Mobi
+
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar, artikel|serien)
uppsats, reportage (i tidning el. tidskrift)
artikull
Exempel
 • skriva en artikel i tidningenshkruaj një artikull për gazetën
Sammansättningar
 • tidningsartikelartikull gazete
 • artikel|serie artikel|serienseri artikujsh
Extra
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar)
vara, varusort
mall
(artikull, material)
Exempel
 • cyklar har blivit en stor artikelbiçikletat janë bërë një artikull i kërkuar
Sammansättningar
 • förbrukningsartikelartikuj të përdorimit të përditshëm
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar)
ord (el. ändelse) som markerar bestämd el. obestämd form hos substantiv
nyjë
(pjesëz që tregon nëse një emër apo një fjalë tjetër e barazvlefshme me të është në trajtën e shquar apo të pashquar (gram.))
förbruknings|artikel [²förbrU:kni@sar+tik:el] subst.
(förbruknings|artikel, förbrukningsartikeln, förbrukningsartiklar)
vara eller material som man ständigt gör slut på och behöver ersätta
artikull konsumi ("veçanërisht për disa artikuj të shërbimit shëndetësor si: fasho, gjilpërë etj.")
(material konsumi)
serie [sE:rie] subst.
(serie, serien, serier)
rad, följd
seri ("edhe për një serial televiziv")
(radhë, varg)
Exempel
 • bilarna tillverkas i långa seriermakinat prodhohen në seri të mëdha
 • en serie bombattentat utfördes i söndagstë dielën u bënë një varg atentatesh me bomba
 • en ny engelsk serienjë serial i ri anglez
Sammansättningar
 • artikelserieseri artikujsh
 • teveserieserial televiziv
 • serie|krockvarg aksidentesh, bllokim trafiku
tidning [²tI:dni@] subst.
(tidning, tidningen, tidningar, tidnings|reportaget)
regelbundet utkommande skrift med aktuellt innehåll, nyhetsblad
gazetë
Exempel
 • läsa tidningenlexoj gazetën
Sammansättningar
 • veckotidninggazetë javore
 • kvällstidninggazetë e mbrëmjes
 • tidnings|reportage tidnings|reportagetreportazh gazete
 • tidnings|artikelartikull gazete
Extra
toalett|artikel [²toalEt:ar+tik:el] subst.
(toalett|artikel, toalettartikeln, toalettartiklar)
(förbruknings)artikel för den personliga hygienen (tandborste, tvål etc)
artikuj tualeti