Mobi
+
armeniska [armE:niska] subst.
(armeniska, armeniskan)
språk som talas av armenier
gjuha armene
(armenishtja)
armenisk [armE:nisk] adj.
(armenisk, armeniskt, armeniska)
som är från el. avser Armenien
armen, -e
(që është nga ose ka të bëjë me Armeninë)