Mobi
+
artikulerar [ar+tikulE:rar] verb
(artikulerar, artikulerade, artikulerat, artikulera, artikulationen)
uttala tydligt
<A artikulerar x>
artikuloj ("fig. "shqiptoj qartë"")
(shqiptoj, shpreh)
Avledningar
  • artikulation artikulationenartikulim, shqiptim