Mobi
+
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar, artikel|serien)
uppsats, reportage (i tidning el. tidskrift)
artikull
Exempel
  • skriva en artikel i tidningenshkruaj një artikull për gazetën
Sammansättningar
  • tidningsartikelartikull gazete
  • artikel|serie artikel|serienseri artikujsh
Extra
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar)
vara, varusort
mall
(artikull, material)
Exempel
  • cyklar har blivit en stor artikelbiçikletat janë bërë një artikull i kërkuar
Sammansättningar
  • förbrukningsartikelartikuj të përdorimit të përditshëm
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar)
ord (el. ändelse) som markerar bestämd el. obestämd form hos substantiv
nyjë
(pjesëz që tregon nëse një emër apo një fjalë tjetër e barazvlefshme me të është në trajtën e shquar apo të pashquar (gram.))
förbruknings|artikel [²förbrU:kni@sar+tik:el] subst.
(förbruknings|artikel, förbrukningsartikeln, förbrukningsartiklar)
vara eller material som man ständigt gör slut på och behöver ersätta
artikull konsumi ("veçanërisht për disa artikuj të shërbimit shëndetësor si: fasho, gjilpërë etj.")
(material konsumi)
toalett|artikel [²toalEt:ar+tik:el] subst.
(toalett|artikel, toalettartikeln, toalettartiklar)
(förbruknings)artikel för den personliga hygienen (tandborste, tvål etc)
artikuj tualeti