Mobi
+
art [a:r+t] subst.
(art, arten, arter)
sort, slag, typ
lloj
(soj, tip, farë)
Exempel
  • huset är unikt i sin artshtëpia është unike në llojin e vet
Sammansättningar
  • fågelartlloj shpendi
art|namn [²A:r+tnam:n] subst.
(art|namn, artnamnet, artnamn, artnamnen)
substantiv som betecknar grupper av varelser el. föremål
emërtim speciesh ("biol.")
(emërtim lloji (race, cilësie), emër që emërton grupe qeniesh apo objektesh)
berg [bär:j] subst.
(berg, berget, berg, bergen, berg|arten)
stor upphöjning av sten i jordytan, kulle; berggrund
mal
(kodër, shkëmb, shkrep)
Sammansättningar
  • hällebergshtresë shkëmbore, shkëmb
  • platåbergrrafshnaltë, pllajë
  • berg|art berg|artenlloj guri
  • berg|grundshtresë shkëmbi, taban shkëmbor
Extra
egen|art [²E:gena:r+t] subst.
(egen|art, egenarten, egenartat)
individualitet
veçori
(veti, veçanti, karakteristikë dalluese)
Avledningar
  • egenartad egenartatveçantë (i,e), karakteristik, -e, dalluesh/ëm (i), -me (e)
särart [²sÄ:ra:r+t] subst.
(särart, särarten)
utmärkande drag
shenjë dalluese
(veti karakteristike)
ton|art [²tO:na:r+t] subst.
(ton|art, tonarten, tonarter)
skala som en melodi rör sig inom
tonalitet
(shkallë muzikore)
Exempel
  • i vilken tonart går symfonin?në ç'tonalitet është simfonia?