Mobi
+
abonnemang [abånemA@:] subst. visa film
(abonnemang, abonnemanget, abonnemang, abonnemangen, abonnemangs|avgiften)
beställning i förväg el. för längre tid (av tidning, teaterplats etc.)
abonim (në gazetë )
(pajtim, parapagim (në gazetë), prenotim (i një bilete, etj.))
Sammansättningar
 • årsabonnemangabonim vjetor (në një gazetë)
 • abonnemangs|avgift abonnemangs|avgiftentarifë e abonimit
arbetsgivar|avgift [²Ar:be:tsji:vara:vjif:t] subst.
(arbetsgivar|avgift, arbetsgivaravgiften, arbetsgivaravgifter)
socialförsäkringsavgift som arbetsgivarna är skyldiga att varje år betala till staten för sina anställda i form av ett påslag på lönen fn ca 40 procent av lönekostnaden
taksë e punëdhënësit
(taksë sigurimesh shoqërore që punëdhënësit janë të detyruar t'ia paguajnë shtetit për punëtorët e tyre. Ky kontribut përbën 40% të pagës që merr çdo punëtor.)
arrende [²arEn:de] subst.
(arrende, arrendet, arrenden, arrendena, arrende|avgiften)
avtal om uthyrning av mark
qiramarrje ("edhe për shpenzimet")
(tjetërsim, kontratë qiraje, arendë)
Exempel
 • betala tusen kronor i arrendepaguaj 1000 korona për arendë
Sammansättningar
 • arrende|avgift arrende|avgiftentaksë qiraje, arendë
avgift [²A:vjif:t] subst.
(avgift, avgiften, avgifter, avgifts|höjningen)
ersättning (för en rättighet), betalning, pris
taksë
(tarifë, pagesë)
Exempel
 • höjda avgifter på tobak och sprittaksa të larta për duhanin dhe alkoolin
Sammansättningar
 • inträdesavgifttaksë hyrjeje
 • medlemsavgifttaksë anëtarësie
 • parkeringsavgifttaksë parkimi
 • avgifts|höjning avgifts|höjningenrritje taksash
egen|avgift [²E:gena:vjif:t] subst.
(egen|avgift, egenavgiften, egenavgifter)
sociala avgifter o dyl som egen företagare betalar
Användning: mest i plural
kontribute shoqërore
((që paguhen nga vetë të punësuarit nga të ardhurat) personale)
export [ekspÅr+t:] subst.
(export, exporten, exporter, export|avgiften)
utförsel
eksport
(eksportim)
Exempel
 • exporten av trävaror ökareksport i artikujve prej druri po rritet
Sammansättningar
 • veteexporteksport i grurit
 • export|avgift export|avgiftentaksë eksporti
folk|pension [²fÅl:kpan$o:n] subst. jämför ålderspension, efterlevandepension, förtidspension
(folk|pension, folkpensionen, folkpensions|avgiften)
pension som tillfaller äldre, handikappade och efterlevande; finns i form av ålderspension, förtidspension, efterlevandepension samt särskilda pensionsförmåner
pension popullor
(pension pleqërie, pension invaliditeti dhe pension familjar)
Sammansättningar
 • folkpensions|avgift folkpensions|avgiftenkontribut për efekt pensioni
förmedling [förmE:dli@] subst.
(förmedling, förmedlingen, förmedlingar, förmedlings|avgiften)
inrättning som förmedlar; mäklande
ndërmjetësi, ndërhyrje
Sammansättningar
 • bostadsförmedlingzyra e ndërmjetësimit për shit-blerje banesash
 • förmedlings|avgift förmedlings|avgiftentaksa e ndërmjetësimit
 • arbetsförmedlingzyra e punës
inträdes|avgift [²In:trä:desa:vjif:t] subst.
(inträdes|avgift, inträdesavgiften, inträdesavgifter)
betalning för att få komma in, entréavgift
çmim i biletës
(çmim i hyrjes)
licens [lisEn:s] subst.
(licens, licensen, licenser, licens|avgiften)
tillstånd utfärdat av myndighet
licencë
(leje, patentë, leje e lëshuar nga autoritetet)
Sammansättningar
 • TV-licenslicencë televizive
 • licens|avgift licens|avgiftentaksë licence
medlem [²mE:dlem:] subst.
(medlem, medlemmen, medlemmar, medlems|avgiften, medlemskapet)
person som tillhör en organisation etc
anëtar-i
(pjesëtar-i, person që i përket një organizate etj.)
Exempel
 • bli medlem i Turistföreningenbëhem anëtar i shoqatës turistike
 • medlem av regeringenanëtar i qeverisë
Sammansättningar
 • familjemedlempjesëtar i familjes
 • partimedlemanëtar i partisë
 • medlems|avgift medlems|avgiftenkuotë e anëtarësisë
Avledningar
 • medlemskap medlemskapetantarësi-a
patient|avgift [²pasiEn:ta:vjif:t] subst. visa film
(patient|avgift, patientavgiften, patientavgifter)
den del av läkararvodet som patienten själv betalar
taksë e pacientit
rättshjälpsavgift [²rEt:sjel:psa:vjif:t] subst.
(rättshjälpsavgift, rättshjälpsavgiftavgiften)
den avgift som man själv måste betala när man får allmän rättshjälp
taksë për ndihmën jurdike
sjuk|försäkring [²$U:kför+sä:kri@] subst.
(sjuk|försäkring, sjukförsäkringen, sjukförsäkrings|avgiften)
en del av den allmänna försäkringen
sigurim shëndetësor
(një pjesë e sigurimit të përgjithshëm)
Sammansättningar
 • sjukförsäkrings|avgift sjukförsäkrings|avgiftentaksë për sigurim shëndetësor
stämpel [²stEm:pel] subst.
(stämpel, stämpeln, stämplar, stämpel|avgiften)
(verktyg för) avtryck; (kontroll)märke
vulë ("edhe fig. "karakteristikë dalluese, shenjë dalluese, damkë"")
Exempel
 • få en stämpel i passetmë vihet një vulë në pasaportë
Sammansättningar
 • stämpel|avgift stämpel|avgiftentaksë pulle
Extra