Mobi
+
arbets|vägledare [²Ar:be:tsvä:gle:dare] subst.
(arbets|vägledare, arbetsvägledaren, arbetsvägledare, arbetsvägledarna)
tjänsteman inom arbetsförmedlingen som ger yrkesvägledning
drejtues profesional
(nëpunës i zyrës së punës, i cili jep orientime dhe këshilla për profesione të ndryshme)