foshnjë
(fëmijë, kërthi, bebe)
Sammansättningar
 • småbarns|förälder småbarns|föräldernprindër me fëmijë të vegjël
 • småbarns|familjfamilje me fëmijë të vegjël
späd [spä:d] adj.
(späd, spätt, späda, späd|barnet)
outvecklad, vek, svag
dobët (i,e)
(pazhvilluar (i,e), njomë (i,e))
Exempel
 • vid späd åldernë vitet e foshnjërisë, në moshën e njomë
 • späda axlarshpatulla (supe) të dobëta (pazhvilluara)
Sammansättningar
 • späd|barn späd|barnetfoshnjë
späd|barn [²spÄ:dba:r+n] subst.
(späd|barn, spädbarnet, spädbarn, spädbarnen)
baby
foshnjë
(kërthi, bebe)
styv|barn [²stY:vba:r+n] subst.
(styv|barn, styvbarnet, styvbarn, styvbarnen)
barn till ens make/maka i tidigare äktenskap
thjesht/ër-ri
(fëmijë i gjetur)
Extra
sulky [sUl:ky (el. -i)] subst.
(sulky, sulkyn, sulkyer)
lätt sittvagn
kaloshin
(karrocë e vogël me dy rrota)
Sammansättningar
 • travsulkykarrocë me dy rrota
 • barnsulkykarrocë fëmijësh (me dy rrota)
syskon [²sYs:kån] subst.
(syskon, syskonet, syskon, syskonen, syskon|barnet)
bröder och/eller systrar
Användning: plural
vëllezër dhe motra
Sammansättningar
 • småsyskonvëllezër dhe motra të vegjël
 • syskon|barn syskon|barnetnipër dhe mbesa
tillsyn [²tIl:sy:n] subst.
(tillsyn, tillsynen)
uppsikt, kontroll
mbikëqyrje
(kontroll, supervizion)
Exempel
 • lämna någon (el. något) utan tillsynlë dikë (ose diçka) pa mbikëqyrje
 • kräva tillsyn dygnet runtkërkon kontroll natë e ditë
Sammansättningar
 • barntillsynruajtje e fëmijëve
 • skyddstillsynprovë, stazh; lirim me kusht
under|barn [²Un:derba:r+n] subst.
(under|barn, underbarnet, underbarn, underbarnen)
ovanligt begåvat barn
gjeni
(fëmijë i jashtëzakonshëm)
unge [²U@:e] subst.
(unge, ungen, ungar)
barn
fëmijë ("në ligj. e përdit.")
Sammansättningar
 • busungerrugaç, -e, çapkën, -e, huligan-e
 • barnungekalama, çilimi
uppfostran [²Up:fos:tran] subst.
(uppfostran, uppfostran)
det att uppfostra el. bli uppfostrad, handledning under uppväxtåren
edukim
(mirërritje)
Sammansättningar
 • barnuppfostranedukim i fëmijëve
vagn [va@:n] subst.
(vagn, vagnen, vagnar)
fordon på (fyra) hjul, åkdon
karrocë ("në ligj. e përdit. dhe në disa fj. të përbëra ka edhe kuptimin "veturë"")
(mjet qarkullimi me katër rrota)
Exempel
 • häst och vagnkali dhe karroca
Sammansättningar
 • barnvagnkarrocë fëmijësh
 • spårvagntramvaj
 • framvagnkarroceria e veturës, pjesë e përparme e automobilit
Extra
vakt [vak:t] subst.
(vakt, vakten, vakter)
person (el. grupp av personer) som vaktar; vaktpost
rojë
(rojtar, person a grup personash, të ngarkuar të bëjnë rojë në një vend; shërbim i rojës)
Sammansättningar
 • nattvaktrojtar nate, rojë nate
 • livvaktrojë personale
 • barnvaktkujdestar fëmijësh
visa [²vI:sa] subst.
(visa, visan, visor, vis|sångaren)
sång
këngë
(bejte)
Sammansättningar
 • barnvisakëngë fëmijësh
 • folkvisakëngë popullore
 • vis|sångare vis|sångarenrapsod
-vänlig [vEn:lig] efterled
(-vänlig, -vänligt, -vänliga)
lämplig, bra
përshtatsh/ëm (i), -me (e)
(mirë (i,e))
Sammansättningar
 • handikappvänligpërshtatsh/ëm (i), -me (e) për invalidë
 • miljövänligpërshtatsh/ëm (i), -me (e) për mjedisin
 • barnvänligpërshtatsh/ëm (i), -me (e) për fëmijë